Nanociència al latorabori

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T10:51:37+02:00

DEPARTAMENT
Física i química
QUÈ FAREM
 • Conèixer i identificar els passos del mètode científic en diferent tipus de recerques 
 • Dissenyar una investigació seguint una metodologia científica 
 • Saber interpretar un article científic i conèixer l’ús de cada apartat 
 • Ser conscient dels biaixos de la ciència (gènere, culturals, sistèmics, ...)
 • Entendre la necessitat del seguiment d’unes pautes a l’hora de treballar en un laboratori.
 • Conèixer i aplicar les normes de seguretat al laboratori. Conèixer l’organització de productes en el laboratori. Interpretar els símbols de perillositat relacionats amb els productes químics.
 • Descriure el material de laboratori. Classificar els estris de laboratori segons el seu ús.
 • Aprendre a manipular l’utillatge de laboratori. 
 • Expressar per escrit la realització d’assaigs experimentals.
 • Analitzar i debatre sobre la influència de les revolucions tecnològiques, que comporten innovacions en materials, objectes i serveis, i els canvis socials
 • Relacionar entre les propietats físiques i químiques dels materials i les necessitats que satisfan.
 • Identificar materials presents en els objectes de la vida quotidiana: usos i riscos.
 • Reconèixer la contribució dels nous materials nanotecnològics.
BLOCS TEMÀTICS

BLOC 1: Metodologia científica 

BLOC 2: Treball al laboratori 

BLOC 3: Introducció a la nanotecnologia 

BLOC 4: Experimentació en nanociència 

BLOC 5: Debat 

BLOC EXTRA: Nanovídeo

CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
 • 50% de la nota correspon a les activitats avaluables i qüestionaris individuals.
 • 30% de la nota correspon a les activitats realitzades en grup, que poden incloure presentacions orals i/o digitals.
 • 20% de la nota correspon a la participació a classe i al treball en equip.