Sou a: Inici / Usuaris / q2dg / Projecte / Calendari d'entregues i altres coses a tenir en compte

Calendari d'entregues i altres coses a tenir en compte

 

Planning de lliuraments

Lliurament 1 (l'últim dia de març; 29-3-2019): Memòria inicial on hauran d'estar exposats els objectius del projecte i la planificació prevista de tasques (amb diagrama de Gannt i/o PERT o similars). Estaria bé també incloure altres apartats previs teòrics com els requeriments del producte, l'arquitectura i/o anàlisi i disseny, aspectes crítics de la seva implementació, etc

Lliurament 2 (un mes abans de finalitzar classes, 3-5-2019): Memòria a mig fer on es detalli la configuració ja definida i es mostri el funcionament d'un prototip "beta". La idea és veure l'estat del projecte i detectar si s'avança en el sentit i velocitat adequades

Lliurament 3 (darrer dia de classes, 31-5-2019): Entrega definitiva, consistent en la memòria final i les eventuals màquines virtuals (les quals s'hauran de pujar a un espai ja preparat per això dins del Cloud del centre)

Les entregues intermitjes (que consistiran simplement en memòries "beta", i per tant, seran simples PDFs) s'enviaran directament al professor amb hores de CS/Projecte per correu, Moodle o pel mitjà que ell consideri oportú. L'entrega final, que inclourà tant la memòria com les possibles màquines virtuals, els codis, scripts i recursos, els PPT/videos per la presentació, etc necessaris, s'haurà de penjar al Cloud del centre tal com s'explicarà en un futur. La falta d'alguna entrega parcial podrà fer que, molt probablement, la nota final del projecte no sigui suficient.

 

Altres aspectes

*Seria preferible que els projectes/CS es fessin en grups de dos: una sola persona és pobre perquè no hi ha treball en equip i tres són massa perquè algú queda despenjat. Sempre es podran valorar les excepcions, però d'entrada caldria que els grups fossin per parelles.

*Si algú volgués suggerir ell alguna idea pel projecte, benvinguda serà però caldrà que la redacti seguint el mateix format que el nostre per tal de valorar si s'accepta finalment o no.

*Entregar la memòria en anglès (i fer la presentació en aquest idioma, si s'arribés a donar el cas!) seria un element a valorar molt positivament a la nota final. En qualsevol cas, cal valorar el format del document, estil i correcció ortogràfica i gramatical.