Annex programacions Covid-19 per cursos

A causa de la situació COVID s’han hagut de reajustar els continguts.

1r d’ESO

CONTINGUTS QUE NO ES TREBALLARAN.

BLOC 1 

LÈXIC I SEMÀNTICA: L’alfabet · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17

BLOC 2:

LÈXIC I SEMÀNTICA: Els elements que formen les paraules · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37

BLOC 3:

Es fan tots els apartats.

BLOC 4:

LLENGUA I SOCIETAT: Les llengües del món · · · · · · · 90  perquè amb l’activitat pràctica que cada alumne faci la seva autobiografia lingüística, quedarà treballat l’apartat. 

LÈXIC I SEMÀNTICA: El sentit propi i el sentit figurat · 93

BLOC 5:

TEMPS VERBALS: El condicional · · · · · · · · · · · · · · · · 123

BLOC 6:

LÈXIC I SEMÀNTICA: La polisèmia i l’homonímia · · · · 129, considerem que ja sortirà a les classes de manera natural.

ORTOGRAFIA: La dièresi · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 142 A 3r d’ESO l’estudiaran tenint un grau de maduresa més òptim per entendre-ho.

BLOC 7:

TIPUS DE TEXTOS: L’entrevista periodística. Fer una entrevista · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 152, no la treballarem perquè el departament de castellà ho farà de manera específica.

TEMPS VERBALS: L’imperfet de subjuntiu·········· 165

BLOC 8:

LÈXIC I SEMÀNTICA: La sinonímia i l’antonímia · · · · · 171 , 

també anirà sortint en el decurs de les classes.

LLIBRES DE LECTURA.

Hem decidit dir-los que obtinguin aquests llibres de lectura a principi de curs per treballar-los un cada trimestre.

Rodolfo del Hoyo: Un pingüí damunt el televisor

Steven Zorn: Relats de fantasmes

Robert Swindells: Mites i llegendes de l’Antic Egipte donat que a socials es dona el tema de ‘L’Antic Egipte’.

2n  d’ESO

CONTINGUTS QUE NO ES TREBALLARAN

El que hem decidit NO treballar a classe perquè són continguts que ja s’han donat a 1r d’ESO o molt densos per a 2n i els costaria molt assimilar-los tal i com estan plantejats al llibre de text

CONTINGUTS.

BLOC 1:

ORTOGRAFIA. Vocals en contacte · · · · · · · · · · · · · · · · · 24 perquè ja es treballa al Bloc 4 del llibre de text de 1r d’ESO.

BLOC 2:

Es fa tot.

BLOC 3:

LLENGUA I SOCIETAT. Les llengües romàniques · · · · · · · · 61 perquè a 3r d’ESO torna a sortir aquest contingut.

TEMPS VERBALS. El passat anterior · · · · · · · · · · · · · · · · · 71

BLOC 4:

LITERATURA. Viatges al més enllà. Visions a través dels somnis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 77 

TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a descriure la personalitat · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 80

BLOC 5:

LITERATURA. Les auques · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 101

LLENGUA I SOCIETAT. Unitat i diversitat de les llengües · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 107 ja que es tracta altra vegada a 3r de l’ESO.

TEMPS VERBALS. El condicional perfet · · · · · · · · · · · · · 117

BLOC 6: 

LITERATURA. El drama modern: la representació dels conflictes socials · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 123

BLOC  7: 

TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a explicar una matèria · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 148

BLOC 8:

LITERATURA. Les cròniques i les memòries · · · · · · · · · · 165

TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a argumentar idees i opinions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 168 , el faran a 3r i 4t de l’ESO amb un grau maduratiu més òptim per tractar-los.

GRAMÀTICA. Els pronoms febles · · · · · · · · · · · · · · · · · · 172, ja s’ha vist en línies generals en en la Gramàtica del Bloc 4 i a més també es veu a 3r d’ESO. El curs passat per la situació de la quarantena a les escoles no es va donar la categoria gramatical de ‘L’adverbi’, per tant, substituïm el contingut dels pronoms febles per el de ‘L’adverbi’ perquè segons currículums dels pròxims nivell no es treballa.

BLOC 9: es dona tot. És una pinzellada per la literatura medieval catalana.

3r d’ESO

CONTINGUTS QUE NO ES TREBALLARAN.

UNITAT 1

- Lectura inicial

- Textos funcionals

- Signes de puntuació

UNITAT 2

- Lectura inicial

- Lèxic i semàntica

- Signes de puntuació

TEMA 3

- Lectura inicial

- Signes de puntuació

UNITAT 4

- Lectura inicial

- Lèxic i semàntica

- Ortografia

UNITAT 5

- Lectura inicial

UNITAT 6

- Lectura inicial

- Lèxic i semàntica

UNITAT 7

- Lectura inicial

- Els textos funcionals

UNITAT 8

- Lectura inicial

- Lèxic i semàntica

- Ortografia

4T ESO

CONTINGUTS QUE ES PRIORITZARAN A 4T D’ESO

Oració simple 

Pronominalització

Oració composta

Expressió escrita

Expressió oral

Literatura: Renaixença (bloc 7), Modernisme i Escola mallorquina (bloc 8), Noucentisme i Avantguardes (bloc 9), Literatura de postguerra (bloc 10). 1R DE BATXILLERAT

Es prescindiran d’alguns poemes relacionats amb  L’Antologia de poemes.

2N DE BATXILLERAT

Es podrien prescincir dels temes de sociolingüística i d’història de la llengua. Però si la situació ho permet, es tractaran aquests temes.