SERVEI D'ASSESSORAMENT FP

PERIODE D'INSCRIPCIÓ AL SERVEI D'ASSESSORAMENT

Informació sobre el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu:

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


SOL·LICITUD AL SERVEI D'ASSESSORAMENT (a la secretaria del centre)

Calendari del procés:

Obert 1r període pel curs 2015/16 de sol·licituds pel servei d'assessorament.

 • Sol·licitud del servei d'assessorament: 27 d'octubre al 4 de novembre a la secretaria del centre
 • Publicació llista provisional admesos i places de reserva: 5 de novembre
 • Reclamacions a la llista provisional: 6,9 i 10 de novembre
 • Publicació llista d'admesos i places de reserva: 11 de novembre
 • Presentació documentació i pagament preu públic: del 12 de novembre al 17 de novembre

Documentació:
 • Full de sol·licitud (es facilita a secretaria del centre) amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, sí és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert


Preu del Servei: 60€

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Oferta de places per el curs 2014/15 del nostre centre per família:

FamíliesPlaces
Administració i gestió 10
Informàtica 15

Com podeu sol·licitar aquest servei?:

De forma presencial a la secretaria del centre, en horari de 10:00 a 13:00 h.

Informació sobre el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu:
 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.


CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU I DEL SERVEI DE  RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS. 

L’Institut Puig Castellar es compromet a realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

 1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 30 de setembre de cada curs:
  • Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  • El nombre de places que s’ofereix per a cada família professional i per a cada cicle formatiu, en el cas del servei de reconeixement.
  • Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  • Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  • La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  • El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  • El calendari del servei d’assessorament i quan arribi el cas, el de reconeixement.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual, d’informació de l’assessorament i reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboralo en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un procés anual del servei d’assessorament per a cadascuna de les famílies professionalsiun servei de reconeixement acadèmicdelsaprenentatges per a cadascun dels cicles formatius, segons l’oferta publicada.
 4. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
 5. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils desprès del termini de sol·licitud.
 6. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 7. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 8. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costaran les recomanacions  de l’itinerari formatiu professional a realitzar.
 9. Nomenar una Junta de Reconeixement amb atribució docent, la qual realitzarà l’entrevista per a cada  persona usuària que ha sol·licitat el reconeixement acadèmic.
 10. Lliurar a les persones usuàries el certificat dels crèdits o unitats formatives reconegudes, com a màxim, XX dies desprès de finalitzar el procés.
 11. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 12. Posar a l’abast de la persona usuària un servei  de queixes i/o suggeriments, així com un període depossibles reclamacions contra la resolució emesa per la junta de reconeixement dels aprenentatges. Tant les queixes i suggeriments com les possibles reclamacions seran resoltes en un termini no superior a 7 dies.