Normativa de règim intern

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T17:34:04+02:00
Normes de funcionament per als alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius de l'Institut Puig Castellar

Normes de funcionament per als alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius de l'institut Puig Castellar


 1. Assistència al centre

 • L’estudi és un dret i un deure per a tots els alumnes.

 • L’assistència a classe és obligatòria per a tot l’alumnat. El fet que hi hagi un examen d’alguna assignatura no eximeix de l’obligatorietat d’assistir a les classes del dia. Si l’absència és en dia d’examen, s’ha de portar un justificant mèdic; en cas contrari, l’alumne no serà admès a l’examen.

 • Les faltes d’assistència dels alumnes han d’ésser justificades per escrit pels pares o tutors legals en el cas dels alumnes menors d’edat, i pels propis alumnes quan aquests siguin més grans de 18 anys. Aquestes justificacions es lliuraran al tutor al més aviat possible i com a màxim a la propera sessió de tutoria, i si no es lliuren dins d’aquest termini, la falta serà considerada injustificada.

 • La reiteració de faltes d’assistència no justificades té la consideració de falta greu.

 • Cada dia es trucarà a les famílies dels alumnes d’ESO que no hagin vingut a classe; així mateix, s’avisarà a les famílies dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius que faltin reiteradament.

 • Els alumnes de 4t d’ESO que hagin faltat a classe de forma reiterada a una assignatura i no s’hagin presentat als controls, no podran obtenir el Graduat Escolar.

 • Les sortides són obligatòries. En el cas que un alumne/a no pugui assistir-hi ha de justificar l’absència i haurà de fer un treball alternatiu.

2. Puntualitat

 • La puntualitat del professorat i de l'alumnat a l’hora d’entrar i sortir de classe és imprescindible per al bon funcionament del centre. La falta reiterada de puntualitat constitueix una falta de respecte envers la resta de la comunitat escolar.

 • L’horari lectiu comença al matí a les 8.30 i finalitza, segons el dia de la setmana, a les 13, 14 o 15 hores; a la tarda comença a les 16 h i acaba a les 18 h. Per als alumnes de Cicles de GS, l’horari és de tarda i comença a les 15.30 o a les 16 h, segons el cicle, i acaba a les 21 h.

 • Com a norma general, el Centre romandrà tancat excepte a les hores d’entrada i de sortida establertes.

 • Les portes del centre s’obren 15 minuts abans de l’inici de la jornada escolar, per tal de començar puntualment; les portes exteriors es tanquen 5 minuts després de l’inici de la jornada escolar. Cinc minuts després de l’hora d’entrada sonarà un segon timbre per avisar que els alumnes que arribin a partir d’aquest moment podran entrar al centre, però no a la seva classe. Els alumnes que arribin després d’aquests cinc minuts seran anotats pel professor de guàrdia al full d’incidències i hauran de romandre treballant a una aula sota la vigilància del professor de guàrdia fins a l’hora següent.

 • Les faltes de puntualitat quedaran registrades al full d’incidències. Quan les faltes de puntualitat siguin reiterades, els alumnes recuperaran el temps perdut amb hores extres i el Cap d’Estudis ho comunicarà als pares.

 • Les faltes de puntualitat en els canvis d’hora s’anotaran en el full de control de classe, tindran la consideració de faltes lleus o de greus amb la corresponent notificació de falta si són reiterades.

 • Quan un alumne hagi faltat a una classe desprès d’haver assistit a la classe anterior, el professor haurà d’escriure la corresponent observació en el full de control diari i comunicar la incidència al tutor o al Cap d’estudis al més aviat possible.

3. Drets dels alumnes

 • Els alumnes —i les seves famílies— tenen dret a conèixer la normativa de funcionament general del centre des del moment de la matrícula.

 • Els alumnes tenen dret a ser tractats amb consideració i respecte a la seva dignitat. Queden expressament prohibides les novatades.

 • Els alumnes tenen dret a la llibertat d’expressió, de consciència i al respecte a la seva intimitat.

 • Els alumnes tenen dret a conèixer des del començament de curs el programa de les assignatures pel que fa a temes, treballs, exàmens, avaluacions i recuperacions.

 • Els alumnes tenen dret a fixar juntament amb els professors les dates dels exàmens parcials, segons els criteris prèviament establerts.

 • Els alumnes tenen dret a veure els exàmens parcials, corregits i puntuats, abans de l’avaluació.

