Projecte Educatiu de Centre

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T17:34:03+02:00
Projecte educatiu de l'institut Puig Castellar

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

1. Context
L’Institut Puig Castellar va inaugurar-se el curs 1968-1969. Està ubicat al barri de Singuerlin
de Santa Coloma de Gramenet. El seu nom prové del poblat ibèric local. Actualment al
centre s’imparteixen estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
d’Informàtica i Administració.


2. Trets d'identitat
2.1. Ciutadania
El nostre centre, l'Institut Puig Castellar, s’identifica amb els valors de respecte de la dignitat i dels drets humans, promou entre el seu alumnat la recerca del diàleg per a la resolució de conflictes, la llibertat, la igualtat i la justícia, i orienta la seva pràctica educativa amb els principis de la democràcia, la pluralitat ideològica, la solidaritat, la tolerància i el compromís amb la veritat. Aquests principis comporten que cap persona pugui ser discriminada al nostre centre per raons de les seves idees polítiques, sexe, ètnia, religió, grup social, nacionalitat o capacitats físiques i psíquiques. Aquest marc bàsic ve definit, en els principis i valors que han d'orientar la pràctica educativa, per la legislació vigent (Constitució i Estatut).

2.2. Confessionalitat
El nostre centre és públic, aconfessional i respectuós amb les conviccions religioses pròpies del domini privat de les persones.

2.2. Coeducació
El nostre centre potencia una educació i una convivència no sexistes, basades en la igualtat de drets i deures de les persones al marge del seu sexe o de la seva orientació sexual. Els espectacles, les situacions i les imatges inspirades en la perpetuació dels rols sexistes tradicionals hauran de ser superats críticament i positivament.

2.3. Universalitat
El nostre centre té establertes pràctiques i mecanismes perquè tot l'alumnat conegui i estimi la realitat lingüística, històrica i geogràfica de la localitat i del país on viu, al mateix temps que la riquesa de la diversitat de les llengües i cultures del món. La col·laboració amb altres institucions i entitats ciutadanes és un mecanisme habitual per aconseguir aquest objectiu.

2.4. Llengua
L’idioma vehicular del centre és el català. Atenent a la realitat sociocultural de l'entorn, el
nostre centre tractarà de garantir un coneixement del català i del castellà satisfactori en
acabar l’ESO.
.
2.5. Socialització
El nostre centre es defineix com un centre integrador, capaç d'afavorir la socialització de tot l'alumnat, independentment de les característiques socioculturals, socioeconòmiques,
ètniques i lingüístiques del seu origen familiar.

2.7. Participació
El nostre centre considera imprescindible la participació de tota la comunitat educativa en
els processos de gestió i funcionament. El professorat, l'alumnat, les famílies i el personal
no docent han de tenir permanentment oberts els canals de participació per col·laborar-hi i
fer del nostre centre un espai de trobada efectiva, de comunicació i de participació, tant
mitjançant els òrgans prevists per la llei (reunions de claustre, delegats, consell escolar,
etc.) com d'altres circumstàncies que puguin requerir la participació general.

2.8. Salut
El nostre centre es compromet amb la defensa d'un entorn que afavoreixi la salut física i
psíquica de les persones que hi treballen. Aquest compromís suposa vetllar perquè
l'alumnat tingui estils de vida saludable, conegui els programes de prevenció de riscos i
contribueixi amb la seva pràctica a la millora del benestar social.

2.9. Natura
Atès que vivim en un planeta on els recursos són limitats, el nostre centre ha de transmetre una consciència responsable per preservar el medi ambient. Aquesta consciència implica valorar i estimar les fonts de vida i energia del nostre planeta i adquirir bones pràctiques per a un desenvolupament sostenible. Per tant, el nostre centre vetllarà per minimitzar l’ús de paper (fotocòpies...) i fomentarà actituds d’estalvi energètic (aigua, llum, calefacció...). Així mateix, fomentarà el reciclatge i la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient.

2.10. Progrés
La nostra idea de progrés s'identifica amb la difusió crítica i generalitzada dels
coneixements científics, artístics i tecnològics perquè siguin utilitzats per combatre la
ignorància i les supersticions i contribueixin a la millora de la societat i dels éssers humans. El nostre centre proposarà programes i activitats perquè l'alumnat faci un ús racional i intel·ligent de les noves tecnologies.

