Funcionament

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T17:34:05+02:00
Normes de funcionament de l'institut Puig Castellar per a ús intern

Funcionament del centre

Assistència i disciplina SSISTÈNCIA I DISCIPLINA

1. El professorat ha d’anotar al full d’assistència de classe qualsevol absència o retard.

2. Per poder gestionar més eficaçment els conflictes greus, les faltes lleus haurien de canalitzar-se adequadament, i per això convé que tothom tingui molt present i apliqui aquest protocol d’assistència, guàrdies i disciplina.

1. Protocol de guàrdies

1.1. Guàrdies d’aula i d’espais generals

 • A cada hora lectiva hi ha en general tres professors de guàrdia; cadascú tindrà assignada una responsabilitat: un d’aquests professors, en principi, ha de romandre a la sala de guàrdies per si hi hagués alguna emergència, i els altres han de controlar els espais generals (vestíbul, passadissos, etc.) i, si cal, hauran d’estar a les aules on falti el professor.

 • Els professors de guàrdia han d’anotar al full de guàrdies l’absència d’un professor o el retard si aquest és superior als 15 minuts. Aquesta consideració no pot servir d’excusa per justificar retards quan el professor es troba al Centre.

 • Els professors de guàrdia encarregats de controlar una aula, quan falta un professor d’ESO, han de romandre amb el grup a l’aula i han de vetllar perquè els alumnes treballin. En circumstàncies molt excepcionals, prèvia consulta amb algú membre de l’equip directiu, es pot anar al pati amb els alumnes (per exemple, en el cas de dues hores consecutives sense professor).

 • El professor de guàrdia farà constar al full de control de la classe que vigila les incidències o faltes lleus que els alumnes hagin comès. Controlarà així mateix les faltes d’assistència i puntualitat i les enregistrarà al full corresponent.

 • Els alumnes no han de romandre als passadissos, al bar, entrada, etc., durant les hores de classe. Si un alumne és expulsat de classe haurà de presentar-se al professor de guàrdia corresponent i, una vegada anotat al full d’incidències, serà conduït a l’aula d’un professor d’acollida on haurà de romandre fins al final de la classe.

 • Durant les primeres hores del matí i de la tarda, els professors de guàrdia també han de fer-se càrrec dels alumnes que no tinguin permesa l’entrada a l’aula per retard o per qualsevol altre motiu, vigilar-los en una aula i vetllar perquè aquests treballin i no perdin el temps. Quan es tracti d’alumnes amb avís de la cap d’estudis per faltes reiterades, hauran de ser acompanyats a una aula d’una altra etapa educativa.

 • En cas que un alumne es trobi malament, tingui un accident o qualsevol problema de salut dins l’horari lectiu, haurà d’ésser atès per un professor de guàrdia. Segons com es valori la gravetat o importància del cas es pot atendre al propi Centre (repòs, aïllament, farmaciola...) o s’avisarà el pare o la mare al més aviat possible. Caldrà que el cas quedi registrat al full d’incidències i sigui comunicat al Cap d’Estudis.

 • Els professors de guàrdia prendran les decisions que creguin adequades i desprès les notificaran per escrit al Cap d’Estudis tot indicant-ne les circumstàncies i motivacions.

 • Els professors que es quedin sense classe per sortida dels seus alumnes reforçaran les guàrdies i cobriran entre tots l’absència dels professors acompanyants.

 • Els professors que s'hagi quedat amb pocs alumnes com a conseqüència d'una sortida escolar de la resta, es farà càrrec d'ells malgrat que no avanci matèria.

 • Quan falti un professor, si els alumnes diuen que no tenen feina (preparar exàmens, deures...), el professor pot portar a l’aula una caixa amb llibres de lectura perquè tots els alumnes puguin llegir.

1.2. Guàrdies de pati d’ESO

 • Els alumnes d’ESO no poden sortir del Centre ni durant l’horari lectiu ni durant l’hora d’esbarjo.

 • Els alumnes d’ESO, a l’hora de l’esbarjo, podran fer ús de la biblioteca, del pati i de la cantina, però mai no podran romandre a les classes sense professor, als passadissos, ni a la entrada. La zona del pati destinada o permesa als alumnes correspon a la part del darrera de l’edifici; no poden quedar-se a la del davant.

 • Els dies de pluja, durant l’esbarjo, els alumnes podran fer ús, a més de la cantina, de tota la planta baixa.

