Convivència i mediació escolar

Convivència i mediació escolar

1. Persona responsable del projecte: Inmaculada Vilar Canals

 

2. Títol del projecte: Convivència i mediació escolar.


3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Des de fa uns quants anys en el nostre centre estem  sensibilitzats per tot el que fa referència a la Mediació i la Resolució de Conflictes. En concret, molts professors hem tingut interès per formar-nos participant com a grup, dins del nostre centre, en diferents seminaris i cursos integrats als successius PFZ: de Convivència i Gestió dels Conflictes (curs 2001-2002; formadora: Rosa Gil); de Competència Social (curs 2002-2003; formador: José Checa); d’Habilitats per a la interacció (cursos 2003-2004 i 2004-2005; formadora: Dolors Rubio), etc. Aquest mateix interès s’ha traduït en presentació d’experiències relacionades amb la mediació en trobades pedagògiques (per exemple, a l’Intercanvi d’Experiències de Santa Coloma, setembre de 2004) i en la organització de Jornades d’Educació Emocional (I Jornades, març de 2004; II Jornades, març de 2006). A més,  hem sentit la necessitat de formar els alumnes en estratègies i eines que puguin anar aplicant en la seva convivència  quotidiana, amb les persones del seu entorn en general i en concret amb els seus iguals i amb els professors i personal del nostre institut.


Estem convençuts que treballar conceptes com la comunicació, les emocions, les relacions interpersonals, la resolució dialogada dels conflictes, les habilitats socials, etc., dóna als joves un bagatge per la socialització i una bona base pel seu propi autoconeixement i pel coneixement dels altres.


Els adolescents viuen en un moment de canvi, de qüestionament, de contradiccions i rebel·lia. Els intercanvis i les relacions amb els seus iguals es veuen afectades per aquesta situació de fragilitat personal  i sovint s’exterioritza amb respostes agressives o si més no inadequades. Els hem d’ajudar a trobar bons camins per respondre a les situacions de conflicte  i per gestionar de manera positiva els problemes que sorgeixin de la convivència entre companys.


Motivats per aquest interès hem anat sol·licitant any rere any des de fa tres un taller que se’ns oferia dins del programa d’activitats educatives de l’Ajuntament de Santa Coloma, sobre Mediació i Resolució de Conflictes. El taller el realitzava un formador; uns quants alumnes interessats de 1r i 2n d’ESO  (màxim uns 15) rebien  durant 15 hores una formació per ser mediadors. Un cop acabat el taller i com a fase de pràctica es realitzaven mediacions al centre intentant posar en marxa un petit Servei de Mediació, supervisat per la coordinadora de mediació.


Després d’aquestes experiències va néixer la necessitat de rebre una formació per als professors amb la intenció d’endegar un Servei de Mediació i sobretot de tenir un Equip de Mediadors format per alumnes i professors del centre.


Coneixíem per altres centres de l’existència del curs sobre Mediació del Departament d’Educació dins del pla de Formació del Professorat  i durant tot el curs escolar 2005-2006 vam rebre formació (formador: Miquel Pérez) amb la intenció de consolidar un Servei de Mediació que respongui a les necessitats del nostre institut, l'IES Puig Castellar.


El nostre centre acull a 12 grups d’ESO, 4 grups de Batxillerat diürn, 3 grups de Batxillerat nocturn  i  7 grups de Cicles Formatius entre Grau Mitjà i Superior. La convivència entre l’alumnat no presenta una especial conflictivitat i,  en general, estem satisfets de les relacions que s’estableixen entre alumnes i entre alumnes i professors.


De vegades fa de mal dir com és la realitat d’un centre si hom pren com a referència les notícies publicades en els mitjans de comunicació, i per tant és difícil valorar-ne  la conflictivitat. En qualsevol cas la nostra impressió és que com a col·lectiu,  vivim  en bona harmonia,  si més no, s’accepten les normes de forma natural i  no tenim especials problemes de disciplina, no més, pensem, que molts altres centres de Catalunya.


La societat, el món i el moment social en el que vivim traspuen agressivitat i violència i com a bon reflex de l’entorn en el que vivim, els centres educatius s’encomanen de totes aquestes influències. Per aquest motiu es fa tan necessari educar en valors diferents dels que majoritàriament perceben  els nostres joves. Ens agradi o no és un dels nous reptes que tenim com a educadors i un bon motiu i una bona “excusa” per tirar endavant projectes d’innovació com aquest.

