SERVEI DE RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS CICLES DE:

 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 • ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 • SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
 • DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
 • ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES

Al setembre es publicarà el calendari de sol·licituds al servei de reconeixement del curs 2015/16

A qui s'adreça?:

El servei de reconeixement acadèmic s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Requisits:

Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.


SOL·LICITUD AL SERVEI DE RECONEIXEMENT (A la secretària del centre)

Calendari del procés: (Es publicarà al setembre 2015)

 • Sol·licitud del servei de reconeixement:
 • Publicació llista provisional admesos:
 • Reclamacions a la llista provisional:
 • Publicació llista d'admesos:
 • Inscripció al servei de reconeixement:

Lliurament de la documentació* a la secretaria del centre:

Les persones admeses hauran de presentar a la secretaria del centre la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

b) Informe d’assessorament o document equivalent.

Les persones que han participat  en convocatòries anteriors a l’any 2011 en el procediment d’acreditació de competències, no disposen d’informe d’assessorament, per tant s’haurà d’acceptar la seva participació, sempre i quan demostrin per mitjà de documents la seva participació en el procés.

c)  Rebut d’ingrés del preu.

d)  Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

e)  Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral.

f)  Documentació per justificar unitats de competència acreditades.

Preu:

Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són:

 • Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €
 • Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €

 

Oferta de places del nostre centre per cicles formatius: 

Cicles formatiusPlaces
Gestió administrativa 5
Administració i finances 5
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 5
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 5
Administració de sistemes informàtics i xarxes 5