Pla d'Acollida

per elpuig — darrera modificació 2020-03-25T16:35:30+01:00
Pla per acollir al centre alumnes, professors, col·laboradors, famílies, personal no docent i visitants

Pla d'acollida de l'Institut Puig Castellar

 

ÍNDEX

0. Introducció

1. El concepte de nouvingut

1. 1. L'alumnat nouvingut

1.1.1. Perfils dels alumnes nouvinguts al Centre

1.1.2. Altres alumnes nouvinguts

1.2. Famílies nouvingudes al centre

1.3. Professorat nouvingut

1.4. Altres professionals nouvinguts

2. Tasques realitzades

2.1. Curs 2000-2001

2. 2. Curs 2001-2002

2.3. Curs 2002-2003

2. 4. Curs 2003-2004

2. 5. Curs 2004-2005

2.6. Curs 2005-2006

2. 7. Curs 2006-2007

2. 8. Curs 2007-2008

2. 9. Curs 2008-2009

2. 10. Curs 2009-2010

2.11. Curs 2010-2011

3. L'Aula d'Acollida

3.1. Composició de l’alumnat de l’Aula d’acollida

3.2. Diversitat

3.3. Criteris d’avaluació i de promoció

3.4. Objectius

3. 5. Balanç

3.6. Alguns aspectes a millorar

4. Nivells d'incoporació de l'alumnat nouvingut

4.1. Incorporats en el període de matriculació

4.2. Incorporats fora del període ordinari de matriculació

4.3. Altres circumstàncies d'incorporació fora del període ordinari de matriculació

4.4. Variables lingüístiques de l’alumnat

5. El procés d'acollida

5.1. Acollida de les famílies

5.1.2. Famílies d’alumnes provinents de primària

5.1.3. Famílies d’alumnes estrangers nouvinguts

5.1.4. Activitats educatives per a pares i mares

5.2. Acollida de l’alumnat nouvingut

5.2.1. Aspectes comuns sobre la incorporació del nou alumnat

5.2.1.1. Personals:

5.2.1.2. Del centre:

5.2.2. Alumnes provinents de primària

5.2.3. Alumnes de l’Aula d’Acollida

5.2.4. Alumnes d’incorporació tardana

5.3. Ubicació de l’alumnat nouvingut

5.4. Seguiment de l’alumnat nouvingut

5.5. Organització de l’atenció a la diversitat

5.5.1. Agrupacions actuals de l’alumnat

5.5.2. Suports específics previstos per a alumnes nouvinguts

5.5.3. Altres intervencions

5.5.4. Formació del professorat

5.5. 6. Règim diürn

5.5.7. Règim tarda

5.6. Informació de les relacions entre aquests estudis i les vies a la universitat

5.7. El comiat del centre

5.7.1. Comiat d’ESO

5.7.2. Comiat de Batxillerat

5.7.3. Comiat de Cicles Formatius

5.8 Relació amb els exalumnes

5.9. La relació de l'Institut amb la Ciutat

5.9. 1. Tasques realitzades

5.9.1.1. Coneixement del medi, la ciutat i el seu entorn

5.9.1.2. Coneixement del país

5.9.1.3. Celebració de les festes i tradicions

5.10. Projectes de futur

6. Consideracions finals


Introducció

L’any 1999 van començar a arribar els primers alumnes immigrants al nostre centre d’una manera regular. Majoritàriament eren del Marroc, encara que també hi havia algun alumne provinent de la Xina i s’iniciava la presència d’alumnes de la zona indoasiàtica. En un primer moment, aquests alumnes nouvinguts eren pocs i els professors hi teníem un tracte molt personal; rebien, per tant, una atenció molt individualitzada. Des del primer moment, però, els professors teníem molt clar que ens havíem d’acostumar a aquest tipus d’alumnat i tractar d’aconseguir la seva plena integració a la nostra comunitat educativa. De fet, com a resultat d’aquesta nova situació s’ha creat la Comissió d'atenció a la diversitat, organisme existent als centres per disposició legal a fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat nouvingut.

Simultàniament a l'arribada d'alumnat nouvingut, un concepte ha anat obrint-se camí als centres educatius, el concepte d'acollida. Aquest concepte va aplicar-se en un primer moment a l'alumnat nouvingut, després, però, ha ampliat el seu camp significatiu i ara es refereix al protocol d'acollida que cal aplicar a totes les persones que visiten o conviuen al mateix centre. I de la mà d'aquest concepte, obert i cordial, per coherència amb el projecte educatiu del nostre institut, hem esdevingut un centre acollidor.

Aquest Pla d'Acollida que presentem a continuació té el seu embrió al projecte del curs 2006-2007. Si aquell Pla tractava de respondre a la realitat del moment, com que els documents normatius han d'adaptar-se a la realitat social i educativa vigent, amb aquest Pla revisat intentem donar resposta a la situació actual, la del curs 2010-2011, té els seus fonaments en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en el seu article 91 que entre els elements que ha de contenir el projecte educatiu del centre hi ha els procediments d'inclusió de l'alumnat a més de les altes actuacions que caracteritzen el centre, com les prioritats i els plantejaments educatius i l'aplicació dels criteris d'organització pedagògica.

Hem conservat, però, els grans trets definitoris, i, per consegüent, l'esquema del Pla d'Acollida inicial: primer presentem una breu història de les principals tasques realitzades en atenció de l'alumnat nouvingut al llarg dels darrers anys i després definim els criteris bàsics i establim els protocols i mecanismes d'acollida que s'apliquen al centre en relació amb els diferents col·lectius que conformen la comunitat educativa de l'institut Puig Castellar.

 

1. El concepte de nouvingut

Cal remarcar, de primer, que, segons es desprèn de la filosofia que subjau en les directrius per l’elaboració del Pla d’Acollida dels centres, el concepte nouvingut abasta tota aquella persona que s’incorpora a la nostra comunitat escolar, independentment de la seva procedència. Per tal d’afavorir la normalitat, la cohesió i el sentit d’una escola acollidora per a tots, independentment de l’origen, el concepte de nouvingut abasta, per tant, un col·lectiu molt més ampli del que veníem entenent com a tal ja que es circumscrivia als alumnes estrangers d’incorporació tardana. El Centre actualment té com a objectiu acollir, incorporar i aconseguir l’adaptació de tot alumne que s’hi incorpora, de les respectives famílies i, per extensió, del professorat, personal no docent i altres treballadors i col·laboradors puntuals que arriba de nou a l’Institut Puig Castellar.

1. 1. L'alumnat nouvingut

L’Administració té previst un seguit de mesures d’atenció als alumnes nouvinguts provinents de cultures no romàniques, per exemple, les aules d’acollida. Ara bé, s’ha de dir que el concepte oficial d’alumne d’incorporació tardana hauria de revisar-se ja que per als alumnes d’algunes cultures molt diferents de la nostra no hi ha prou amb un curs d’escolarització a l’aula d’acollida per aconseguir la seva integració. Aquesta formació és insuficient per assolir els coneixements necessaris per tal d'incorporar-se al grup classe satisfactòriament.

Al llarg d’aquests darrers anys, els equips docents dels alumnes nouvinguts han anat posant de relleu com cal seguir atenent en atenció individualitzada als alumnes que van arribar a Catalunya dos i tres anys enrera. A més, hem constatat les diferents reaccions de l’alumnat nouvingut davant el sistema escolar català segons el seu origen cultural (per exemple, la incorporació d’un alumne magribí té unes característiques molt diferents de la d’altres col·lectius).

