BBDD

carpeta on s'ubiquen fitxers per a fer exàmens de BBDD