CFGS Administració i Finances

per Xavi Cruz darrera modificació 2021-09-11T01:47:28+02:00
Informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
 1. Família professional
 2. Durada
 3. Torn
 4. Requisits d'accés
 5. Competències professionals
 6. Pla de formació
 7. Avaluació, qualificació i superació
 8. Pràctiques a empresa
 9. Sortides professionals i acadèmiques
 10. Formació complementària
 11. Adreces d'interès 

1. Família professional: Administració i gestió

Des del curs 2012-13 els continguts d’aquest cicle queden adaptats a la normativa LOE 2/2006, seguint les indicacions del Real Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de Tècnic Superior en Administració i Finances i es fixen els seus ensenyaments mínims.

2. Durada

La seva durada és de 2.000 hores que es realitzen en 2 cursos, de les que 1.650 hores s'imparteixen en el centre educatiu i 350 hores en un centre de treball amb la finalitat de realitzar pràctiques en una empresa.

3. Torn

Tarda.

4. Requisits d'accés

 • La superació del Batxillerat o haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Títol d’FP-2 o equivalent.
 • També podrà accedir-hi l’alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

 

5. Competències professionals

(Què aprendré a fer?)

Realitzar activitats d’administració d’empreses en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Relació de les competències professionals, personals i socials, i els objectius generals amb els mòduls professionals.

6. Pla de formació

Per consultar els mòduls professionals del cicle, les unitats formatives que els componen i el seu número d'hores, la seva distribució en cursos, així com les llengües en què s'imparteixen, fes clic aquí.

 

7. Avaluació, qualificació i superació

Avaluació de mòduls i unitats

El professor titular del cada mòdul professional és l'encarregat de fixar i lliurar el criteris d'avaluació de les unitats formatives que el componen. El professor del MP és l'encarregat de proporcionar-los a l'estudiant.

Qualificació i superació de mòduls i unitats 

Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals, a excepció del mòdul professional de formació en centres de treball, que es qualifica com a «Apte» o «No apte». La qualificació d'aquest últim ha d'anar acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de «Molt bona», «Bona o Bé», «Suficient» en el cas de «Apte», i de «Passiva» o «Negativa» en el cas de «No apte», i s'hi poden afegir observacions.

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d'aquestes d'acord amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent.

Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 a efectes d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle. En el cas de mòduls professionals o unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s'ha cursat. En el cas d'haver obtingut l'exempció total del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica amb l'expressió «Exempt».

Convalidació d'unitats formatives

L'alumne, en funció de la seva formació prèvia, pot convalidar part de les unitats formatives del cicle. Podeu trobar tota la informació relativa als requisits, l'autoritat encarregada de concedir la convalidació, així com la qualificació que correspondrà a les unitats convalidades, fent clic al següent enllaç.

Promoció de curs

L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, es matricularà de les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

Superació del cicle

La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls professionals que el componen. La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos decimals, s'obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en funció del nombre d'hores assignat a cadascun d'ells. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions d'«Apte», «Exempt» o «Convalidat».

8. Pràctiques a empresa

Durant el 2n curs es porta a cap la formació en centres de treball (FCT). Són una gran quantitat d'empreses de Santa Coloma i de l'àrea metropolitana les que col·laboren en la formació del nostre alumnat. Fins a 350 hores del cicle es desenvolupen en un dels seus centres de treball.

Exempció total o parcial de les pràctiques

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

L’alumne ha de presentar els documents que acreditin l’experiència laboral, actual o prèvia en empreses o institucions, fent tasques o funcions que es corresponguin en cadascun dels supòsits d’exempció. Aquesta és la relació de documents acreditatius:
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Contractes laborals.
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne.
 • Fulls de salari.
 • Si es treballa per compte propi:
  • certificat d’alta d’activitat econòmica
  • rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau)
  • quota de règim d’autònoms
  • declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)
En els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’informe de vida laboral i certificat o informe de l’entitat o empresa. El responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents per comprovar les competències i experiència relacionades amb els estudis professionals.

 

9. En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar

Algunes de les professions que es poden desenvolupar en acabar aquest cicle són: Administratiu d’oficina o despatx professional, administrador comercial, de gestió de personal, de banca i institucions financeres, comptable, responsable de tresoreria, de mitjans de pagament, de cartera, de valors, de l’Administració pública, tècnic en gestió de cobraments, auxiliar d’auditoria, agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres. Gestor administratiu.

Seguir estudiant

En acabar el cicle es té la possibilitat de seguir estudis universitaris de: Administració i Direcció d’Empreses, Biblioteconomia i Documentació, Ciències Empresarials, Educació Social, Estadística, Matemàtiques, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme.

Notes de tall per l'accés a la universitat (consultar via PAU/FP/CFGS)

10. Formació complementària


11. Adreces d'interès