Proves anuals per a exalumnes per completar els ensenyaments d'ESO

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T17:43:26+02:00

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada, i es fan en el centre mateix on es troba el seu expedient; és a dir, en l’últim institut on va cursar l’ESO.

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2013 són:

 1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2011 o 2012.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2013.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2013 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  - Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2012-2013. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

 

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció al centre on hi ha l’expedient de l’alumne/a

De l’1 al 14 de febrer de 2013

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes de persones admeses i excloses.

Entre el 15 i el 27 de febrer de 2013

Termini de presentació de reclamacions a les llistes de persones admeses i excloses

En els tres dies posteriors a la publicació de les llistes de persones admeses i excloses

Realització de les proves en el centre on hi ha l’expedient de l’alumne/a

Del 8 al 12 d’abril, amb l’horari que s’anunciarà oportunament