Convalidacions ESO i Batxillerat

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2022-10-08T18:31:25+02:00

Les convalidacions s'han de demanar durant els dos primer mesos de classe.

S'ha de renovar cada curs escolar.

Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana.

Si s'és menor d'edat, les convalidacions les ha de demanar el pare, mare o tutor/a legal.

Per demanar una convalidació cal:
1. Accedir al document pertinent i descarregar-lo
2. Demanar al club o a l'escola on es practica música o esport el certificat pertinent.
3. Escannejar-ho i enviar-ho tot al mail:
convalidacions@elpuig.xeill.net
4. Esperar a obtenir la resposta amb la ressolució

La convalidació té efecte des del moment que es rep la resolució.

CONVALIDACIONS DE MÚSICA

L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

ESO
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Convalidació màxima

Situació 1

Es cursen entre 3 i 4 hores setmanals

Situació 2

Es cursen 4 hores setmanals o més

Reconeixement màxim
Es poden convalidar matèries comunes (1 i 3 ESO), matèries optatives de 1 a 3 d'ESO i una optativa de 4 d'ESO Només es poden convalidar les matèries optatives de 1 a 3 d'ESO i una optativa de 4 d'ESO Es poden convalidar matèries comunes (1 i 3 ESO), matèries optatives de 1 a 3 d'ESO i una optativa de 4 d'ESO

Models de sol·licitud:

EMU1: Sol·licitud alumnat 

CMU1: Certificat del conservatori o centre professional de música

Models de sol·licitud:

EMU1: Sol·licitud alumnat 

CMU2: Certificat escola de música autoritzada

BATXILLERAT
Conservatori o centre professional Escola autoritzada (si es cursen 4h setmanals o més)
Convalidació màxima Reconeixement màxim
6h setmanals de la franja d’optatives de 1r
4h setmanals de la franja d’específiques de 2n
6h setmanals de la franja d’optatives de 1r
4h setmanals de la franja d’específiques de 2n
Requisits:
Cursar estudis en una escola de música autoritzada.
Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de
grau professional de música.
Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Llenguatge
musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental
en grup.
Models:
BMU1: Sol·licitud alumnat
CMU1:  Certificat del conservatori o centre
professional
Models:
BMU3:Sol·licitud alumnat
CMU3: Certificat del conservatori o centre professional

CONVALIDACIONS D'EDUCACIÓ FÍSICA

PER PRACTICAR DANSA

L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

ESO
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Convalidació màxima

Situació 1

Es cursen entre 5 i 7 hores setmanals

Situació 2

Es cursen 7 hores setmanals o més

Reconeixement màxim
Es poden convalidar matèries comunes d'Educació Física, matèries optatives de 1 a 3 d'ESO i una optativa de 4 d'ESO Només es poden convalidar les matèries optatives de 1 a 3 d'ESO i una optativa de 4 d'ESO Es poden convalidar matèries comunes d'Educació Física, matèries optatives de 1 a 3 d'ESO i una optativa de 4 d'ESO

Models de sol·licitud:

EDA1: Sol·licitud alumnat 

CDA1: Certificat del conservatori o centre professional de dansa

Models de sol·licitud:

EDA1: Sol·licitud alumnat

CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada

BATXILLERAT
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Convalidació màxima

Situació 1

Es cursen 11 hores setmanals o més

Situació 2

Es cursen entre 7 i 10 hores setmanals

Reconeixement màxim
6h setmanals de la franja
d’optatives de 1r
4h setmanals de la franja
d’específiques de 2n
6h setmanals de la franja
d’optatives de 1r
4h setmanals de la franja
d’específiques de 2n
Educació física

Models de sol·licitud:

BDA1: Sol·licitud alumnat 

CDA1: Certificat del conservatori o centre professional de dansa

Models de sol·licitud:

BDA1: Sol·licitud alumnat

CDA3: Certificat escola de dansa autoritzada

Models de sol·licitud:

BDA1: Sol·licitud alumnat

CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada

PER PRÀCTICA SIGNIFICATIVA DE L'ESPORT

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar que els reconeguin la matèria d’Educació Física.
Per sol·licitar-ho cal adjuntar a la sol·licitud, el certificat del Consell català de l’Esport.
L’alumnat pot obtenir aquest certificat si és un dels esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.
El reconeixement de la matèria d’Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana.

Sol·licitud alumnat d'ESO

Sol·licitud alumnat de Batxillerat

CONVALIDACIONS D'IDIOMES A BATXILLERAT

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de les dues franges d'optatives si es cursa 1 de Batxillerat, o la convalidació de la darrera franja de quatre hores de la matèria de modalita si es cursa 2 de Batxillerat, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne o alumna si és major d'edat, o la família si és menor d'edat, fins el 8 d'octubre com a data límit, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent.

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.