1.1.1. Perfils dels alumnes nouvinguts al Centre

 • Alumnes estrangers d’incorporació tardana al sistema escolar català

 • Alumnes que han estat escolaritzats durant tot o gairebé tot el període escolar a Santa Coloma o una altra població de Catalunya

 • Alumnes espanyols d’incorporació tardana al sistema escolar català

 • Alumnes estrangers escolaritzats a la resta d’Espanya d’incorporació tardana al sistema escolar català

 • Alumnes estrangers escolaritzats a països diferents del d’origen

 • Alumnes no escolaritzats o molt deficientment escolaritzats

 

1.1.2. Altres alumnes nouvinguts

 • Quan l’institut organitza tallers educatius per a les escoles (de comerç just, de petites investigacions, de creació literària, etc.), els diferents grups d’escolars (majoritàriament de 5è i 6è), acompanyants pels seus tutors, són rebuts habitualment per un membre de l’equip directiu o pel professor que imparteix el taller, que els hi dóna la benvinguda.

 • Com que l'institut té una sala d'actes que, freqüentment, previ acord o contracte, fan servir altres centres per realitzar activitats teatrals o artístiques, un membre de l'equip directiu rep als visitants i tracta d'acollir-los perquè es trobin a gust durant la seva estada.

 • Amb certa periodicitat grups d'alumnes estrangers ens visiten com part d'activitats o experiències d'intercanvi. També en aquest cas l'equip directiu rep a aquests alumnes i els presenta l'institut i els seus espais.

 

1.2. Famílies nouvingudes al centre

Per atendre-les s’organitzen activitats com, per exemple:

 • Visites concertades prèvies a l’ingrés al centre

 • Jornades de portes obertes (a més de les jornades de portes obertes oficials, cada any s’organitza una jornada de caràcter festiu un dissabte al matí, en col·laboració amb l’AMPA per als pares i mares que no puguin assistir-hi els dies establerts oficialment)

 • Activitats a la sala d’actes (teatre, festivals, etc.).

 • Visita d'alumnes de 6è amb els mestres

 • Reunió i acollida pares nous d’alumnes de 6è

 • Visites tutors (entrevistes personals)

 • Visites professors (hores establertes d’atenció als pares i concertades)

 • Atenció equip directiu

 • Acollida i integració a l’AMPA

 • Servei d’atenció lingüística. Traductors

 • Reunions puntuals amb pares de l'aula d'acollida i la resta de l'alumnat nouvingut per presentar diferents serveis (traducció, tallers d'estudi assistit, etc.).

1.3. Professorat nouvingut

El Centre ha de ser un àmbit acollidor al mateix temps per als professionals que s’hi incorporen. Per la qual cosa, el director, preferentment, o un altre membre de l’equip directiu li fa al professor nouvingut una primera rebuda i explicació de les instal·lacions, després que aquest s’hagi presentat a la direcció del centre, hagi donat les seves dades a la secretaria i hagi rebut el seu horari. És presentat al cap del departament corresponent qui l’informa dels aspectes acadèmics i paulatinament, en els dies posteriors, se l’informarà sobre les normes bàsiques de funcionament (guàrdies, aspectes disciplinaris, usos d’espais comuns) i sobre la tutoria, en cas que sigui tutor.

El nous professors arriben al centre per diversos motius:

 • nova incorporació

 • trasllat

 • substitució

 • completar mitja jornada

 • ampliació de l’oferta acadèmica (Cicles Formatius)

 • atenció a la diversitat (TAE, TAL, compensatòria, aula d’acollida, etc.).

El nou professor, sigui quina sigui la seva situació laboral, és membre de ple dret de la comunitat educativa i del claustre de professors.

 

1.4. Altres professionals nouvinguts

Els professionals nouvinguts que treballen al centre poden pertànyer a diversos col·lectius:

 • PAS

 • Personal laboral

 • Altre personal no docent (cantina, manteniments específics...)

 • Professionals de suport als alumnes: professor de psicologia i pedagogia, EAP, amb dèficit sensorial (ONCE), logopèdia (CREDA), Serveis Socials, sanitari (Infermeria: inici el curs 2005-2006)

 • Coordinació LIC.

 • Monitors dels tallers d'estudi assistit

 • Monitors d'activitats esportives

D’altres tenen una intervenció més puntual:

 • Professionals o voluntaris traductors i intèrprets

 • Professionals dels programes d’educació per la salut i prevenció de conductes de risc

 • Professionals i entitats dels programes d’interculturalitat

 • Professionals dels programes de mediació de conflictes

 • Professionals relacionats amb les activitats formatives (àmbit de tutoria) programades pels Serveis Educatius de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 • Professors formadors de professorat del centre i/o de la zona (informàtica, cursets...)

 • Conferenciants

 • Actors i músics de les obres i actuacions programades (teatre català, castellà, anglès o de temàtica ètica; història de la música, actors i músics...)

 • Professors i monitors de les activitats extraescolars que es desenvolupen al Centre

Tots aquests professionals són rebuts al Centre pel director o un membre de l’equip directiu a qui exposa l’abast concret de la seva actuació o es presenta si ha estat requerit pel Centre. Se li mostra l’espai on desenvoluparà la seva tasca i se li ofereix ajut de tipus humà o tècnic en cas que el necessiti.

Altres professionals que visiten el centre per rebre formació:

 • Professors que participen a trobades pedagògiques organitzades pel centre (Jornades de Premsa i Escola, Poesia i Educació, Educació Emocional, El Quixot: Pedagogia en Acció, Atenció Educativa a l’alumnat nouvingut...).

 • Professors que participen en activitats del PFZ realitzades al nostre centre.

 • Per a tots aquests i altres professionals hi ha previst un protocol de benvinguda i l’oferiment d’un ambient i d’un espai que han de resultar acollidors.

 

2. Tasques realitzades

Per atendre l'alumnat d'incorporació tardana, des del primer moment vam endegar una sèrie de mesures per treballar els següents aspectes:

 • Acadèmic (atenció individualitzada fora del grup classe)

 • Emocional (treball de sensibilització a les tutories)

 • Intercultural (incorporació d’elements interculturals dins la programació general del centre i de l’aula)

 • Convivencials i d’integració (participació en les activitats globals de la comunitat educativa: revista, portes obertes, Sant Jordi, etc.).

Els objectius primordials d’aquesta actuació, duta a terme de forma força volenterosa, han estat en tot moment:

 • Acollir els alumnes nouvinguts de forma amable i afectuosa.

 • Buscar el grup-classe-tutoria més adient per a cadascú

 • Fomentar la participació i la integració del nou alumne en el Centre

 • Estimular el seu desenvolupament acadèmic satisfactori

 • Aconseguir que l’alumnat majoritari aculli els seus nous companys d’una forma positiva i respectuosa.

Des de l’any 1999 fins ara l’alumnat nouvingut ha anat augmentant al nostre Centre i, consegüentment, ens hem hagut d’anar adaptant a les noves circumstàncies. En qualsevol cas, podem fer esment d’algunes experiències que posen de manifest la nova sensibilitat que s’ha anat desenvolupant en el Centre al llarg dels cursos per acollir més positivament els alumnes nouvinguts.

 

2.1. Curs 2000-2001

 • S’inicien al nostre Centre classes de llengua i cultura àrab en horari extraescolar a càrrec d’un professor nadiu. Aquestes classes tenien un caràcter voluntari.

 • A la Vª Jornada d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques, coordinada pel CRP de Santa Coloma, el nostre institut va presentar un balanç d’aquesta experiència tot subratllant la importància d’introduir als currículums activitats relacionades amb les cultures d’origen dels alumnes nouvinguts, no solament per aconseguir d’augmentar la seva autoestima en valorar la seva cultura, sinó també per aconseguir que els alumnes autòctons tinguessin un més gran coneixement i respecte per la pluralitat de cultures del món.

 • Per altra banda, en l’aspecte organitzatiu, va començar a funcionar l’EDOC dels nouvinguts, que va tenir reunions periòdiques per estudiar les adaptacions curriculars que calia fer. Al grup de professors del centre s’hi afegia una professora de compensatòria de la Zona, que donava suport als nouvinguts estrangers un dia a la setmana i assessorament i materials de treball al professorat sense experiència amb aquest tipus d'alumnat. Aquest EDOC estava format per tots els professors que feien classe de reforç de llengua (Català i Castellà) als alumnes d’incorporació tardana. Cada alumne tenia un horari propi per permetre compatibilitzar les classes de les matèries bàsiques amb l’assistència als grups de reforç.

