Sou a: Inici / El centre / Projectes FP / Projecte de qualitat i millora

Projecte de qualitat i millora

La qualitat al nostre institut

Aquesta pàgina presenta un recull d’informacions relacionades amb la participació de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet en el projecte de Qualitat i Millora engegat per la Direcció General de Formació Professional.

Funció, perspectiva i valors

La missió és la raó de ser de l’organització. Una missió eficaç respon a la pregunta: per què existim?

La visió és una expressió concisa de la imatge que desitgem per al nostre centre educatiu en el futur. Serveix per a marcar en el present el rumb que hem de seguir. És, per tant, pel que el centre lluita per arribar a ser. Ajuda a establir objectius per a un horitzó temporal futur. Respon a la pregunta: què volem ser?

Els valors són els ideals i principis col·lectius que guien les reflexions i les actuacions de l’individu. Inspiren els eixos de conducta del centre educatiu i estan íntimament relacionats amb la missió i visió del mateix. Responen a la pregunta En què creiem?

Podeu consultar el document on es defineix la funció, perspectiva i valors de l'institut.

Normativa d'ús intern


Carta de compromís educatiu.

L'objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

En el moment de la matrícula haureu de formalitzar la carta de compromís educatiu, que té per finalitat facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les de l'Institut Puig Castellar. En concret:

  • Que la família conegui el projecte educatiu del centre i s'hi comprometi.
  • Millorar la informació i comunicació entre el centre educatiu i les famílies.
  • Facilitar el compliment dels drets i deures de la comunitat educativa.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Coresponsabilitzar el centre i la família en les diferents mesures educatives que puguin rebre els vostres fills.


En aquest document s'expressen els compromisos entre les famílies i el centre:

PROCESSOS

Fitxer Mapa de Processos v00
Fitxer PE01-v00
Planificar i Organitzar el Centre
Fitxer PE02-v00
Elaborar i revisar el Projecte Educatiu
Fitxer PE03-v00
Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió
Fitxer PE04-v00
Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF
Fitxer PC11-v01
Informació i admissió
Fitxer PC12-v00
Desenvolupar l’Ensenyament/Aprenentatge dels CCFF FP
Fitxer PC13-v00
Assessorament i Reconeixement
Fitxer PC14-v00
Gestionar la satisfacció dels grups d'interès
Fitxer PS22-v00
Gestió Administrativa
Fitxer PS23-v00
Realitzar la gestió del sistema de la qualitat
Fitxer PS25
PS25 Gestionar la biblioteca i el coneixement
Fitxer PS27
PS27 Gestionar el sistema informàtic
PE05
PE03
Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió
PE04
Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF
PE06
Procediments corresponents a PE06 Intercanvi d'experiències pedagògiques i de gestió (Inclou procediments ERASMUS+).
PC11
Procediments corresponents a PC11 Informació i admissió.
PC12
Procediments corresponents a PC12 Ensenyament Aprenentatge a la FP.
PC13
Procediments corresponents a PC13 Assessorament i Reconeixement.
PC14
PS22
Procediments corresponents a PS22 Realitzar la gestió administrativa.
PS23
Procediments corresponents a PS23 Realitzar la gestió del sistema de la qualitat
PS25
PS27
Procediments corresponents a procés PS27 Gestionar el sistema informàtic
Fitxer PE05-v00
Gestionar la comunicació, promocions i relacions
Fitxer PE06-v00
Fitxer PS21-v00
Fitxer PS28-v00
Fitxer PS29-v00
Fitxer PS26-v00

Manuals

Fitxer MGQ
Manual Gestió de Qualitat