 • Durant l’hora d’esbarjo d’ESO hi haurà quatre professors de guàrdia. Tres professors hauran de ser al pati vigilant els alumnes així com la possible entrada de persones de fora del Centre. El quart professor controlarà la zona del vestíbul. A la sala de guàrdies quedarà una persona de l'equip directiu.

1.3. Guàrdies de pati de Batxillerat i Cicles

 • Durant aquesta hora els alumnes de Batxillerat i Cicles podran sortir del centre i a més podran fer ús del pati, de la biblioteca i de la cantina, però mai no podran quedar-se a les classes, als lavabos, als passadissos ni a l’entrada.

 • Durant l’hora d’aquest pati hi haurà tres professors. Un d’ells vetllarà pel compliment de les normes del punt anterior i els altres romandran a la sala de guàrdies per cobrir qualsevol incidència i, si cal, hauran de substituir els professors d’ESO en cas d’absència.

2. Expulsions d'aula

 • Si un alumne és expulsat de l’aula, caldrà que es presenti al professor de guàrdia. Aquest prendrà nota de l’expulsió i portarà l’alumne a l’aula d’un professor d’acollida on romandrà fins al final de la classe. Durant aquest temps l’alumne haurà de fer les tasques que necessàriament li haurà encomanat el professor que l’hagi expulsat. No serà acceptat pel professor d’acollida cap alumne expulsat que no porti una feina específica. Tanmateix, cal tenir present que l’expulsió d’un alumne de l’aula hauria de ser l’últim recurs del professor i es justifica únicament si l’alumne altera palesament el correcte funcionament del grup classe faltant el respecte al professor, a un company o causant desperfectes al mobiliari. Per exemple, no hauria de ser motiu d’expulsió el fet que l’alumne s’oblidi, encara que sigui reiteradament, de portar el material escolar. Cal recordar que determinades conductes poden sancionar-se amb una amonestació escrita sense que comporti expulsió de l’aula.

 • No es pot treure un alumne de l'aula perquè romangui una estona al passadís (tota expulsió de l'aula és falta greu i comporta la consegüent amonestació).

 

3. Hores d'entrada

 • L’horari lectiu en règim de diürn comença a les 8.30 del matí i pot finalitzar a les 13, 14 o 15 hores. A la tarda comença a les 16 hores i acaba a les 18 hores. Els cicles professionals en règim de tarda comencen a partir de les 15.30 h o de les 16 h, segons els dies.

 • Com a norma general i en règim de diürn, el Centre romandrà tancat excepte a les hores d’entrada i sortida establertes a començament de curs.

 • Les portes del centre s’obren 15 minuts abans de l’inici de la jornada escolar, per tal de començar puntualment. Les portes exteriors es tanquen 5 minuts després de l’inici de la jornada escolar. Cinc minuts després de l’hora d’entrada sonarà un segon timbre per avisar que els alumnes a partir d’aquest moment podran entrar al centre, però no a la seva classe. Aquests alumnes hauran d’esperar que el professor de guàrdia prengui nota del seu retard. Després, acompanyats del professor de guàrdia, hauran de romandre a un aula fins al començament de la classe següent.

 • A la tarda, els alumnes romandran al pati i no podran entrar a l’edifici fins que no soni el timbre de les 16 h.

 • Les faltes de puntualitat de primera hora quedaran registrades al full d’incidències i hauran de ser controlades pel coordinador respectiu, el qual les comunicarà al tutor corresponent. Quan les faltes de puntualitat siguin reiterades, el coordinador n’assabentarà els pares. Les faltes de puntualitat reiterades, no justificades es tipificaran com a faltes greus i, per tant, comportaran l’amonestació corresponent.

 • L’alumne que no pugui entrar a classe a qualsevol hora per arribar tard, haurà de presentar-se a la sala de guàrdies amb la corresponent feina marcada pel professor, i el seu cas serà considerat de la mateixa forma que una expulsió.