 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

a) Objectius

1. Fomentar la cultura de la pau i transmetre la necessitat de potenciar la cooperació i la interdependència trametent valors com la igualtat, la diversitat, la justícia social, la solidaritat, etc. Crear un ambient on les normes, les dinàmiques, les relacions i les actituds es recolzin en la resolució de conflictes i la reconciliació potenciant el compromís actiu en les relacions humanes de tots els membres de la comunitat educativa

 

2. Un altre objectiu és la prevenció,  la creació d'un  clima i ambient de treball, un “caliu” que ajudi al creixement personal  dels alumnes, que els doni un bon aprenentatge per a la vida i puguin arribar a ser éssers autònoms, emocionalment intel·ligents,  veritables protagonistes de les seves decisions i plenament responsables de les conseqüències que se’n derivin. Un clima on les diferències, les discrepàncies i, fins i tot, les injustícies es puguin viure i reelaborar amb  assertivitat i empatia.

 

Associats a aquests objectius, caldria assenyalar altres complementaris d’estimulació i desenvolupament de l’empatia i d’orientació i suport emocional, igualment preventius, per evitar situacions que algun alumne, per aïllament, per timidesa o per algun malentès pugui caure en un conflicte.

 

3. Aconseguir una formació integradora. Hem d’ensenyar als nois i noies a viure junts i a resoldre els conflictes que sorgeixin de la convivència del dia a dia. A més de l’aprenentatge acadèmic els hi  hem d´oferir la possibilitat d’aprendre de les interrelacions, dels  intercanvis, de les diferències entre iguals participant de forma més activa i conscient del seu procés de socialització. És una necessitat per tant dotar-los d’estratègies per la solució pacífica  dels conflictes, per l’expressió positiva de les emocions,  de tècniques per l’autoregulació i l’autocontrol.  per l’aclariment dels seus valors i els de l’entorn i  de la interiorització d’una cultura del diàleg.

 

4. Dinamitzar i consolidar  un Equip i un Servei de Mediació al centre. Volem que s’instauri en el nostre institut un equip i un servei de mediació en el qual participin alumnes i professors. Un cop rebuda la formació per part del Departament d´Educaciót, ens trobem amb la necessitat de formar a nous alumnes i companys perquè vagin renovant-se de manera natural els components de l’equip de Mediació. Per tant, necessitarem també, alumnes i professors formadors per garantir la continuïtat del servei;  un equip formador no només en mediació sinó també en tots els altres aspectes que volem desenvolupar i que especifiquem més endavant.

 

Ens agradaria, en definitiva, que la major part de l’alumnat pugui tenir accés a la formació en Mediació. Potser ara no participin activament en el centre però aquesta formació pot ser la llavor i l’incentiu per aplicar-ho en un futur en altres  àmbits com el personal i  el  professional i contribuir a generalitzar una cultura  del diàleg.

 

b) Aspectes a desenvolupar


El nostre projecte és ambiciós i voldríem donar a conèixer molts dels aspectes que una  bona cultura per la convivència requereix. Ens agradaria aprofundir en tots els aspectes següents:

 

  • Educació emocional
  • Educació en valors
  • Competències i habilitats socials i morals
  • Resolució de conflictes
  • Mediació

 

c) Integració en el currículum

Voldríem treballar en algun moment o altre del currículum dels alumnes tots els aspectes anteriors, bé sigui mitjançant  Crèdits Variables amb contingut específic, com de manera més general en les hores de Tutoria dels grups.


Aspirem, doncs, a poder impartir en un primer moment un Crèdit variable a 2n d´ESO i en un futur un altre a 3r d´ESO, i també a incorporar les activitats del Programa en el Projecte d’Acció Tutorial i a les activitats formatives programades per l’equip de Coordinació Pedagògica.


Una altra idea és fer més extensa la formació a tota la comunitat educativa del centre integrant  en el currículum de les assignatures  activitats i materials sobre Convivència i Mediació Escolar.


No oblidem tampoc la participació dels pares i mares i del personal no docent que anirem concretant a mida que es faci extensiva l’aplicació del Programa.