 

2. 2. Curs 2001-2002

 • Van començar a arribar al centre alumnes llatinoamericans de forma molt apreciable: a partir d’aquest moment, els nouvinguts ja no són únicament alumnes provinents de cultures no romàniques. S’organitza la I Setmana de la Solidaritat, un conjunt d’activitats educatives (xerrades, tallers, exposicions...) adreçades a estendre una sensibilitat positiva envers la immigració i les cultures d’origen dels alumnes nouvinguts. L’experiència amb un dels tallers desenvolupats al llarg de la Setmana, el taller de comerç just, la van portar els nostres professors a una escola veïna, el CEIP Torre Balldovina, perquè els alumnes d’aquesta escola s’iniciessin en els principis solidaris d’aquest tipus de comerç.

 • Simultàniament, a la revista de l’institut (Sota el cel del Puig) apareixen articles d’alumnes nouvinguts als quals parlaven, de vegades en la seva llengua pròpia, de la seva experiència. A la VIª Diada de l’Ensenyament Públic, dedicada a la Diversitat Cultural, es va presentar un recull de treballs sobre aquest tema, i entre ells hi havia alguns articles dels nostres alumnes.

 • Com que els nostres alumnes d’incorporació tardana rebien classes de Llengua a un Taller de Llengua ubicat al nostre Centre al qual acudien també els alumnes de l’IES Can Peixauet, vam crear la figura del Tutor de Nouvinguts, un professor que s’encarregava de la coordinació entre els professors del taller (contractats pel SEDEC) i els del nostre centre.

 • Aquest mateix curs, vam portar endavant una experiència d’intercanvi amb dues escoles de Tànger. L’experiència es deia “Cuentacartas”. Va consistir en l’intercanvi de cinc cartes al llarg del curs amb explicacions sobre temes relacionats amb tradicions i costums dels respectius països. Els alumnes magribins escrivien les seves cartes en àrab; un intèrpret nadiu portava les cartes al nostre institut i les llegia, primer en àrab i després traduïdes, i donava lloc a un col·loqui sobre temes relacionats amb la cultura magribina. L’experiència la van protagonitzar els nostres alumnes de 1r d’ESO (grups A i B).

 • L’intercanvi va culminar en un viatge al Marroc d’alumnes i mares de l’AMPA, acompanyats pel professor que havia desenvolupat l’experiència. Entre els nostres alumnes hi havia alguns nascuts al Marroc.

 • A la VIª Jornada d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques organitzades pel CRP a nivell local, vam presentar tres experiències relacionades amb la interculturalitat:

 • La Setmana de la Solidaritat

 • L’experiència Cuentacartas i el balanç del viatge al Marroc

 • La tutoria d’alumnes nouvinguts

 

2.3. Curs 2002-2003

 • Va començar a funcionar el TAE de la zona a l’IES Can Peixauet. Els nostres alumnes d’incorporació tardana hi anaven al matí, i a la tarda eren al nostre institut amb el grup classe. Com a conseqüència, la figura del tutor del nouvingut es va revelar cada vegada més necessària; la professora que se n’encarregava assistia a les avaluacions del TAE i a les reunions de coordinació amb les famílies dels nouvinguts. S’inicien les reunions específiques per a famílies d’alumnes nouvinguts de llengua no romànica (xinès i àrab en aquell moment) amb intèrprets i els contactes regulars amb aquestes famílies, a sol·licitud d’elles mateixes o bé del Centre, amb entrevistes personals, mitjançant l’ajut d’intèrpret, figura que apareix cada cop més com de vital importància.

 • Vam continuar amb l’experiència de l’intercanvi de cartes, aquest curs entre alumnes de 1r d'ESO amb nens d’una escola rural molt a prop d’Agadir.

 • Continua funcionant amb regularitat la Comissió de la diversitat, composta pels caps de departament de les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques), coordinació pedagògica, el professional de l’EAP destinat al Centre, professors que atenen els alumnes de diversitat —entre els quals es troben els nouvinguts— i la professora de compensatòria. S’hi avalua mensualment l’evolució dels alumnes de diversitat i es revisen l’aplicació i els resultats dels recursos aplicats.

 

2. 4. Curs 2003-2004

Comença a funcionar el TAE al nostre institut, amb alumnes del centre, de l’IES Can Peixauet i de l’IES Terra Roja. Els alumnes d’incorporació tardana hi anaven al matí, i a la tarda hi eren al grup classe. Sobre l’experiència d’aquest curs hem recollit a l’acta final de l’EDOC alguns comentaris i suggeriments.

Es convoquen reunions informatives específiques per a pares dels alumnes nouvinguts del TAE dels tres centres d’origen dels alumnes, amb la col·laboració dels intèrprets al CIAPE. Punts d’informació bàsics:

 • Què és el TAE,

 • Diferència TAE-institut d’origen: horaris dels alumnes, tutors, etc.

 • Avaluacions i notes

 • Normativa dels centres: assistència, puntualitat, deures, disciplina, etc.

 • Sortides i activitats comunes del centre

 • Ús de l’agenda com a vincle de comunicació centre-famílies.

L’experiència extreta de la dinàmica i l’organització d’aquestes reunions és aplicable a les reunions dels pares d’aula d’acollida.

S’inicia la col·laboració d’intèrprets de llengües àrab i xinesa amb els tutors i amb els alumnes nouvinguts d’aquestes llengües.

 

2. 5. Curs 2004-2005

 • Continua funcionant el TAE al nostre institut, amb alumnes propis i de l’IES Can Peixauet.

 • A més dels grups de reforç, hem incorporat a l’organització del centre l’Aula de Transició, una proposta organitzativa pròpia del nostre centre per als alumnes que anaven al TAE el curs anterior i que encara no tenien prou recursos lingüístics per incorporar-se amb normalitat al grup classe. Aquesta és, per consegüent, un aula de currículum adaptat.

 • L’increment d’alumnes nouvinguts de diferents nacionalitats ha propiciat la creació d’un grup de reforç força nombrós i heterogeni de primer cicle d’ESO i dos grups de reforç de llengua catalana, més flexibles i homogenis, de d’alumnes llatinoamericans (de primer i segon cicle), a més de l’aula de transició, integrada per alumnes de segon cicle. L’atenció més individualitzada d’alguns alumnes i els reforços d’alumnes del país que presenten diferents tipus de dificultat fan que l’atenció a la diversitat hagi experimentat uns canvis constants. Aquests canvis obliguen a flexibilitzar i diversificar els conceptes de diversitat i nouvingut, i consegüentment, a variar, diversificar i flexibilitzar l’atenció a aquesta nova i creixent diversitat, aspectes que incideixen de ple en:

 • horaris

 • distribució d’alumnes

 • utilització de recursos (professorat, espai, materials)

A tal efecte vegeu l’annex d’organització de grups de reforç de nouvinguts i d’atenció a la diversitat.

 • Realització d’un projecte d’intercanvi amb un institut de secundària d’Osimo (Ancona, Itàlia). Un grup de 37 alumnes acompanyats per tres professores va conviure durant una setmana amb famílies d’alumnes del nostre centre, de l’1 al 8 d’abril; posteriorment, del 2 al 9 de maig, un grup d’alumnes del nostre centre va conviure amb les corresponents famílies italianes. Aquest projecte s’ha viscut com una experiència d’intercanvi cultural i, per tant, com un mitjà per conèixer una altra cultura. Sense dubte, ha enriquit la sensibilitat del nostre alumnat envers la diversitat cultural.

 • El professorat del centre i altres membres de la comunitat educativa (PAS, pares de l'AMPA, alumnes...) reben formació en convivència i resolució de conflictes.

