Consolidació de matemàtiques

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-16T10:51:23+02:00

DEPARTAMENT
Matemàtiques
QUÈ FAREM
Nombres reals, àlgebra i anàlisi
BLOCS TEMÀTICS
  1. Nombres reals i logaritmes
  2. Repàs d'equacions i fraccions algebraiques
  3. Funcions, equació punt-pendent de la recta, equació general
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

La nota trimestral s’obtindrà de la següent manera:

25%: Actitud, treball a l’aula i deures

75%: Mitjana dels exàmens parcials