2.11. Línia pedagògica
El nostre centre creu en la necessitat de l’esforç sostingut com a procediment bàsic
d’aprenentatge i donarà des de cadascuna de les diverses àrees una visió integradora del
conjunt de sabers humans. Aquesta visió es complementarà amb la necessitat d'un treball de recerca, de crítica i d'innovació permanent, al mateix temps que ha de saber contemplar i atendre la diversitat de ritme d'aprenentatge de l'alumnat.

2.12. Biblioteca
La biblioteca del nostre centre com a espai de recerca, estudi i consulta està a disposició de l’alumnat, el professorat, les famílies i els estudiants de l’entorn.


3. Objectius generals

3.1. Àmbit curricular
Com a objectius generals al llarg de les diferents etapes educatives (ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius), el nostre centre pretén:

 • Integrar els valors i principis assenyalats com a trets d'identitat del nostre centre en

el currículum de les diverses etapes educatives.

 • Desenvolupar el sentit de la responsabilitat en el nostre alumnat per al compliment

d'aquests i d'altres principis que s'hi derivin.

 • Transmetre un sentiment d'autoestima pels valors de l'autodisciplina i del

compliment del deure.

 • Procurar que tot l'alumnat arribi a assolir els diferents continguts i objectius de

cadascuna de les matèries del seu currículum.

 • Desenvolupar en l'alumnat estratègies per analitzar críticament i objectivament les

seves activitats d'aprenentatge.

 • Fomentar l'interès per l'estudi i l'aprenentatge com a mecanismes de realització

personal.

 • Incentivar l'interès per la lectura i per la recerca de manera autònoma.
 • Afavorir l'esperit de col·laboració dins del grup classe i amb la resta d'àmbits de

l'entorn.

 • Introduir continguts propis de l'educació emocional de manera transversal als plans

d'acció tutorial per a un més gran autoconeixement.

 • Estimular les pràctiques esportives i l'exercici físic com a activitats saludables.
 • Buscar els recursos materials, humans, organitzatius i tècnics perquè l'alumnat

pugui assolir els objectius proposats.

 • Portar a terme formes de funcionament (agrupaments flexibles en determinades

matèries) que ajudin a compensar les diferències de nivell de l'alumnat.

 • Vetllar perquè la falta de recursos econòmics no sigui un obstacle per participar en

les activitats complementàries programades.

3.1.1. ESO
Com a objectius específics al llarg de l'ESO, el nostre centre pretén que el nostre alumnat
pugui:

 • Comprendre la llengua catalana i castellana i expressar-hi oralment i per escrit.
 • Comprendre al menys una llengua estrangera i expressar-s’hi amb fluïdesa i eficàcia

comunicativa.

 • Comprendre i emetre missatges que utilitzin codis no verbals específics de les

diferents matèries del currículum (artístics, científics, tècnics, etc.).

 • Aplicar els coneixements adquirits a les diferents matèries per donar resposta als

problemes que se li plantegin.

 • Capacitar l'alumnat en l'ús d'eines de recerca i d'investigació, així com en l'ús de

tècniques de treball intel·lectual.

 • Desenvolupar una actitud crítica davant de qualsevol tipus d'informació.
 • Contribuir a formar un criteri propi per gaudir de les diferents manifestacions

artístiques.


3.1.2. Batxillerat
Com a objectius específics al llarg del Batxillerat, el nostre centre pretén que el nostre
alumnat pugui:

 • Aconseguir un nivell acadèmic que el permeti afrontar les proves d’accés a la

universitat amb garanties d'èxit.

 • Entendre críticament la realitat del món contemporani.
 • Participar solidàriament en la millora de l'entorn social.

 

3.1.3. Cicles Formatius de grau mitjà
Com a objectius específics al llarg dels estudis de cicles formatius de grau mitjà, el nostre
centre pretén que el nostre alumnat pugui:

 • Aconseguir un nivell acadèmic que el permeti afrontar els reptes del món laboral o

les proves d’accés als cicles de grau superior amb garanties d'èxit.

 • Tenir una visió coherent del procés productiu del qual formen part els treballadors

de la seva família professional.

 • Adaptar-se a situacions laborals en les quals sigui necessari el treball cooperatiu.

