Departament d'Informàtica

departament-banner.gifDepartament d'Informàtica

profe-default.png
Victor Carceler

Cap de Departament vcarceler
profe-default.png
Oscar Torrente

Cap de Seminari q2dg
profe-default.png
Jordi Farrero

Coordinador FCT jordifarrero
profe-default.png
Rubén Arroyo

Coordinador Erasmus rusben
profe-default.png
Caridad Castillo

Tutora 1SMX-A/B caridadcastillo
profe-default.png
Juan Morote

Tutor 1SMX-C juanmorote
profe-default.png
Jose Camúñez

Tutor 2SMX-A/B jcamunez
profe-default.png
Federico Jerez

Tutor 2SMX-C fedejerez
profe-default.png
Roger Sobrino

Tutor 1ASIX rsobri
daniel.png
Daniel Martínez

Tutor 2ASIX daniel.martinez
profe-default.png
Fernando Porrino

Tutor 1DAM porrino.fernando
profe-default.png
Jordi Hernández

Tutor 2DAM-A/B jherna76
profe-default.png
Gerard Falcó

SMX, DAM gerard
profe-default.png
Jordi Monserrat

SMX, DAM jmonserrat
profe-default.png
Josep Manel Cos

SMX, ASIX jmanel
profe-default.png
Maribel Perramon

SMX, ASIX mperram4
profe-default.png
David Rodríguez

SMX, DAM david
profe-default.png
Professor/a

SMX, DAM

Links d'interès: