Exercicis de pràctica

Exercicis per practicar. Per comprovar si vas seguint correctament l'assignatura i si estas preparat per superar l'examen

Exercicis:

  • a) Fes un programa que demani dos nombres i els sumi
<!-- Un programa que demana dos nombres i els suma. La pàgina web compleix l'estàndar xhtml 1.0 Strict -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Suma de dos nombres</title>

<script type="text/javascript">

function suma_dos_nombres()
{

var nombre1=Number(prompt("Digue'm un nombre:","4"))
if (isNaN(nombre1)==true) //comprova si se li ha passat un nombre vàlid
{
document.write("El nombre indicat no és vàlid")
}
else
{
var nombre2=Number(prompt("Digue'm un altre nombre:","6"))
if (isNaN(nombre2)==true) //comprova si se li ha passat un nombre vàlid
{
document.write("El nombre indicat no és vàlid")
}
else
{
if (nombre2!=null && nombre2!="")
{
var suma=nombre1+nombre2
document.write(suma)
}
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
suma_dos_nombres()
</script>
</body>
</html>
  • b) Fes un programa que demani un nombre i digui si es positiu o negatiu
<!-- Un programa que demana un nombre i diu si es possitiu o negatiu. La pàgina web compleix l'estàndar xhtml 1.0 Strict -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Suma de dos nombres</title>
<script type="text/javascript">
function suma_dos_nombres()
{

var nombre=Number(prompt("Digue'm un nombre:","4"))
if (isNaN(nombre)==true) //comprova si se li ha passat un nombre vàlid
{
document.write("El nombre indicat no és vàlid")
}
else
{

if (nombre>0) //positiu
{
document.write( nombre + " és positiu.")
}
else if (nombre<0)//negatiu
{
document.write( nombre + " és negatiu.")
}
else
{
document.write( "És 0. El 0 és positiu o negatiu?")
}


}
}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
suma_dos_nombres()
</script>
</body>
</html>

  • c) Fes un programa que ordeni tres nombres triats per l'usuari
<!-- Un programa que demana tres nombres i els ordena. La pàgina web compleix l'estàndar xhtml 1.0 Strict -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Suma de dos nombres</title>
<script type="text/javascript">
function suma_dos_nombres()
{

var nombre1=Number(prompt("Digue'm un nombre:","4"))
if (isNaN(nombre1)==true) //comprova si se li ha passat un nombre vàlid
{
document.write("El nombre indicat no és vàlid")
}
else
{
var nombre2=Number(prompt("Digue'm un nombre:","-8"))
if (isNaN(nombre2)==true) //comprova si se li ha passat un nombre vàlid
{
document.write("El nombre indicat no és vàlid")
}
else
{
var nombre3=Number(prompt("Digue'm un nombre:","12.5"))
if (isNaN(nombre3)==true) //comprova si se li ha passat un nombre vàlid
{
document.write("El nombre indicat no és vàlid")
}
else
{

var gran
var mitja
var petit
if (nombre2>=nombre1)
{

if (nombre3>=nombre2)
{
gran=nombre3
mitja=nombre2
petit=nombre1
}
else if (nombre3>=nombre1)
{
gran=nombre2
mitja=nombre3
petit=nombre1
}
else
{
gran=nombre2
mitja=nombre1
petit=nombre3
}
}
else
{
if (nombre3>=nombre1)
{
gran=nombre3
mitja=nombre1
petit=nombre2
}
else if (nombre3>=nombre2)
{
gran=nombre1
mitja=nombre3
petit=nombre2
}
else
{
gran=nombre1
mitja=nombre2
petit=nombre3
}
}
document.write("El gran és:" + gran)
document.write("El mitja és:" + mitja)
document.write("El petit és:" + petit)
}
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
suma_dos_nombres()
</script>
</body>
</html>

  • d) Fes un programa que ordeni tres paraules en ordre alfabètic