Proves per obtenir el graduat en ESO

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO), per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. 

El centre de realització de la prova és aquel on es troba l’expedient de l’alumne o alumna.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són: 

  • Haver finalitzat l'ESO l’any 2019 o 2020

  1. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2021. També hi pot concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents: 

- Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
​- Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
- Ser esportista d'alt rendiment. 

  1. Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.
  2. En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.​

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de solicituds d’inscripció és del 2 al 12 de febrer de 2021.

Calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos

La publicació del llistat d’admesos i exclosos es farà entre el 15 i el 19 de febrer.

El calendari de les proves és el següent:

Dilluns 1 de març

Dimarts 2 de març

Dimecres 3 de març

09:10-10:10 Castellà 4t

10:10-11:10 Català 4t

12:40-13:40 Música 4t*

13:40-14:40 CiVE 4t*

10:10-11:10 Filosofia 4t

11:40-12:40 Biologia 4t

11:40-12:40 CAAP 4t *

9:10-10:10 Llatí 4t

10:10-11:10 Anglès 4t

11:40-12:40 Cultura Clàssica 4t

*Data límit per lliurar la feina encomanada. No hi ha examen. 

La feina a realitzar i l'estructura de les proves les podeu consultar al següent link

Instruccions específiques per matèries

Anglès

Català

Música