 • Els alumnes tenen dret a recórrer al servei de mediació per resoldre els conflictes amb persones del Centre.

4. Deures dels alumnes

 • Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tos els membres de la comunitat educativa.

 • Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran sortir del Centre sense permís, excepte a l’hora de l’esbarjo i quan, a darrera hora, falti algun professor.

 • Tractar amb respecte i obeir les indicacions de qualsevol professor del Centre.

 • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

 • Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

 • Realitzar els deures i les tasques encomanades pels professors en l’exercici de les seves funcions docents.

 • Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.

 • Estar en silenci a l’aula quan el professor expliqui.

 • Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del Centre.

 • Fer bon ús de l’agenda escolar, dels llibres, dels portàtils i de la resta de materials, i per afavorir aquest bon ús, els llibres de text s'han de folrar.

 • Portar a classe els llibres i els materials necessaris (agenda, quadern, llibres, etc.).

 • Assistir a totes les sortides organitzades pels diferents departaments (el fet de no participar-hi exclou de les sortides de fi de curs).

5. Conductes al centre

 • Els alumnes d’ESO no poden sortir del Centre ni durant l’horari lectiu ni durant l’hora d’esbarjo.

 • Els alumnes no han de romandre als passadissos, a les escales laterals, al bar, l’entrada, etc., durant les hores de classe. Si un alumne és expulsat de classe haurà de presentar-se, amb feina i la corresponent notificació de falta, al professor de guàrdia i, una vegada anotat al full d’incidències, serà conduït a l’aula d’un professor d’acollida on haurà de romandre fins al final de la classe.

 • A l’hora de l’esbarjo, els alumnes podran fer ús del pati i de la cantina, però mai no podran romandre a les classes, als passadissos, a les escales, ni a l’entrada. La zona del pati en què poden romandre els alumnes correspon a la part del darrera de l’edifici, no poden quedar-se a la del davant.

 • Els dies de pluja, durant l’esbarjo, els alumnes podran fer ús de tota la planta baixa, de la sala polivalent i de la cantina.

 • Els alumnes han de romandre obligatòriament i tranquil·lament a l’aula un cop finalitzada la classe, exceptuant quan hagin de canviar d’aula. Si un alumne necessita anar al lavabo, ha de demanar permís al professor que ha d’entrar a l’aula, no al que ha sortit.

 • Els alumnes quan hagin de desplaçar-se pel centre hauran d’anar sense córrer, fer soroll ni causar cap molèstia als grups que estiguin fent classe.

 • Per tal de mantenir el centre net no es podrà beure ni menjar cap tipus d’aliment, així com pipes i xiclets, excepte al pati i al bar. No es llançaran papers ni deixalles al terra i es faran servir les papereres.

 • No es permesa la utilització ni l’exhibició de telèfons mòbils ni de MP3 dintre de l’edifici, excepte al bar. En cas de fer-ne ús els podran ser confiscats. Tampoc es permesa la utilització de gorres ni d’indumentària no adequada.

 • Segons la Llei 20/1985 (DOGC) del 7-8-1985), no és permès de fumar al centre. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà falta greu i tindrà la corresponent notificació escrita.

 • Els alumnes que espatllin o trenquin qualsevol material de l’edifici podran ser sancionats i hauran de fer-se càrrec de la seva restitució.

 • Els lavabos de nois i noies estan diferenciats; l’ús incorrecte dels lavabos comportarà notificació de falta.

6. Expulsions de l'aula

Són motius d’expulsió de l’aula, entre d’altres:

 • Faltar el respecte a un professor.

 • Faltar el respecte a un company.

 • No treballar a classe.

 • Causar desperfectes al mobiliari intencionadament.

 • Molestar reiteradament.

 • No portar sistemàticament el material escolar.

 • Tota expulsió de classes és una falta greu. Si un alumne és expulsat de l’aula, caldrà que es presenti amb la notificació de falta i amb feina al professor de guàrdia. Aquest prendrà nota de l’expulsió i portarà l’alumne a l’aula d’un professor d’acollida on l’alumne romandrà fins al final de la classe i haurà de fer les tasques que necessàriament l’haurà encomanat el professor que l’hagi expulsat.

 • Si l’expulsió és per haver ofès un professor, l’alumne no pot entrar a la seva classe els dies següents sense la prèvia intervenció del Mediador o de la Comissió de disciplina.

