La fotonovel·la i el cinema

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T12:48:57+02:00

DEPARTAMENT
Artístic
QUÈ FAREM

Aprendrem i treballarem el procés de creació i realització d’una fotonovel.la. Les fases del procés de creació que es treballaran són les següents:

      A- La idea o tema

      B- L’argument o sinopsis

      C- El guió literari

      D- El guió tècnic

      E- La realització fotogràfica

      F- La maquetació

  El treball es porta a terme de manera grupal.

  Es te previst de fer una visita a una exposició fotogràfica i a un taller de fotografía (depen de la disponibilitat de la sala d’exposicions).
BLOCS TEMÀTICS

 El còmic i la fotonovel.la. Elements bàsics. Semblances i diferències.

2- El llenguatge de la fotonovel.la.

    - El missatge verbal. Ancoratge i relleu. Cartela, globus i delta.

    - El missatge visual.

3- Fases en la preparació de la fotonovel.la

4- L’equip de realització de la fotonovel.la

5- Edició de les imatges. Edició manual i digital.

6- Recomanacions pràctiques per la realització del projecte.
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Participació i treball a classe: 10 %

   Grau de correcció en la realització del treball: 70 %

   Grau d’assoliment dels continguts explicats a classe: 20%

   Les activitats d’avaluació són els treballs implicats en la realització de la fotonovel.la de manera grupal. Es valora el seguiment del treball al llarg de tot el trimestre.