GESO 2023

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-06-13T12:13:43+02:00

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO), per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa.
El centre de realització de la prova és aquel on es troba l’expedient de l’alumne o alumna.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2023 són:
1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2021 o 2022.
2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2022. També hi pot
concórrer l’alumne o alumna que faci els 17 anys l’any 2023 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
- Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
​- Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
- Ser esportista d'alt rendiment.
3. Haver cursat l’ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d’ESO en el present curs 2022-2023. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció és del 1 al 14 de febrer de 2023.

Imprès de sol·licitud

Llistes d’admesos i exclosos

La publicació del llistat d’admesos i exclosos es farà entre el 15 i el 21 de febrer.

El calendari de les proves es publicarà a la web de l’institut.

Calendari de les proves

Calendari

Guia de les proves per obtenir el graduat

Proves per obtener el graduat