7. Amonestacions

 • Són motius d’amonestació greu, entre d’altres, les expulsions de l’aula, les faltes de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa (professors, alumnes, personal no docent); l’acumulació de faltes lleus, causar desperfectes a les instal·lacions, negar-se a realitzar els treballs encomanats pel professor, molestar o distreure els companys de forma reiterada, fumar a l’interior del centre, etc.

 • L’acumulació de cinc faltes lleus (de les registrades al full de control de classe) es considerarà una falta greu, i se’n farà la pertinent notificació.

 • Les amonestacions greus es notificaran als pares, i el comunicat haurà de ser retornat, signat pels pares, a la mateixa persona que l’hagi expulsat. No serà admès a l’aula cap alumne que al dia següent no retorni signat el comunicat.

 • L’acumulació de faltes greus (per expulsions o per qualsevol altre motiu) pot donar lloc a l’obertura d’expedient escolar, que seguirà els tràmits reglamentaris i podrà arribar fins al Consell Escolar.

 • En cas que l’actuació de l’alumne sigui considerada molt greu, no caldrà esperar l’acumulació de cap amonestació més, podrà donar lloc a l’obertura immediata d’expedient.

 • Ens alguns casos, el director podrà, de manera preventiva, privar l’alumne del dret d’assistència a classe per uns dies.

8. Sancions

 • Hi ha dos tipus de faltes: lleus i greus. Les faltes lleus poden ser sancionades amb una amonestació verbal, comunicació als pares, recuperació del temps perdut, neteja del que s’ha embrutat, temps extra de permanència, privació de l’esbarjo, etc.

 • Com a norma general, sempre quedarà constància escrita de les faltes greus. Considerem faltes greus: el menyspreu al professor, l’agressió física o les amenaces contra qualsevol persona de la comunitat escolar, el deteriorament greu de les dependències del centre causat intencionadament, l’acumulació de cinc faltes lleus, qualsevol conducta que hagi estat mereixedora d’expulsió de classe, etc.

 • Els retards seran sancionats amb la pèrdua de l'esbarjo.

 • Les faltes d'assistència injustificades i els retards reiterats seran sancionats amb hores de permanència al centre fora de l'horari lectiu.

 • Una falta greu pot donar lloc a una expulsió temporal del centre.

 • L'acumulació d'amonestacions podrà comportar la prohibició d'assistir a determinades sortides (pista de patinatge, sortida de fi de curs, etc.)-

 • L’acumulació d’amonestacions per faltes greus donarà lloc a l’obertura d’expedient escolar, que seguirà els tràmits reglamentaris i podrà arribar fins al Consell Escolar. En cas que l’actuació de l’alumne sigui considerada molt greu no caldrà esperar a l’acumulació de cap amonestació més i podrà donar lloc a l’obertura immediata d’expedient.

9. Reclamacions individuals i col·lectives

El procediment per presentar reclamacions o queixes haurà de ser el següent:

 • L’alumne es dirigirà, directament o a través del delegat de curs, al professor implicat per exposar-li el problema.

 • Si no s’hi trobés solució, s’adreçarà, directament o a través del delegat, al tutor.

 • Si les gestions del tutor no resolguessin el problema, podrà dirigir-se al cap d’estudis o al director.

 • Si els intents anteriors de solució no semblessin satisfactoris, l’alumne podrà plantejar l’afer al Consell Escolar del Centre i, fins i tot, a Inspecció.

10. Servei de mediació

 • El servei de mediació pretén resoldre conflictes mitjançant el diàleg, amb la presència d’una persona imparcial que guiarà el procés i intentarà que les persones implicades arribin a un acord proposat per elles mateixes i que els satisfaci mútuament.

 • El servei de mediació, contemplat a la normativa vigent, estarà coordinat per un professor nomenat per l’equip directiu. Aquest docent tindrà un espai i un temps adients per a l’execució de les mediacions.

 • El concepte de mediació s’ha d’entendre en un sentit ampli: a més del mediador del centre i dels alumnes formats com a mediadors, fan habitualment mediació el tutor i els membres de l’equip directiu.

 • Els alumnes han de conèixer el servei de mediació i el seu funcionament i podran fer-ne ús de forma voluntària.

 

Santa Coloma, 30 de juny de 2010.

[A més d’aquestes normes generals, el centre disposa d’altres normatives específiques per les sortides, l’organització de festivals, colònies, ús dels portàtils, etc.]

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]