 

4. Assistència al centre

 • L’assistència a classe és obligatòria per a tot l’alumnat. El fet que hi hagi un examen d’alguna assignatura no eximeix de l’obligatorietat d’assistir a les classes del dia. L’alumnat de cicles que, per raons laborals, familiars o d’altra mena, no pugui assistir a algunes classes haurà de comunicar-ho al seu tutor, al començament de curs.
 • Cada professor controlarà l’assistència a classe dels alumnes i reflectirà les faltes en el Full d’assistència de control diari, el qual serà lliurat al tutor corresponent. Aquest elaborarà el registre de faltes i en farà el seguiment juntament amb el coordinador. Cada coordinador procedirà a fer els advertiments que calgui per faltes d’assistència a través de la prefectura d’estudis.
 • Les faltes d’assistència dels alumnes han d’ésser justificades per escrit pels pares o tutors legals, en el cas dels alumnes menors d’edat, i pels propis alumnes, quan aquests siguin més grans de 18 anys. Aquestes justificacions es lliuraran al tutor al més aviat possible i com a màxim la propera sessió de tutoria. El tutor farà el seguiment de les faltes d’assistència, n’informarà al coordinador en cas que siguin reiterades i injustificades i ho enregistrarà al programa informàtic de faltes d’assistència.
 • Les faltes d’assistència no justificades tenen la consideració de faltes greus i comporten l’amonestació corresponent. El coordinador enviarà l’advertència corresponent als pares quan les faltes siguin reiterades. Com a mínim, cada dues setmanes hi haurà una reunió entre el coordinador i els tutors, en la qual, entre altres temes, es tractarà de l’assistència a classe.
 • Pel que fa a l’alumnat de l’ESO, es trucarà per telèfon diàriament els pares per comunicar-los les faltes d’assistència dels seus fills. En el cas dels alumnes de Batxillerat i Cicles, es farà el mateix quan les faltes siguin reiterades.

 

5. Altres aspectes generals a tenir en compte

 • La puntualitat d’alumnes i professor a l’hora d’entrar i sortir de classe és imprescindible per al bon funcionament del Centre. La falta reiterada de puntualitat constitueix una falta de respecte envers la resta de la comunitat escolar. Un cop començada la classe l’alumne que arribi tard sense motiu justificat no serà admès.
 • A l’hora anterior a l’esbarjo i a l’hora de final de jornada (de matí o de tarda) el professor ha de ser l’últim a sortir de l’aula i n’ha de tancar la porta.
 • Els alumnes no han de sortir de l’aula abans de finalitzar l’hora de classe. La realització d’exàmens no pot ser cap excepció d’aquesta consideració.
 • Els alumnes han de romandre obligatòriament a l’aula un cop finalitzada la classe, exceptuant quan hagin de canviar d’aula. Si un alumne necessita anar al lavabo entre classe i classe ha d’esperar el corresponent permís del professor que entra a l’aula. Una vegada començada la classe els alumnes no haurien d’anar al lavabo si no hi ha una veritable necessitat.
 • Les faltes de puntualitat en els canvis d’hora tindran la mateixa consideració que les faltes de puntualitat de l’inici de la jornada.
 • Per tal de mantenir el centre net no es podrà beure ni menjar cap tipus d’aliment, així com pipes i xiclets, excepte al pati i al bar. Tampoc no és permesa la utilització de telèfons mòbils ni d’aparells electrònics de música (MP3, MP4, discmans,...) dintre de l’edifici, excepte a la cantina. El fet de no respectar aquesta prohibició donarà lloc a la seva confiscació.
 • Segons la llei vigent no es permet fumar a cap espai del recinte escolar. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà falta greu, haurà de ser reflectit al full d’incidències i tindrà l’amonestació corresponent.
 • Els professors que quedin alliberats de classes a conseqüència d’una sortida, hauran d’estar a disposició del Centre per substituir els professors absents.

6. Amonestacions i mesures per faltes d'indisciplina i d'assistència

6.1. Procediment d’actuació, comunicació i sanció en cas d’expulsió d’un alumne fora de l’aula

 • Com a norma general, sempre ha de quedar constància escrita de les faltes greus. Un document escrit sempre és un referent pels professors que han de sancionar la falta.

 • El professor que expulsi de l’aula un alumne haurà de comunicar el fet, per mitjà del part de notificació de falta, al tutor, al cap d’estudis i als pares de l’alumne, i anotarà l’incident al full de control diari. Al comunicat, hi haurà de figurar el motiu de la falta i, si cal, la sanció imposada (privació del temps d’esbarjo, romandre al centre fora de l’horari...). La notificació enviada als pares haurà de ser retornada el dia següent al mateix professor que hagi imposat la sanció, degudament signada pels pares. Aquest trametrà la notificació al cap d’estudis. No serà admès cap alumne que el dia següent no retorni signada la comunicació.

 • Una falta greu pot donar lloc a una expulsió temporal.

 • L’acumulació d’expulsions donarà lloc a una expulsió temporal de dos dies. En cas de reiteració de les faltes, augmentaran els dies d'expulsió i es donarà pas a l’obertura d’expedient escolar, que seguirà els tràmits reglamentaris.

