Ones electromagnètiques

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T11:14:57+02:00

DEPARTAMENT
Física i química
QUÈ FAREM
 • Analitzar el comportament de la llum en canviar de medis i en travessar-los: canvi de la velocitat de propagació, reflexió, refracció, absorció/transmissió i dispersió.

 • Analitzar i aprofundir en el model de raig de llum en la visió i en situacions i aparells en els quals hi hagi miralls i lents. Construir geomètricament imatges de manera gràfica i mitjançant programes de simulació. Determinar la distància focal en miralls. 

 • Descriure l'ull humà com a sistema òptic. Caracteritzar l'ull sa, l'ull miop, l'ull hipermetrop. Conèixer les correccions mitjançant ulleres o lents de contacte o cirurgia.

 • Conèixer l'espectre de la llum visible. Descriure i analitzar l'espectre electromagnètic. Reconèixer les aplicacions i característiques de les diferents bandes de l'espectre. Caracteritzar la llum com a ona.

 • Observar experimentalment la difracció i les interferències amb llum. Analitzar qualitativament la difracció i les interferències utilitzant el principi de Huygens. Conèixer aplicacions de les interferències a la lectura amb làser. Mesura de la distància entre pistes. 

 • Observar qualitativament i conèixer aplicacions de la polarització de la llum.
BLOCS TEMÀTICS

Part 0. Conceptes bàsics sobre ones electromagnètiques

Part 1. Una mirada a l’ull

 • L’ull en el punt de mira 
 • L’ull de prop 
 • Lents 
 • Llum polaritzada 

Part 2. El lector de disc compacte

 • El sistema òptic d’escombrat
 • El recobriment del disc 
 • Dividir el feix de llum
 • Per què llum làser? 
 • Una mirada a tota la unitat
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
 • Carpeta d’aprenentatge (individual) (30% de la nota): Ha de mostrar el treball fet a classe amb apunts, problemes i qüestions resoltes, revisions i reflexions d’aprofundiment, etc. Ha d’incloure les activitats pràctiques i les activitats en grup. El format pot ser en paper o digital (per exemple presentació o altres com carpeta del Drive, document Word, Genial·ly, Google Sites...).
 • Qüestionaris parcials (individuals) (40% de la nota): Es faran dos qüestionaris parcials individuals de cada part.
 • Col·laboració i treball en equip (20% de la nota): Aquesta nota es modificarà en base a les observacions realitzades pel professorat a classe. Es donarà importància a la preparació de les tasques fetes per l’alumnat fora de l’aula. També es tindrà en compte la coavaluació del treball en equip realitzada pels companys i companyes del grup. Inclou: 
 • Presentació d’un treball en grup (en trios) sobre un tema referent a les ones electromagnètiques 
 • Resposta a les qüestions assignades a la carpeta compartida
 • Coavaluació del treball en equip
 • Participació a clase i treball autònom (10% de la nota): valoració del treball autònom, la participació oral i la col·laboració individual al Glossari i el Formulari cooperatiu.