 • Organització d’una Jornada d’atenció educativa a l’alumnat nouvingut el 25-5-2004, organitzat pel Centre, amb el suport de Casal del Mestre, Regidoria d’Educació, Centre de Recursos de Sta. Coloma i EAP Local. L’acte tractava de recollir reflexions entorn al que havien suposat els TAE i de plantejar propostes per al què podien ser les aules d'acollida. La jornada constà de presentació, nou ponències, taula rodona i cloenda. Comptà amb dos centenars de persones inscrites d’arreu de Catalunya i Països Catalans, presentà intervencions d’una altíssima qualitat (experiències pedagògiques, estudis sociològics, universitaris, intervencions explicatives d’altres cultures a càrrec de traductors i intèrprets, experiències d’alumnes nouvinguts de la zona i aportacions de caire institucional).

2.6. Curs 2005-2006

 • Comença a desenvolupar-se el projecte d'innovació d'Educació per a la ciutadania (anys 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008), que tracta d'aconseguir que tot l'alumnat arribi a assolir valors propis de una societat democràtica i solidària.

 • Comença a funcionar al centre un aula d'acollida. Es crea la figura LIC amb l'assessorament de l'equip de Coordinador LIC.

 • Comença a funcionar l'equip de convivència i mediació escolar.

 

2. 7. Curs 2006-2007

 • Comença a implantar-se el programa de Convivència i Mediació (anys 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009).

 • Participació en el projecte Esport a l'Escola (2006-2007; 2007-2008; 2008-2009).

 

2. 8. Curs 2007-2008

 • Hi ha dues aules d'acollida i una dotació de dos professors per a donar suport a l'alumnat nouvingut del centre. Una de les aules està dedicada a atendre les necesssitats educatives de l'alumnat nouvingut de parla no romànica i l'altra atén les necessitats educatives de l'alumnat nouvingut de parla romànica.

 • El Pla de lectura setmanal comporta la familiarització de l'alumnat nouvingut amb la biblioteca del centre.

 • Comença a funcionar el grup de diversificació curricular Tu hi guanyes!, amb un programa d'escolarització compartida entre el centre i la societat municipal Grameimpuls.

 

2. 9. Curs 2008-2009

 • Al llarg del curs els directors de secundària plantejan en diferents documents la necessitat de redefinir les aules d'acollida, sobretot pel que fa al nombre d'alumnes que hagin d'acollir. Recuperant els primers documents del Departament sobre l'alumnat d'incorporació tardana, s'arriba a la conclusió que les aules d'acollida no haurien de superar el nombre de 12 alumnes si volen ser efectives. El fet que aquestes aules arribin a tenir vint i i més alumnes els resta possibilitats d'eficàcia.

 • Vist l’augment massiu d’alumnat nouvingut a la zona de Santa Coloma de Gramenet, els serveis educatius de la zona es veuen obligats amb la necessitat de engegar el projecte d’una aula d’acollida temporal que en comença els seus primers passos el mes de maig i acull diversos alumnes assignats a diversos centres de la ciutat (IES Torrent de les Bruixes, IES Can Peixauet i IES Puig Castellar). L'aula té la seva seu al Puig Castellar i, en acabar, l'experiència que se'n fa és molt positiva.

 • Promoguts i coordinats pel Pla de l'Entorn, comencen a funcionar els TEA (tallers d'estudi assistit) adreçats als alumnes amb una situació familiar més complexa per poder estudiar a casa seva. Aquests tallers acollien a uns 12 alumnes durant dues sessions de 2 hores cadascuna, dimecres i divendres tarda.

 • Com a proposta de la Coordinadora LIC comença a realitzar-se una experiència d’inclusió de l’alumnat de l’Aula d’Acollida a classes ordinàries de Física i Química amb un currículum adaptat a la seva comprensió lingüística. Aquesta experiència es presentarà posteriorment a les XIII Jornades d’Intercanvi d’Experiències Pedagògiques organitzades pel CRP de Santa Coloma.

2. 10. Curs 2009-2010

 • Com a part de les activitats del Pla de l'Entorn, entren en funcionament noves experiències d'atendre la diversitat fora de l'horari lectiu: a més de funcionar dos tallers TEA, comencen a funcionar dos tallers PROA adreçats a nouvinguts que han de reforçar el seu coneixement lingüístic.

 • S’incorpora el servei de traducció simultània per telèfon. Amb això s’intenta facilitar la comunicació entre les famílies dels alumnes nouvinguts i el centre.

 • Grups d'alumnes de l'institut mantenen un intercanvi de correspondència en anglès amb alumnes d'un institut britànic. L'experiència culmina amb l'estada del grup britànic durant un dia al nostre centre.

 • Els alumnes nouvinguts continuen arribant fins a mitjans de maig. Els directors de Secundària plantegen al Director de Zona la necessitat d'obrir una aula temporal. Les necessitats pressupostàries i la retallada de recursos fa que finalment pugui obrir-se a Les Vinyes un taller de llengua per a l'alumnat arribat durant el mes de juny a Santa Coloma.

 • Es revisa i actualitza el document de Pla d'Acollida.

 • Comença a implantar-se el pla de Biblioteca Puntedu per a tres anys (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012), que ens havia estat aprovat pel Departament.

 • A alguns grups de l’ESO comença a treballar-se les parelles lingüístiques amb alumnes de l’Aula d’Acollida.

 

2.11. Curs 2010-2011

 • La retallada de personal dels professionals LIC porta a la reorganització dels serveis. La professional de referència assignada durant els darrers anys al nostre centre canvia i se'ns assigna una altra professional.

 • L'alumnat nouvingut continua agrupant-se a l'aula d'acollida fonamentalment en dos grups: els de procedència no romànica i els de procedència romànica. L'organització també pot explicar-se de la següent manera: Aula d'Acollida A amb un grup de 18 alumnes i Aula d'Acollida B, distribuïda en quatre subgrups: alumnes de llengües no romàniques del 1r Cicle d'ESO (10 alumnes); alumnes de llengües no romàniques de 2n Cicle d'ESO (18 alumnes); alumnes de llengües romàniques de 1r cicle d'ESO (9 alumnes) i alumnes de llengües romàniques de 2n cicle d'ESO (10 alumnes).

 

 

3. L'Aula d'Acollida

L'Aula d'Acollida va començar sent un TAE que aglutinava alumes de diversos instituts de la zona, després una aula de transició i per últim una aula d’acollida. La gran afluència d’alumnat immigrat a la zona ha fet que en els darrers anys haguem d’augmentar les dotacions al centre per atendre millor les necessitats que pot tenir l’alumnat nouvingut. Hem arribat a tenir dues aules d’acollida que han esdevingut una plataforma impulsora perquè els alumnes puguin integrar-se no només lingüísticament en la societat sinó a nivell cultural.

 

3.1. Composició de l’alumnat de l’Aula d’acollida

 • Per una part hi ha una aula d’acollida integrada per alumnat de llengües no romàniques que consta d’uns 15 alumnes aproximadament (amb alguna alta o alguna baixa).

 • Per una altra part, contem amb la presència d’una altra aula d’acollida composta per alumnat de llengües romàniques. Formada sobretot amb alumnat provinent de llatinoamèrica.

 

3.2. Diversitat

 • De procedència: alumnes de nacionalitats diferents (Xina, Marroc, Bangladesh, Pakistan).

 • D’edat i correspondència de nivell (12-18 anys/ 1r a 4t d’ESO)

 • Lingüística: àrab, berber, xinès mandarí, ucraïnès, bengalí, urdú.

 • D’individualitats molt marcades (positivament i negativament) quant a : nivell acadèmic, cura del material, interès i adaptació, participació i implicació en el grup i en el Centre, comportament i actitud amb el professorat.

 

3.3. Criteris d’avaluació i de promoció

Aspectes considerats:

 • Edat. Nivell d’ESO a què corresponen

 • Grau de comprensió i expressió lingüístiques

 • Nivell de coneixements

 • Actitud i interès

 • Perspectives de futur acadèmic i/o laboral

 

3.4. Objectius

Objectius bàsics:

 • Fer d’aquest recurs un pont efectiu per la integració d’aquests alumnes al Centre i per a la incorporació posterior a l’aula ordinària.

