Reaccions químiques quotidianes

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T13:21:12+02:00

DEPARTAMENT
Física i química
QUÈ FAREM
 • Relacionar el canvi químic amb un canvi energètic.
 • Introduir el concepte de la velocitat d’una reacció química. Entendre l’equilibri químic com una situació dinàmica.
 • Comprendre el concepte d’àcid-base. Identificar substàncies àcides i bàsiques tenint en compte el comportament que tenen en una reacció.
 • Reconèixer els àcids i bases més comuns al laboratori i en la vida quotidiana.
 • Caracteritzar i determinar experimentalment les propietats dels àcids i de les bases i de la reacció de neutralització. 
 • Definir i aplicar el concepte de pH. Reconèixer els indicadors àcid-base més comuns.
 • Predir el resultat de reaccions de neutralització. Deduir teòricament i experimentalment la concentració d’un àcid o d’una base mitjançant una reacció de neutralització.
 • Diferenciar el concepte d’electròlit fort del d’electròlit feble. 
 • Comprendre el concepte de solubilitat. Reconèixer la diferent solubilitat de substàncies com a mètode de separació i identificació d’ions.
 • Reconèixer i caracteritzar les reaccions de combustió més comunes. Identificar la combustió com a reacció exotèrmica.
 • Saber distingir una equació redox i comprendre’n la simultaneïtat. Esbrinar i definir en reaccions d’oxidació-reducció quines substàncies són les que s’oxiden i quines són les que es redueixen; quines actuen com a oxidants i quines com a reductores.
 • Elaborar el concepte d’estat d’oxidació i identificar les reaccions redox per observació de la variació dels estats d’oxidació. Identificar dels oxidants i reductors més comuns.
 • Igualar reaccions d’oxidació-reducció inorgàniques i orgàniques amb el mètode de l’ió-electró.
BLOCS TEMÀTICS
 • Conceptes bàsics sobre les reaccions químiques
 • Reaccions àcid-base
 • Reaccions de precipitació
 • Reaccions redox
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
 • Dossier amb els informes de les pràctiques (individual) (25% de la nota)
 • Qüestionari parcial (individual) (25% de la nota) 
 • Col·laboració i treball en equip (40% de la nota): Inclou: 
 • Exposició de la resolució dels reptes (grups de 4 heterogenis) 20%
 • Coavaluació del treball en equip 10%
 • Presentació en vídeo d’un treball sobre una reacció química quotidiana (grups de 2-3 escollits) 10%

Participació a classe i treball autònom (10% de la nota): valoració del treball autònom i la participació en les activitats proposades.