Exericis d'ampliació

Exercicis d'ampliació per acabar de afiançar els nous conceptes

11

 • Crea la matriu esi2AEdat. Emmagatzema les edats d'aquets 5 alumnes i escriules a la pàgina web.
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var esi2ANoms = new Array() //Creo una matriu de tamany indefinit pels noms.
//Podriem fixar el tamny fent: var esi2ANoms = new Array(12)
esi2ANoms[0]="Gonzalo Areses"
esi2ANoms[1]="Alex García"
esi2ANoms[2]="Mohamed Ali"
esi2ANoms[3]="Victor Muñoz"
esi2ANoms[4]="Cristobal Justicia"
esi2ANoms[5]="Jonathan García"

var esi2ANotes = new Array() //Creo una matriu de tamany indefinit per les notes.

esi2ANotes[0]=7
esi2ANotes[1]=5
esi2ANotes[2]=4
esi2ANotes[3]=4
esi2ANotes[4]=4
esi2ANotes[5]=5

var esi2AEdat = new Array() //Creo una matriu de tamany indefinit per les edats.

esi2AEdat[0]=19
esi2AEdat[1]=17
esi2AEdat[2]=18
esi2AEdat[3]=17
esi2AEdat[4]=19
esi2AEdat[5]=19
document.write("<p><b>NOM:</b>"+esi2ANoms[0]+" ")
document.write("<b>NOTA:</b>"+esi2ANotes[0]+" ")
document.write("<b>EDAT:</b>"+esi2AEdat[0]+"</p>")

document.write("<p><b>NOM:</b>"+esi2ANoms[1]+" ")
document.write("<b>NOTA:</b>"+esi2ANotes[1]+" ")
document.write("<b>EDAT:</b>"+esi2AEdat[1]+"</p>")
</script>
</body>
</html>

 • Fes que la sortida del text a la pàgina web sigui en forma de taula
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var esi2ANoms = new Array() //Creo una matriu de tamany indefinit pels noms.
//Podriem fixar el tamny fent: var esi2ANoms = new Array(12)
esi2ANoms[0]="Gonzalo Areses"
esi2ANoms[1]="Alex García"
esi2ANoms[2]="Mohamed Ali"
esi2ANoms[3]="Victor Muñoz"
esi2ANoms[4]="Cristobal Justicia"
esi2ANoms[5]="Jonathan García"

var esi2ANotes = new Array() //Creo una matriu de tamany indefinit per les notes.

esi2ANotes[0]=7
esi2ANotes[1]=5
esi2ANotes[2]=4
esi2ANotes[3]=4
esi2ANotes[4]=4
esi2ANotes[5]=5

var esi2AEdat = new Array() //Creo una matriu de tamany indefinit per les edats.

esi2AEdat[0]=19
esi2AEdat[1]=17
esi2AEdat[2]=18
esi2AEdat[3]=17
esi2AEdat[4]=19
esi2AEdat[5]=19
document.write("<table border=1><tr><td><b>NOM</b></td><td><b>NOTA</b></td><td><b>EDAT</b></td></tr>")

document.write("<tr><td>"+esi2ANoms[0]+"</td>")
document.write("<td>"+esi2ANotes[0]+"</td>")
document.write("<td>"+esi2AEdat[0]+"</td></tr>")

document.write("<tr><td>"+esi2ANoms[1]+"</td>")
document.write("<td>"+esi2ANotes[1]+"</td>")
document.write("<td>"+esi2AEdat[1]+"</td></tr>")

document.write("</table>")

</script>
</body>
</html>

12

 • Fes que els noms i les notes es demanin durant l'execució
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var esi2ANom = new Array(5) //Creo una matriu de 5 elements pels noms.
var esi2ANota = new Array(5) //Creo una matriu de 5 elements per les notes.