 • Per a la consecució d’aquest objectiu, el conjunt del professorat i els tutors de l’Aula d’Acollida s’han proposat:

 • Millorar el seu grau de comprensió i expressió lingüística (català).

 • Iniciar-los d’una manera adaptada al coneixement de la llengua castellana.

 • Millorar els hàbits de treball i l’adaptació a l’àmbit escolar per a aquells alumnes d’escolarització prèvia escassa o molt deficient.

 • Facilitar el seu grau d’integració al Centre.

 • Facilitar el nivell de connexió amb les famílies(agenda, intèrprets, ajut del propi alumne, altres familiars o amics...).

 • Acostumar-los a la forma de treballar a l’aula ordinària : totes les assignatures, major nombre de professors, diferents tipus de materials, exàmens i proves...

 • adaptant-les a les seves possibilitats : Crèdit de Síntesi, treballs, sortides i excursions amb matèria del programa, crèdits variables, etc.

 • Fer-los participar de manera activa en les festes i tradicions de celebració conjunta: Sant Jordi, Nadal... i trobar punts de contacte amb les celebracions equivalents de les seves cultures o bé trets específics d’aquestes.

 • Des del sentit de pertinença a l’aula i del tractament més individualitzat als àmbits de tutoria i professorat, facilitar el sentiment de pertinença i integració al centre.

 • Donar-los informació sobre activitats, entitats, festivitats, etc. on puguin participar i trobar àmbits de convivència i de lleure (esplais, centres juvenils, esports, revistes, festes populars, castellers, draconaires, diables, centre excursionista, centres cívics, etc.).

 • Donar-los informació sobre la història i la vida de la ciutat: el seu passat, els seus barris, les successives migracions, els edificis i racons singulars, els seus poetes, la natura que l’emmarca (serra de Marina, riu Besòs), els serveis culturals (biblioteques, escola de música, escola d’adults, escola d’idiomes, etc.). En aquest sentit, són d’una gran utilitat les publicacions locals (revista de l’ACI, Fòrum-Grama, Guaita!...),així com el Full d’Informació Municipal.

 • Donar-los informació sobre el país en què viuen i, en la mesura possible, donar-los-el a conèixer (excursions Conèixer Catalunya, visites a Barcelona, textos assequibles i, poemes d’escriptors catalans, museus, cançons, tradicions gastronòmiques, etc.).

 • Donar-los informació sobre l’àmbit cultural castellà i la diversitat lingüística d’Espanya...

 • Connectar-los amb la resta del món a partir dels fets que succeeixen en els seus països d’origen i de notícies d’abast mundial.

 

3. 5. Balanç

Objectius aconseguits:

 • Un bon grau general d’adaptació a la classe i al Centre.

 • Un bon grau general d’adaptació a la realitat i els hàbits escolars.

 • Un bon grau general de convivència i participació a l’aula.

 • Un augment satisfactori en general dels coneixements.

 • En casos individuals, un bon grau d’integració en el lleure de pati mitjançant l’esport.

 

3.6. Alguns aspectes a millorar

Malgrat que el balanç general sigui positiu, hi ha aspectes que permanentment han de continuar treballant-se amb una perspectiva de millora, per exemple:

 • La relació i la convivència de l’alumnat de l’Aula d’Acollida amb la resta de companys del Centre.

 • L’autonomia de l’alumne dins la classe i dins el Centre (menys dependència dels professors).

 • Utilització de material habitual d’un grup-classe, singularment dels llibres de text.

 • La presentació correcta i la puntualitat en el lliurament de treballs.

 • La integració dels col·lectius més reticents en les tasques, sortides  i celebracions conjuntes.

 • El grau d’autonomia i de responsabilitat de l’alumne en les tasques a fer fora de classe (deures, repassos, treballs, lectures preparades, portar materials, etc.).

 • El coneixement, respecte i acceptació d’aquests alumnes per part dels alumnes de les aules ordinàries del seu nivell.

 • L’autoestima i la seguretat d’individus especialment tendents a l’aïllament. Destacar-ne els coneixements i les habilitats, proporcionar-li l’acompanyament i els reforços oportuns.

 • La integració general d’aquests alumnes en la convivència de les hores de pati mitjançant l’esport, crèdits variables i activitats extraescolars.

 • S’ha d’evitar la impressió dels alumnes de les aules ordinàries que els esforços dels professors són preferentment dedicats als alumnes nouvinguts estrangers. Explicar i evidenciar la nostra dedicació, suport i estima envers tots els alumnes.

 

4. Nivells d'incoporació de l'alumnat nouvingut


4.1. Incorporats en el període de matriculació

 • Alumnes de 1r d’ESO provinents de l’escola de primària més propera de la Zona A, el CEIP Torre Balldovina (normalment, dos grups).

 • Alumnes de 1r d’ESO provinents d’altres escoles de la població o entorn, bàsicament de la Zona C (grups petits).

 • Alumnes de la Zona A assignats al centre com a segona opció, que no han tingut plaça al centre que havien demanat en primera instància.

 • Alumnes d’incorporació tardana si porten menys de dos anys escolaritzats a primària.

 • 2n, 3r, 4t d’ESO: alumnes solts, germans o grups petits d’un mateix país que s’incorporen amb l’ESO iniciada per: immigració, trasllats domicili, assumptes familiars, assumptes laborals, repetir curs, canvi d’ambient i de companys, expulsió de centre o trasllat de matrícula per sanció (centre públic o privat).

 • Batxillerat i cicles formatius. Alumnes nous que s’incorporen al centre per diferents motius: oferta acadèmica del Centre (batxillerats i cicles formatius en règim diürn i nocturn), canvi de centre per baix rendiment acadèmic, canvi d’ambient i de companys, canvi de domicili o altres circumstàncies familiars, incorporació a la vida laboral i traspàs a nocturn (característica específica del nostre centre a Sta. Coloma).

 • Immigració: alumnes, especialment provinents d’Amèrica, que arriben amb el títol d’ensenyament obligatori o havent iniciat al país d’origen el batxillerat o estudis professionals.

 • Trasllat de domicili o altres circumstàncies de tipus familiar.

 

4.2. Incorporats fora del període ordinari de matriculació

 • Alumnes acabats d’arribar del seu país. Presenten diferents circumstàncies:

 • Alumnes de llengua romànica (escolaritzats, no escolaritzats o poc escolaritzats)

 • De llengua no romànica (escolaritzats, no escolaritzats o poc escolaritzats.

 • Alumnes nouvinguts provinents d’altres poblacions de Catalunya

 • Alumnes nouvinguts provinents d’altres zones d’Espanya

 • Alumnes provinents d’un país diferent del d’origen:

 • De llengua romànica

 • De llengua no romànica

Els alumnes de llengua xinesa, àrab i llengües índiques han de passar prèviament a la incorporació al Centre per l’assessorament LIC-CIAPE (al Centre de Recursos de Sant Coloma), on se’ls donen les primeres informacions, se’ls fa la recollida de dades i són adreçats al centre que els correspon. Normalment són alumnes compresos en el període d’ESO però cal tenir en compte el nombre creixent d’alumnes provinents de l’Amèrica llatina que havien iniciat al seu país els estudis postobligatoris.

 

4.3. Altres circumstàncies d'incorporació fora del període ordinari de matriculació

 • Alumnes provinents d’altres poblacions de Catalunya o de la resta d’Espanya per problemes familiars, trasllat laboral, intervenció dels serveis socials, etc. Acostumen a presentar un perfil en què apareixen una o diverses d’aquestes característiques:

 • risc d’exclusió social

 • famílies amb gran desestructuració

 • problemes sociosanitaris

 • escolarització deficient i/o inestable, absentisme, etc.

