Preinscripció i matrícula curs 2011-2012

Normativa i calendari de preinscripció per al curs 2011-2012

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció

A. Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne o l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
  Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

B. Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s'ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

 • Renda anual de la unitat familiar
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 • Proximitat del domicili de l'alumne o alumna (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant)
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
 • Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agencia Tributària i s'ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 • Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (en ambdós casos). El centre comprova directament aquestes circumstàncies, però cal tenir en compte el següent:  S'entén que el pare o la mare, el tutor o la tutora legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o interina o substitut o substituta o amb un contracte laboral o administratiu. Si d'acord amb el previst a l'article 10.1 del Decret 75/2007, s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat d'aquest centre.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o els germans: Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • Alumnat que cursa simultàniament ensenyaments artístics de música o dansa i l'educació secundària obligatòria: Declaració, en fer la sol·licitud, i acreditació, en el moment de formalitzar la matrícula, que està matriculat (o admès pendent de matriculació) en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals de música o dansa.
 • Alumnat que segueix programes esportius d'alt rendiment: Certificat del Consell Català de l'Esport.
 • El pare, la mare, els tutors o els germans de l'alumne o l'alumna han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals* en el centre per al qual es presenta la sol·licitud.
 • El pare, la mare, els tutors o els germans han de facilitar al centre les seves dades perquè aquest en faci la comprovació.

*Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, els PQPI i la formació professional de grau mitjà. Són equivalents a aquests ensenyaments: el parvulari, l'educació general bàsica (EGB) o els ensenyaments primaris, el primer i el segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP) o el batxillerat elemental o el batxillerat superior, i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.