Sou a: Inici / Usuaris / rborrell / personal / rwservlet

rwservlet

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Estat sol·licitud: Definitiva

Nº sol·licitud: 13634221148283833060

Sol·licitud de destinació per al curs 2006-2007 a centres docents d'ensenyaments
secundaris i a centres de formació de persones adultes en règim d'interinitat (col·lectius
G i H)

A
I
P

Dades personal
DNI

4 6 3 5 1 2 9 1N

Cognoms i nom

Centre de destinació del curs 2005 - 2006

Priorització de les peticions

Borrell Anglada, Roger

08028047 - IES Puig Castellar

Ò
C

En cas de realitzar a continuació peticions tant de dedicació completa com de mitja dedicació, prioritzeu primer l'ordre en què demaneu que
siguin considerades les vostres peticions:
(Prioritzeu amb un 1 o un 2)
X

S
É

Especialitats a dedicació completa

Aquesta priorització tindrà efectes tant en les dades de confirmació com en la d'elecció.
(Si sol·liciteu especialitats a dedicació completa i a mitja dedicació i no indiqueu priorització o ho feu incorrectament, es consideraran en primer
lloc les especialitats a dedicació completa).

Petició de confirmació al centre destinació del curs 2005 - 2006 (*)
X

Al mateix lloc (especialitat i dedicació)

X

A un lloc diferent (d'acord amb la petició d'especialitats que figura en
l'apartat "Sol·licitud de llocs de treball (dedicació completa)")

(*) Marqueu amb una "X" una opció o ambdues, si reuniu els requisits de l'partat II.2.7 de l'annex 1 de la Resolució per la qual es dicten les
instruccions corresponents. Si no marqueu cap opció, s'entén que no demaneu la confirmació. Heu de comunicar a la direcció del centre
aquesta sol·licitud de confirmació per tal que la inclogui a la proposta que faci en el seu model específic.
La confirmació a lloc és sempre per la mateixa dedicació que l'ocupada el curs 2005 - 2006 . Si vloeu confirmar amb una altra dedicació, heu
de marcar l'opció de confirmació a centre a un lloc diferent.

Pàgina 1 de 3

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Estat sol·licitud: Definitiva
DNI

Nº sol·licitud: 13634221148283833060

4 6 3 5 1 2 9 1N

Cognoms i nom Borrell Anglada, Roger

Sol·licitud de llocs de treball (dedicació completa)
Especialitats que se sol·liciten per ordre de preferència
Manifesto que tinc coneixement dels continguts curriculars corresponents a aquestes especialitats i capacitació per impartir-les.
(Vegeu els codis d'especialitats a l'annex 2 de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs 2006 - 2007

)

Codi
1
2

5
6

0
2

7
7

A
I

Els codis d'especialitats que s'han d'utilitzar són únics, tant si es demanen centres d'ensenyaments secundaris com centres de formació
de persones adultes, o ambdós. Per exemple, un/a professor/a que participa per Tecnologia ha d'utilitzar, en qualsevol cas, el codi TEC. En
cas d'obtenir destinació en un centre d'ensenyament secundari, l'obtindrà per Tecnologia; en cas d'obtenir destinació en un centre de
formació de persones adultes, l'obtindrà per l'àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

P
Ò

Petició de centres, municipis, zones i/o comarques per ordre de preferència

C

(Cal emplenar les caselles començant a escriure per l'esquerra.)

(Vegeu els codis d'especialitats a l'annex 4,5,6 de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs 2006 - 2007
Codi

S
É

1

0 8 0 2 8 0 4 7

2

0 8 0 1 3 1 1 1

3

0 8 0 1 3 1 0 1

4

Codi

13

0 8 0 1 9 4 0 1

14

0 8 0 4 3 6 4 4

15

0 8 0 1 6 7 8 1

0 8 0 3 4 2 0 5

16

0 8 0 1 3 1 7 2

5

0 8 0 5 7 5 4 0

17

0 8 0 4 1 5 1 9

6

0 8 0 1 3 2 7 5

18

0 8 0 5 2 9 7 9

7

0 8 0 1 3 4 6 9

19

0 8 0 4 6 7 4 8

8

0 8 0 4 2 0 1 9

20

0 8 0 4 4 5 3 3

9

0 8 0 1 3 1 9 6

21

0 8 0 4 4 6 2 4

10

0 8 0 4 5 0 0 8

22

0 8 0 3 4 0 5 9

11

0 8 0 0 1 4 2 1

23

0 8 0 4 2 3 4 2

12

0 8 0 4 2 1 0 1

Llocs d'atenció a la diversitat
Sol·liciteu també llocs d'atenció a la diversitat de l'alumnat?
Si

X

No

Si no marque cap opció, s'entén que no sol·liciteu llocs d'atenció a la diversitat de l'alumnat. Aquesta opció es tindrà en compte, a efectes de
publicació, per a cada petició que sol·liciteu, a continuació de totes les especialitats que demaneu, i pel mateix ordre.

Petició de comarques
Les peticions realitzades en aquest apartat són únicament per a llocs de dedicació completa, i per les especialitats que hàgiu sol·licitat en
l'apartat de dedicació completa)
Si no obteniu destinació en cap dels centres sol·licitats, se us pot adjudicar una destinació només en la comarca o comarques que demaneu tot
seguit, per ordre de preferència, indicant els codis de comarca que figuren a l'annex 6 de la Resolució que regula les adjudicacions per al curs
2006 - 2007 .

Pàgina 2 de 3

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Estat sol·licitud: Definitiva
DNI

Nº sol·licitud: 13634221148283833060

4 6 3 5 1 2 9 1N

Cognoms i nom Borrell Anglada, Roger

El personal interí que s'hagi acollit a les garanties de continuïtat previstes al Decret 172/2005 haurà de sol·licituar un mínim de quatre
comarques. En cas de no fer-ho, o fer-ho de forma incompleta o incorrecta, s'fegiran d'ofici.Si no obté destinació en aquestes peticions de
comarques , se li adjudicarà un centre a dedicació completa de la primera petició de serveis territorials que tingui informada en la borsa de
treball.

CODI
1

1 3

CODI
2

4 0

Directora General de Personal Docent

S
É

CODI
3

A
I

2 1

P
Ò

C

Pàgina 3 de 3