 • Alumnes provinents d’un altre centre per sanció. Són casos individuals i poc freqüents que solen presentar aquestes característiques:

 • atenció educativa específica i/o adaptació curricular

 • risc d’exclusió social

 • problemes o trastorns psíquics i/o emocionals

 

4.4. Variables lingüístiques de l’alumnat

 • Alumnes bilingües d’entrada:

 • Llengua romànica-llengua romànica (castellà-català; castellà-romanès)

 • Llengua no romànica-llengua no romànica (ucraïnès/rus)

 • Llengua o dialecte zona d’origen-llengua oficial o dominant país d’origen (berber-àrab; llengües/dialectes xinesos- mandarí)

 • Llengua país/familiar-llengua escola o zona del país d’origen (berber/àrab – francès/castellà; llengües índiques-anglès)

 • Llengua romànica-llengua no romànica (castellà-ucraïnès; castellà-xinès, castellà-àrab).

 • Alumnes d’origen monolingüe:

 • De llengua romànica (única), materna/país d’origen: castellà, romanès, portuguès.

 • De llengua no romànica (única), materna/país d’origen: àrab, urdu, xinès, bengalí, armeni, polonès.

 

5. El procés d'acollida

La comunicació i el contacte periòdic amb les famílies és una pràctica institucionalitzada i habitual al nostre centre. Els professors saben que si hi ha bona comunicació amb les famílies els problemes acadèmics o conductuals que puguin presentar els alumnes són més fàcilment resolubles.

 

5.1. Acollida de les famílies

El mateix dia que comença el curs, a principis de setembre, hi ha reunions amb tots els pares i mares a la sala d’actes. Primer reunim els pares dels alumnes de 1r d’ESO a la sala d’actes. L’equip directiu els dóna la benvinguda, es fa un repàs de la normativa i s’obre un torn de preguntes per atendre els dubtes. Després, acabada aquesta sessió, cada tutor es reuneix amb els pares dels seus tutorands a l’aula corresponent i l’equip directiu, mentrestant, fa la presentació del curs als pares de la resta d’alumnes d’ESO. En acabar aquesta sessió, cada tutor acompanya els pares dels seus alumnes a l’aula corresponent i manté amb ells una reunió explicativa. Per la seva banda, els pares dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius, un altre dia, són rebuts per l’equip directiu i els tutors amb el mateix protocol anterior.

A l’institut els professors acostumen a fer servir l’agenda de l’alumne com a eina de comunicació habitual amb els pares: comentaris sobre si no ha fet els deures, si presenta problemes de comportament, petició d’entrevistes, etc.

 

5.1.2. Famílies d’alumnes provinents de primària

Als pares dels alumnes provinents de primària matriculats al centre se’ls explica amb més detall la normativa: horari d’entrada i sortida, control de la puntualitat i de l’absentisme (es truca als pares a primera hora del matí si no han assistit els seus fills a classe), avaluacions, calendari, ús de l’agenda escolar, etc. a fi i efecte que tots els pares estiguin en contacte en un determinat moment per atendre qualsevol contingència o participar a les activitats habituals.

5.1.3. Famílies d’alumnes estrangers nouvinguts

Aquesta acollida acostuma a ser individualitzada i es fa en el moment d’arribada al centre per primer cop. En el cas de les famílies de llengua xinesa, àrab i de llengües índiques han d’haver passat prèviament pel servei d’informació i orientació LIC del CIAPE. El procediment d’acollida passa pels següents moments:

 • Arribada de la documentació al Centre

 • Primeres informacions a consergeria i secretaria

 • Primera entrevista: moment i interlocutor. Normalment, reben les famílies nouvingudes el director del centre o la Coordinadora Pedagògica. Aquesta primera presa de contacte s’ha produït en general a primeres hores del matí de qualsevol dia de la setmana. Per aquest curs, hem establert la primera hora del divendres, i els nous alumnes seran rebuts per la Coordinadora Pedagògica.

5.1.4. Activitats educatives per a pares i mares

Per aconseguir una major vinculació de les famílies amb el centre, l’AMPA o la direcció del centre organitzen puntualment activitats formatives per a pares i mares sobre temes d’interès general (salut, prevenció, conductes de risc entre els joves, informàtica, etc.).

 

5.2. Acollida de l’alumnat nouvingut

Tot el Centre s’ha anat fent conscient del canvi que ha suposat l’arribada d’alumnat estranger. El nostre Projecte Educatiu contempla de manera operativa la no discriminació de l’alumnat per raons del seu origen o de la seva situació econòmica o social. Per això, la responsabilitat envers aquest tipus d’alumnat mai no hauria d’estar solament en mans dels tutors; sempre hem cercat una implicació dels equips docents, de l’equip directiu i, en definitiva, de tots els qui componem la comunitat educativa.

Quan arriba a l’institut, l’alumne nouvingut és rebut per un membre de l’equip directiu, que s’encarrega de donar-li el seu horari i les primeres explicacions sobre el funcionament del centre. Se li fa una fitxa inicial (adjunta), se n’informa en les incidències sobre alumnat exposades, se n’informa al tutor del grup-classe o professors d’ Aula d’Acollida i CLIC. A partir de les dades obtingudes i del nivell de comprensió-expressió observat en l’entrevista personal inicial amb l’alumne i la família, es fa un diagnòstic de les necessitats educatives de l’alumne i es planteja la ubicació més idònia d’aquest o la que prescriu la normativa, de l’Aula d’Acollida.

 

5.2.1. Aspectes comuns sobre la incorporació del nou alumnat

Per a la incorporació concreta de l’alumne al centre, en conclusió, s’han de tenir en  compte diversos factors.

5.2.1.1. Personals:

 • Acadèmics: escolarització precedent

 • Familiars: origen lingüístic/grau de comprensió i expressió castellà/català

 • D’entorn: amb qui viu, on viu (barri), germans, interlocutors, aspectes socioeconòmics rellevants, etc.

 • Data d’incorporació (alçada del curs escolar)

 • Altres dades biogràques: edat, dictamen (si existeix), aspectes emocionals rellevants

5.2.1.2. Del centre:

 • idoneïtat tutoria

 • característiques dels grups-classe

 • grups de reforç

 • aula d’acollida

 • agrupament flexibles

5.2.2. Alumnes provinents de primària

 • Activitats prèvies:

 • Reunions informatives prèvies amb les escoles d’origen dels alumnes

 • Recollida d’informació específica (dictamen, serveis socials)

 • Reunions tutors i EDOCs : informacions sobre els grups i individualitzada sobre els alumnes: grups naturals, incompatibilitats, dinàmiques prèvies, dictàmens...

 • Invitació a les Jornades de Portes Obertes

 • Invitació de l’AMPA a les activitats de les portes obertes

 • Invitació a les escoles de la zona a festivitats i mostres d’activitats dels alumnes

 

 • Formació dels grups (criteris generals):

 • Mantenir els grups de primària (A i B alumnes del CEIP Torre Balldovina / C. alumnes d’altres escoles del barri (Salvatella, Lluís Millet, Sagrada Família, etc.).

 • Tenir en compte els suggeriments de les famílies i dels centres de procedència.

 • Tenir en compte la distància del domicili al Centre.

 • Evitar l’aïllament de l’alumne.

 • Activitats d’inici de curs:

 • Acollida dels alumnes a la sala d’actes per part de l’equip directiu i els tutors. Acte de presentació i benvinguda al Centre i d’encoratjament als alumnes repetidors.

 • Acollida dels tutors i informacions bàsiques (horaris i professors, normes del centre, instal·lacions, activitats extraescolars, mediació escolar, revista, biblioteca...).

 • Oferta d’activitats extraescolars al propi centre: teatre, dansa, fotografia, informàtica, esgrima...

 • Oferiment del servei de cantina per als alumnes que puntualment no puguin anar a dinar a casa.

5.2.3. Alumnes de l’Aula d’Acollida

 • Acollida al Centre des de consergeria i des del vestíbul, on es pot llegir Benvingut i Bon dia! en diverses llengües per tal de crear un espai que aporti calidesa i proximitat.