 

d) Col·lectius que hi participen

Com ja hem dit abans ens agradaria que participessin directa o indirectament el major nombre de membres de la nostra comunitat educativa i potser la responsabilitat en part és nostra de saber engrescar i il·lusionar a la tothom en aquest projecte. Voldríem aconseguir que els col·lectius participants treballessin junts, formant equips de professors, d’alumnes i fins i tot de pares, mares i personal no docent que ens ajudin en la formació i aplicació del Programa.

 

e) Alumnat

Es comença a intervenir  en el Primer Cicle d’ESO: tant a Primer com a Segon es fan activitats de sensibilització. Hi participa directament l’alumnat  de 2n i de 3r d’ESO amb la intenció que un grup formi part de l’Equip de Mediació i que d’altres  alumnes  siguin dinamitzadors del projecte en el centre intervenint també en activitats formatives.


Als alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà els hi destinaríem també activitats orientades a la  difusió del Programa  i a la recerca de temes sobre Convivència i Mediació en altre àmbits a part de l’escolar.


f) Temporització

L’aplicació es farà de forma gradual i progressiva incorporant any rere any les implementacions del Programa.


En general, durant el primer any voldríem anar cimentant les bases sobre les que es sustentarà el programa; una d’aquestes bases és trobar un equip humà d’alumnes i professors que recolzi de manera incondicional l’execució i l’aplicació del programa. Un altre pilar consistiria en sensibilitzar tant a alumnes, com a professors i a pares de la importància del projecte per la convivència present i futura del centre. Durant aquest primer any s’hauria d’anar consolidant el funcionament de l’Equip i del Servei de Mediació. S'iniciaria el Crèdit Variable de Segon d’ESO i les activitats de Tutoria de Primer d’ESO.


Durant el segon any, s’iniciaria el Crèdit Variable de Tercer d’ESO, continuarien les activitats del primer any i es realitzarien les activitats complementaries en el currículum de les assignatures. Es podria iniciar també una formació a pares i mares.


En el tercer any continuarien les activitats iniciades els anys anteriors i s’incorporarien el treball de difusió i recerca dels alumnes més grans. Durant aquest any començaríem a valorar el desenvolupament de l’experiència i a fer un treball de reflexió i autocrítica sobre l’execució del programa.


g) Criteris i indicadors d’avaluació


No és fàcil  trobar criteris sobre la millora de la convivència d’un centre a part dels indicadors que fan referència a la reducció d’amonestacions i expedients disciplinaris i a la percepció sensible d’una millora de l’ambient.


Hauríem d’intentar copsar sobretot la percepció de l’alumnat i del professorat sobre si s’ha anat aconseguint el clima de diàleg i de convivència pacífica desitjat,  un dels objectius primordials del programa.


En concret uns quants criteris serien, doncs:

  • la reducció de les amonestacions;
  • si ara tenim pocs expedients, aspirar a no tenir-ne cap;
  • realitzar sondejos, enquestes, qüestionaris, valoracions sobre l’experiència a tots els col·lectius participants;
  • millora general de l’ambient d’estudi i de treball com a conseqüència de la resolució positiva dels conflictes.

 

5. Altres centres implicats en el projecte

Si a les Jornades d’Intercanvi d’Experiències de setembre de 2004, organitzades com a cada any pel Centre de Recursos (CRP) per a tota la comunitat educativa colomenca els nostres alumnes de 1r d’ESO de l’equip de mediació del curs 2003-2004 van presentar públicament (davant professors, pares, mares, companys, membres de l’Ajuntament i altres professionals del món educatiu) la seva experiència de mediació, conjuntament amb alumnes d’un altre institut de la ciutat (La Bastida), i posteriorment, fins i tot, van a ser convidats al Consell Escolar Municipal per repetir la seva explicació, a partir, d’ara, a mesura que l’Equip de Mediació vagi consolidant-se, hauríem de fer quelcom semblant, doncs creiem que s’ha d’estendre per tot arreu  la cultura de la pau i del diàleg. Per això consideraríem molt interessant la possibilitat que els nostres alumnes mediadors féssim exposicions de la seva tasca a les seves escoles d’origen   davant dels alumnes de 5è i 6è de primària. Estem segurs que tothom hi sortiria aprenent, és a dir, guanyant.

 

Santa Coloma, abril de 2006.