for (i=0;i<=esi2ANom.length-1;i++) //Escric tots els valors de la matrius
{ //esi2ANoms.length és el tamany de la matriu esi2ANoms

esi2ANom[i]=prompt("Nom de l'alumne:")
esi2ANota[i]=prompt("Nota de "+ esi2ANom[i])
}

for (i=0;i<=esi2ANom.length-1;i++) //Escric tots els valors de la matrius
{ //esi2ANoms.length és el tamany de la matriu esi2ANoms
document.write("<p><b>NOM:</b>"+esi2ANom[i]+" ")
document.write("<b>NOTA:</b>"+esi2ANota[i]+"</p>")
}
</script>
</body>
</html>

 • Formata la sortida en una taula
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var esi2ANom = new Array(5) //Creo una matriu de 5 elements pels noms.
var esi2ANota = new Array(5) //Creo una matriu de 5 elements per les notes.

for (i=0;i<=esi2ANom.length-1;i++) //Escric tots els valors de la matrius
{ //esi2ANoms.length és el tamany de la matriu esi2ANoms

esi2ANom[i]=prompt("Nom de l'alumne:")
esi2ANota[i]=prompt("Nota de "+ esi2ANom[i])
}


document.write("<table border=1><tr><td><b>NOM</b></td><td><b>NOTA</b></td></tr>")
for (i=0;i<=esi2ANom.length-1;i++)
{
document.write("<tr><td>"+esi2ANom[i]+"</td>")
document.write("<td>"+esi2ANota[i]+"</td></tr>")
}
document.write("</table>")

</script>
</body>
</html>

 • Controla l'entrada de notes per que: 

a) Les notes que es posin siguin nombres (i no lletres)

b) Estiguin entre 0 i 10

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function entradaNota (nomAlumne) //Aquesta funció controla: A) Que es pasi un nombre a nota
{ // B) Que el nombre estigui entre 0 i 10
// Arguments: nomAlumne -> Nom de l'alumne del qual es vol posar la nota
// Retorn: Retorna la nota del alumne
var nota=prompt("Nota de "+ nomAlumne)

while (isNaN(nota) || nota<0 || nota>10)
{
alert("FORMAT INCORRECTE: La nota ha de ser un nombre de 0 a 10")
nota=prompt("Nota de "+ nomAlumne)
}
return nota
}
</script>
<head>
<body>
<script type="text/javascript">
var esi2ANom = new Array(5) //Creo una matriu de 5 elements pels noms.
var esi2ANota = new Array(5) //Creo una matriu de 5 elements per les notes.

for (i=0;i<=esi2ANom.length-1;i++) //Escric tots els valors de la matrius
{ //esi2ANoms.length és el tamany de la matriu esi2ANoms

esi2ANom[i]=prompt("Nom de l'alumne:")
esi2ANota[i]=entradaNota(esi2ANom[i]) // Crido la funció nota definida a <head>
}


document.write("<table border=1><tr><td><b>NOM</b></td><td><b>NOTA</b></td></tr>")
for (i=0;i<=esi2ANom.length-1;i++)
{
document.write("<tr><td>"+esi2ANom[i]+"</td>")
document.write("<td>"+esi2ANota[i]+"</td></tr>")
}
document.write("</table>")

</script>
</body>
</html>

13

 • Dibuixa el contingut de la matriu
 • Fes la reserva de memòria de les matrius  corresponents a  nom, grup i nota:

esi2[0]=new Array(5) //0--> Noms
esi2[1]=new Array(5) //1--> Grup
esi2[2]=new Array(5) //2--> Nota


 amb un for

 • Separa el Nom i el Cognom de manera que estiguin en camps separats.
 • Demana el Nom, Cognom, la nota i el grup. Controla l'entrada de notes (nombre de 0  a 10) i l'entrada de grup (A o B). Fes el control de notes i de grup amb funcions.
 • Fes la sortida amb una taula.
 • Fes una funció que permeti buscar un alumne pel seu Cognom.