 • Acollida per part dels professors:

 • presentació a la classe

 • explicació de què és l’Aula d’Acollida

 • explicació de la normativa del Centre

 • explicació dels horaris

 • informació sobre els materials de classe

 • acompanyament en les indicacions i necessitats més bàsiques

 • Acollida del tutor de l’aula ordinària:

 • acolliment dins l’aula ordinària

 • sensibilització de la resta de l’alumnat sobre aquests nouvinguts

 • connexió específica amb el professorat de l’EDOC del grup-classe respecte els nouvinguts

 • Acollida dels professors de l’aula ordinària:

 • adaptació curricular (en cas que l’alumne ho necessiti). Elaboració del PI

 • materials específics

 • Acollida alumnes de l’aula ordinària:

 • sensibilització dels tutors sobre aquests nous companys

 • sessions sobre coneixement d’altres cultures

 • ajut als professors i suport als propi alumnes per part d’alumnes de diferents països més veterans al Centre

 

5.2.4. Alumnes d’incorporació tardana

Els alumnes d’incorporació tardana procedeixen de situacions molt variades i presenten una tipologia diversa:

 • alumnes estrangers

 • alumnes d’altres centres de Catalunya

 • alumnes d’altres centres d’Espanya

 • alumnes de la població (canvi de centre, expulsió...)

 • alumnes de l’aula d’acollida

En aquests casos, consultada la documentació o la informació que ha arribat a al Centre i realitzada la primera entrevista, l’equip directiu busca la ubicació més adequada o preceptiva així com els reforços pertinents per aquest alumne.

 

5.3. Ubicació de l’alumnat nouvingut

Segons la procedència del nouvingut, la seva incorporació al Centre pot presentar diferents variables. Aquest sistema organitzatiu, que suposa una acurada i constant atenció de Cap d’Estudis i Coordinació Pedagògica, pensem que afavoreix l’aprenentatge i la integració d’aquests nous alumnes.

La ubicació inicial pot ser revisada, al cap d’un temps prudencial, i variar si s’hi observa algun desajustament que aconselli el canvi. El canvi d’ubicació de l’alumne nouvingut, si es produeix, obeeix a alguna o diverses de les causes següents:

 • Observació més detallada de les capacitats i coneixements de l’alumne.

 • Observació del seu gran de comprensió i expressió lingüístiques (de vegades inapreciables en l’entrevista inicial per raons de timidesa, novetat...).

 • Presència, absència o excés d'alumnes nouvinguts tardans en un grup.

 • Presència o absència d’alumnes del país d’origen o entorn afí a l’alumne nouvingut.

 • Presència (benefactora o no) d’alumnes amb lligams familiars, d’amistat o veïnatge amb l’alumne nouvingut.

 • Dificultats d’adaptació per la dinàmica del grup-classe: nombre d’alumnes, incidència de la diversitat, tipologia de la diversitat, grau de disciplina, nombre de repetidors, etc.

 • D’altres que poden referir-se a actituds personals, relació de companys, etc.

 

5.4. Seguiment de l’alumnat nouvingut

Per tal de facilitar el seguiment de l’alumne, evitar repeticions de material pedagògic (en cas que no es consideri pertinent de repetir-lo) i aportar informació sobre programació i materials treballats (en cas de trasllat de centre), hem elaborat unes fitxes on es recullen, respectivament, la informació bàsica sobre l’alumne i els materials treballats a cada una de les matèries (adjuntes).

La valoració concreta dels coneixements i avenços de l’alumne nouvingut i de la seva adaptació al grup i al centre es farà en els àmbits següents:

 • el grup-classe a què pertanyen (aula d’acollida o aula ordinària)

 • els grups de reforç respectius

 • coordinació pedagògica/ coordinació d’ESO,

 • coordinació pedagògica/ coordinació d’ESO,

 • prefectura d’estudis (disciplina, absentisme...).

 

5.5. Organització de l’atenció a la diversitat

La Comissió d’atenció a la diversitat s’encarrega de supervisar l’organització de l’atenció a la diversitat i els canvis oportuns que s’hi han d’aplicar.

5.5.1. Agrupacions actuals de l’alumnat

D’acord amb les variables que presenta l’alumnat nouvingut exposades als apartats anteriors i tenint en compte els criteris exposats a l’apartat 5.2, el curs 2010-2011 vam organitzat els alumnes nouvinguts d’incorporació tardana en els següents grups:

 • Alumnes de llengua romànica (castellà, portuguès, romanès...). Reben reforç de llengua catalana. Actualment hi ha dos grups de reforç, segons si són de primer cicle o de segon cicle.

 • Alumnes d’aula d’acollida: van a l’aula d’acollida totes les hores excepte quan han de baixar a fer l’assignatura de música, dibuix i educació física. (puntualment, segons nivell lingüístic que obtenen també van a les classes de matemàtiques i d’anglès).

 • Reforç d’alumnes de primer i segon cile (nouvinguts) amb atenció individualitzada (grups de 3, 4 i 6 hores segons nivell d’aprenentatge de la llengua).

 

5.5.2. Suports específics previstos per a alumnes nouvinguts

 • Aula d’acollida.

 • Diversos grups de reforç diferenciats (llengües romàniques, llengües no romàniques, incorporació tardana, etc.).

 

5.5.3. Altres intervencions

 • Treball de sensibilització amb el grup classe.

 • Adaptacions curriculars. (PI)

 • Tractaments individualitzats (psicopedagogia, reforç específic).

 • Organització de crèdits d’ampliació.

A l’alumne se li facilita l’horari personal, que pot experimentar canvis en funció de la ubicació definitiva i de l’evolució del propi alumne. A l’avaluació del grup-classe corresponent es valorarà i es decidirà sobre els canvis, tant els proposats pel propi alumne o família com els proposats pel tutor, el professorat o coordinació pedagògica. Totes aquestes variables són ateses en funció de la disponibilitat horària de professorat dels departaments implicats, de psicopedagogia i dels membres de la junta directiva que componen l’equip de coordinació pedagògica (coordinador pedagògic i coordinadors d’ESO i batxillerat).

 

5.5.4. Formació del professorat

Per tal de contribuir i facilitar la formació del professorat sobre el tractament de la diversitat, els darrers anys el nostre institut ha estat seu de la realització de diversos cursos del PFZ per a professors del centre i de la zona. En destaquem:

 • Habilitats socials i interacció

 • Resolució de conflictes

 • Educació emocional

 • Tractament de la diversitat cultural

 • Competències bàsiques

 • Programar per competències bàsiques

 

5.5.5. Orientació i acompanyament postescolar

Tasques orientatives realitzades des de:

 • direcció del centre

 • coordinació pedagògica

 • tutoria

 • equip de psicopedagogia

 • coordinació ESO

 • coordinació BATXILLERAT

 • cap d’estudis CICLES

 • Informació dels estudis que es poden realitzar al propi centre.

 

5.5. 6. Règim diürn

 • Batxillerat (Científico-tecnològic, Ciències de la Salut, Humanístic i de Ciències Socials)

 • Cicles Formatius de grau mitjà (Gestió Administrativa i Explotació de Sistemes Informàtics, Sistemes Microinformàtics i Xarxes)

5.5.7. Règim tarda

 • Cicles Formatius de grau superior (Administració i Finances, Administració de Sistemes Informàtics)

A més a més el centre és referent de l’IOC (batxillerat a distància)

 

5.6. Informació de les relacions entre aquests estudis i les vies a la universitat

 • Informació sobre altres estudis que es poden realitzar en la zona o en altres centres.

 • Orientació universitària.

 • Orientació professional.

 • Realització de pràctiques d’alguns cicles al propi centre.

 • Orientació i ajut als alumnes que no obtenen el títol de graduat d’Ensenyament Secundari: acollits al projecte Tu hi guanyes! (escolarització compartida amb Grameimpuls), Casa d’Oficis, Escoles Taller, Formació Ocupacional.