3.1.4 Cicles Formatius de grau superior
Com a objectius específics al llarg dels estudis de cicles formatius de grau superior, el
nostre centre pretén que el nostre alumnat pugui:

 • Aconseguir un nivell acadèmic que el permeti afrontar els reptes del món laboral o

les proves d’accés a la universitat amb garanties d'èxit.
3.2. Àmbit institucional
Com a objectius específics en relació a l'àmbit institucional, el nostre centre pretén:

 • Enfortir les relacions amb la resta d’institucions educatives del nostre entorn local.
 • Fomentar la participació de les famílies dins de l'àmbit de l'AMPA i mantenir amb

aquesta associació una relació de col·laboració i respecte.

 • Mantenir una bona relació de col·laboració mútua amb les institucions polítiques i

educatives locals: Ajuntament, Centre de Recursos del Professorat, EAP, Casal del
Mestre. Aquesta col·laboració es materialitza, per exemple, en la participació del
centre en les jornades d'intercanvi d'experiències, Diada d'Ensenyament, presentació
de treballs de recerca de l'alumnat de 2n de batxillerat al Museu Torre Balldovina,
etc.

3.3. Àmbit administratiu
Com a objectius específics en relació a l'àmbit administratiu, el nostre centre pretén:

 • Portar la gestió econòmica amb criteris clars, transparents i rigorosos, de manera

que es puguin atendre totes les necessitats derivades de la implementació d'aquest
projecte educatiu. L'exigència de la claredat i la transparència comporta que la
comissió econòmica i el consell escolar han d'estudiar i aprovar els pressupostos i
l'estat de comptes anual.

 • Informatització de les gestions administratives.
 • Facilitar la sol·licitud de beques i ajuts a l'alumnat que n'estigui interessat.
 • Mantenir actualitzats i informatitzats els inventaris del centre.
 • Optimitzar el recurs econòmic que suposa la sala d'actes.
 • Buscar fonts de subvencions econòmiques d'altres estaments i institucions per a

determinades activitats.

3.4. Àmbit dels recursos humans
Com a objectius específics en relació a l'àmbit dels recursos humans, el nostre centre
pretén:

 • Aconseguir un ambient de benestar, de cooperació i de respecte entre totes les

persones que formen la comunitat educativa del centre.

 • Millorar els canals de comunicació i de participació perquè tothom pugui sentir-se

membre actiu de la comunitat.

 • Fomentar la participació del professorat en activitats formatives de centre

dissenyades amb objectius coherents amb aquest projecte.

 • Fer complir coherentment el RRI com a instrument necessari per regular la

convivència.


3.5. Àmbit dels serveis
Com a objectius específics en relació a l'àmbit dels serveis, el nostre centre pretén:

 • Millorar el servei de cantina.
 • Optimitzar el recurs de la sala d'actes.

4. Organització i funcionament .
D'acord amb la legalitat vigent, els òrgans de govern i de participació del nostre centre són
els següents:

 • Consell Escolar. El CE està format per: 7 representats del professorat, 4

representants de l'alumnat, 4 representants de les famílies, 1 representant de
l'AMPA, 1 representant del PAS, 1 representant de l'Ajuntament i 3 representants de
l'equip directiu. Al si del CE funcionen tres comissions: la comissió executiva, la
comissió econòmica i la comissió de convivència.

 • Claustre de professorat. Format per tot el professorat del centre en igualtat de drets i

deures segons la responsabilitat del càrrec de cadascú.

 • Equip directiu. Format pel director, la cap d'estudis, la coordinadora pedagògica, la

secretària i l'adjunt al cap d'estudis. A aquest equip s'afegeixen la coordinadora
d'ESO, el coordinador de batxillerat i el coordinador de cicles formatius.

 • Assemblea de delegats. Format per un delegat de cada grup.
 • Associació de Pares i Mares d'Alumnes.
 • A més del professorat, l'alumnat i les seves famílies, la comunitat educativa del

centre la formen el personal no docent (format per dues administratives i tres
persones de consergeria), el personal de neteja (format per cinc persones) i el
matrimoni que gestiona la cantina.

5. Compromís
L’institut adquireix el compromís de revisar i actualitzar periòdicament aquest document
així com els altres que hagin estat aprovats i que continguin la normativa del centre.

Santa Coloma, 10 de setembre de 2009.

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]