6.2. Procediment d’actuació, comunicació i sanció en cas de faltes lleus

Sense pretendre entrar en una anàlisi exhaustiva de casos, considerarem l’existència de dos tipus de faltes: lleus i greus. Considerem exemples de faltes lleus: parlar reiteradament a classe, aixecar-se de la cadira sense motiu, arribar tard a qualsevol activitat docent, escriure a les taules, etc. Considerem faltes greus: el menyspreu al professor, l’agressió física o les amenaces contra qualsevol persona de la comunitat escolar, el deteriorament greu de les dependències del centre causat intencionadament, l’acumulació de cinc faltes lleus, qualsevol conducta que hagi estat mereixedora d’expulsió de classe, etc.

 • Si la falta es produeix fora de l’aula, el professor que detecti una acció que consideri com a una falta lleu, un cop escoltat l’alumne implicat, li imposarà una sanció adequada (amonestació verbal, recuperació del temps perdut, neteja del que ha embrutat, temps extra de permanència, privació de l’esbarjo, etc.) i farà arribar notícia dels fets al tutor o al Cap d’estudis. El tutor, un cop estudiat el cas mirarà quines actuacions educatives cal endegar (parlar amb l’alumne, comunicar-ho als pares o demanar-los una entrevista, tractar de l’afer en tutoria, plantejar el problema a l’equip docent del grup, etc.).

 • Si la falta es produeix dintre de l’aula, el professor farà constar l’incident al Full de control diari, la resta del procediment seguirà les mateixes pautes que en el cas de les faltes fora de l’aula.

6.3. Procediment d’actuació, comunicació i sanció en cas de faltes greus

 • Si la falta es produeix dintre de l’aula, el professor podrà expulsar l’alumne fora de l’aula i haurà de seguir els tràmits a què fa referència l’apartat d’expulsions. Si el professor considera que, per determinades circumstàncies, no ha d’expulsar l’alumne fora de l’aula, malgrat la gravetat de la falta, el procediment a seguir haurà de ser el mateix que per a les faltes greus fora de l’aula.

 • Si la falta es produeix fora de l’aula, el professor que detecti una acció que consideri com a falta greu, un cop escoltat l’alumne implicat, portarà l’alumne al cap d’estudis, explicarà la situació, omplirà la notificació de falta, lliurarà la part blanca a l’alumne i farà arribar el full groc al cap d’estudis. El cap d’estudis i el professor, un cop escoltat l’alumne, podran imposar-li una sanció preventiva adequada (amonestació oral, neteja del que hagi embrutat, temps extra de permanència al centre, privació de l’esbarjo, etc.). L’alumne haurà de retornar l’amonestació signada pels pares el dia següent.

 • El tutor, un cop s’hagi assabentat de la falta i s’hagi posat d’acord amb la cap d’estudis i, si cal, amb el professor testimoni dels fets, mirarà d’aclarir a fons l’incident, impulsarà, si s’escau, una estratègia d’actuació educativa adient al cas (parlar amb l’alumne, parlar amb els pares, acordar pautes d’actuació amb el professor amb qui ha tingut el problema, tractar l’afer en tutoria, plantejar el problema a l’equip docent i, si cal, demanar suport al psicòleg del centre o a l’EAP, etc.), deixarà constància de les entrevistes, de les actuacions i de la resposta de l’alumne a una fitxa de seguiment, juntament amb la cap d’estudis, impulsarà, si s’escau, les actuacions extraordinàries que s’hagin d’emprendre (canvi temporal de classe, permanència en el centre en hores no lectives, privació del dret d’assistència a classe romanent al lloc que se li indiqui...).

 • L’acumulació d’amonestacions per faltes greus donarà lloc a l’obertura d’expedient escolar, que seguirà els tràmits reglamentaris i podrà arribar fins al Consell Escolar. En cas que l’actuació de l’alumne sigui considerada molt greu no caldrà esperar a l’acumulació de cap amonestació més i podrà donar lloc a l’obertura immediata d’expedient.

 

7. Procediment d’actuació, comunicació i sanció en cas de faltes d’assistència i de puntualitat

 • Les faltes d’assistència han de seguir el tràmit indicat en l’apartat anterior corresponent.
 • Les faltes de puntualitat seguiran el tràmit indicat a l’apartat corresponent.

 

Santa Coloma, 1 de juliol de 2010.

 

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]