 • Ajut en la recerca d’integració en el món laboral tant als alumnes que han obtingut el títol d’ESO com als que han decidit abandonar els estudis en fer els 16 anys: elaboració del currículum, preparació d’entrevistes de treball, orientacions de recerca, anàlisi i resposta sobre demandes laborals, etc.

 

5.7. El comiat del centre

En acabar el període escolar, tant l’obligatori com el postobligatori, el Centre que un dia va donar la benvinguda i va acollir els nous alumnes, els acomiada i procura orientar de la millor manera possible els seus passos ja fora del Centre.

5.7.1. Comiat d’ESO

Colònies de fi d’etapa. Les activitats preparatòries Propicia la unió i col·laboració del grup mitjançant la realització de nombroses tasques per recaptar diners. S’ha optat per la fórmula colònies, que facilita l’anada de la  majoria, que facilita la tasca del professorat, que aporta més seguretat i que permet la major convivència i participació col·lectiva en activitats programades.

 

5.7.2. Comiat de Batxillerat

Acte de comiat a la sala d’actes amb l’equip directiu, tutors, professors, pares i alumnes. Lliurament d’orles i aperitiu de cloenda. Record permanent dels exalumnes mitjançant la col·locació de les orles al Centre.

5.7.3. Comiat de Cicles Formatius

Acte de comiat corresponent amb l’equip directiu, tutors, professors, alumnes i dinar final. Repartiment de l’orla i oferiment del Centre per tal de realitzar-hi alguna pràctica acadèmica en els seus estudis actuals o futurs.

 

5.8. Relació amb els exalumnes

Retrobament amb exalumnes en les celebracions dels aniversaris del Centre, jubilacions de professors o personal no docent, conferències i actes, cursets i jornades o bé com a visitants ocasionals (actors, conferenciants, monitors, músics, polítics, guàrdia urbana, mossos, etc.) o bé com a companys treballant al Centre o com a pares i mares dels nostres alumnes, a l’AMPA o al Consell Escolar.

Ara tractem de potenciar l’espai de trobada d’ antics alumnes dins la pàgina Web de l’Institut. Donada la ja llarga història del Centre i el grau de vinculació que molts exalumnes continuen mostrant amb ell, s’està madurant el projecte de creació de l’ Associació d’exalumnes de l’Institut Puig Castellar.

 

5.9. La relació de l'Institut amb la Ciutat

Dins el marc del que entenem que hauria de ser l’Institut com a centre acollidor en un àmbit acollidor més general (barri, Ciutat, país), és un propòsit del nostre Institut, d’oferir i transmetre el valors següents:

 • Ètics: el respecte mutu, la igualtat, l’observació de drets i deures.

 • Acadèmics: la valoració de l’esforç, la responsabilitat, el gaudi amb l’aprenentatge.

 • Socials: la convivència, la cohesió social, la participació.

Per la qual cosa, a més de la pròpia tasca d’acollida, adaptació i integració al Centre d’alumnes i famílies i , observem com a fet necessari incidir en vessants que formin els nostres alumnes com a ciutadans responsables i com a colomencs que participen en la vida de la comunitat.

 

5.9. 1. Tasques realitzades

En aquest sentit cal remarcar les activitats realitzades en aquests àmbits:

 • mediació escolar

 • solidaritat

 • interculturalitat

 • conductes de risc

 • coneixement del medi, la ciutat i el seu entorn

 

5.9.1.1. Coneixement del medi, la ciutat i el seu entorn

Aspectes relacionats amb el coneixement del medi, de la ciutat inclosos en el currículum escolar dels nostres alumnes:

 • Poblat Ibèric

 • Museu Torre Balldovina

 • Sant Jeroni de la Murtra

 • Santa Coloma històrica

 • El riu Besòs

 • Història de Santa Coloma

 • Visites: ràdio, exposicions, empreses i entitats (Ferrolan, Grameimpuls...)

 • Crèdits de Síntesi: Santa Coloma de poble a ciutat; el riu Besòs, rutes històricoliteràries...

 • Propostes de Treballs de Recerca: Dos poetes i la ciutat (Llorca-Sampere), Josep M. de Sagarra i Santa Coloma, Josep Sol, escriptor desconegut, la regeneració del Besòs, la immigració, l’economia colomenca, aspectes ecològics de la ciutat, la història de la premsa local, Santa Coloma durant la República i la guerra civil, etc.

5.9.1.2. Coneixement del país

 • Excursions Conèixer Catalunya: una a cada nivell d’ESO (Perpinyà-Cotlliure, ruta de la Barcelona històrica al credit de síntesi de segon d’ESO, els aiguamolls de l’Empordà...).

 • Museus: Ciència i Tècnica de Terrassa, del Mar de Badalona, Història de Catalunya, Museu Marítim...

 • Àmbits lúdics i esportius: Tibidabo, Skating, Port Aventura...

 • Crèdits de Síntesi i treballs de recerca relacionats amb qualsevol aspecte de coneixença del país.

5.9.1.3. Celebració de les festes i tradicions

Informació especial per als alumnes nouvinguts estrangers. Punts de contacte amb les seves cultures: actes, gastronomia, aspectes religiosos, cançons i balls, ornamentació i vestuari, festes al carrer, simbologia, exposicions, conferències, xerrades, murals i cartells, etc.

 • Nadal

 • Carnestoltes

 • Sant Jordi

 

5.10. Projectes de futur

 • Mantenir la presentació de redaccions d’alumnat nouvingut dins els certamen literari de la Unesco.

 • Potenciar el contacte amb entitats cíviques, juvenils, culturals, artístiques, esportives, de tradicions populars, etc. existents a la població per tal de fomentar entre els nostres alumnes el lleure creatiu, la convivència fora de l’àmbit escolar i la participació ciutadana.

 • Ampliar els contactes iniciat amb mitjans de comunicació i entitats locals: revistes (Fòrum-Grama), activitats de les  Biblioteques, mantenir el projecte iniciat a primer d’ESO en el qual es dedica una hora setmanal a la lectura, informació de festes i actes locals, orientació d’alumnes i exalumnes cap al Centre de Normalització Lingüística i l’Escola d’Idiomes, etc.

 • Mantenir el contacte constant amb entitats locals de caire professional i ciutadà com a Centre que participa en la realitat colomenca: Ajuntament de Santa Coloma, Casal del Mestre, Centre de Recursos (CRP), Grameimpuls, Jornada de l’Ensenyament, Jornada de la Cultura al carrer, Cursa de Les Vinyes, Carnestoltes, etc.

 • Mantenir i desenvolupar les activitats de coneixement i intercanvi amb altres cultures i pobles: xerrades, intercanvis escolars, actes culturals, etc.

 

6. Consideracions finals

El Pla d'Acollida del nostre Centre presenta el marc en què s'ha desenvolupat una realitat canviant i complexa com és la incorporació de l'alumnat nouvingut al llarg de més d'una dècada. Se'n fa balanç i es plantegen aspectes a millorar. El Pla d'Acollida és també una eina de futur. És imprescindible, per tant, la revisió periòdica d'aquest document ateses les noves realitats socioculturals que presenti el nostre alumnat així com l'evolució de les pròpies circumstàncies socioeconòmiques del país.
Treballem amb el convenciment que aquest document, més enllà d'un marc d'actuació, és una bona eina per a la reflexió.

 

COMISSIÓ ELABORADORA DEL PLA D’ACOLLIDA

Francisco Gallardo, director

Concepció Bosch, coordinadora pedagògica

Cinta Ibáñez, psicopedagoga

Agustina Rico, coordinadora lingüística i de c.s.

Revisat per Carme Balañà i Carme Sánchez,coordinadores Clic.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de novembre de 2010.

[Aquesta versió revisada del Pla d'Acollida va estar aprovada pel Consell Escolar a la sessió del dia 22 de juny de 2011.]