Matriculació 2008-2009

per elpuig — darrera modificació 2020-12-21T13:55:26+02:00
Matriculació d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Batxillerat a distància

Matriculació 2008-2009


Calendari de matriculació de...

 • 1r d'ESO: del 9 al 13 de juny. Horari d'oficina: matí, de 10 a 13, i tardes de 16 a 17.30 h (dilluns, dimarts i dijous).
 • 2n, 3r, 4t d'ESO (alumnes del centre): del 16 al 20 de juny. Horari d'oficina: matí, de 10 a 13, i tardes de 16 a 17.30 h (dilluns, dimarts i dijous).
 • Alumnes de Gestió Administrativa i ESI que promocionen o han de repetir curs: 25 de juny. Horari d'oficina: de 10 a 13 h.
 • Alumnes de Batxillerat (diürn i 2n de Batxillerat nocturn) i Cicles Formatius de Grau Superior que promocionen o han de repetir curs: 26 de jun. Horari d'oficina: de 10 a 13 h.
 • Alumnes d'ESO que han fet les activitats extraordinàries i alumnes nous de Batxillerat i Cicles Formatius: del 30 de juny al 4 de juliol. Horari d'oficina: de 10 a 13 h.
 • Batxillerat a distància, veure pàgina de l'IOC


Informació general i preinscripcions

Cliqueu aquí per obtenir l'imprès de sol·licitud de batxillerat

Cliqueu aquí per obtenir l'imprès de sol·licitud de cicles formatius de grau mitjà

Cliqueu aquí per obtenir l'imprès de sol·licitud de cicles formatius de grau superior


 • Presentació de les sol·licituds: del 13 al 23 de maig de 2008 per Batxillerat i FP grau mitjà. Del 26 de maig al 6 de juny per FP de grau superior.
 • Publicació de les llistes amb el barem: 2 de juny de 2008.
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds: 3 de juny de 2008.
 • Reclamacions a les llistes amb el barem: 3, 4 i 5 de juny de 2008.
 • Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 10 de juny de 2008.
 • Publicació de l'oferta final: 25 de juny de 2008.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 27 de juny de 2008.
 • Període de matriculació: del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.

Criteris de puntuació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen, en primer lloc, els criteris específics de prioritat, seguidament, els criteris generals de prioritat i, per últim, els criteris complementaris.

Criteris específics

 • Per cursar ensenyaments en el primer curs de batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres que hi són adscrits.

Criteris generals

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
  • Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts. (Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el/la germà/ana està escolaritzat/ada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció).
 • Proximitat del domicili:
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar:
  • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills que tenen al seu càrrec: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans:
  • Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
 • L'expedient acadèmic:
  • Es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne/a encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa, 15 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a pateixi una malaltia crònica de que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.


Criteris de puntuació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen, en primer lloc, els criteris específics de prioritat, seguidament, els criteris generals de prioritat i, per últim, els criteris complementaris.

Criteris específics

 • Per cursar ensenyaments en el primer curs de batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres que hi són adscrits.

Criteris generals

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:
  • Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts. (Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el/la germà/ana està escolaritzat/ada en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció).
 • Proximitat del domicili:
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar:
  • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills que tenen al seu càrrec: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans:
  • Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.
 • L'expedient acadèmic:
  • Es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne/a encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa, 15 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a pateixi una malaltia crònica de que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.