Organització

per Marcos Alcocer Gil darrera modificació 2020-03-25T17:37:09+02:00
Guia de l'alumne CCFF: Organització

FINALITAT I OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Formació Professional específica té la finalitat de proporcionar a l’alumne la formació necessària per tal de:

 • Adquirir la competència professional de cada títol.
 • Comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent i, també, els mecanismes d’inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i les obligacions que se’n deriven; i, al capdavall, adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscs derivats de les situacions de treball.
 • Adquirir la sensibilitat per desenvolupar les activitats professionals respectant el medi ambient.
 • Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.
 • Possibilitar la mobilitat laboral dins del camp professional i les adaptacions als canvis en les qualificacions.
 • Adquirir, si s’escau, la competència lingüística professional en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit de treball.


La Formació Professional Específica té com a objectius:

 1. En els cicles formatius de grau mitjà capacitar els alumnes per a l’exercici d’una professió determinada en què puguin desenvolupar les competències assignades a la gestió tècnica que corresponguin al seu grau d’autonomia.
 2. I en els Cicles Formatius de grau superior tenen per objectiu capacitar els alumnes per a l’exercici d’una professió determinada en què puguin desenvolupar amb més autonomia la gestió tècnica assumint, si s’escau, la gestió organitzativa i ia gestió dels recursos humans.

La Formació Professional ocupacional té com a objectius:

 1. Millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant l’adquisició i millora de les competències professionals dels treballadors.

 

CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DE LES ETAPES I CICLES

 1. La Formació Professional Específica s’ordena en CC.FF de GM i de GS, que condueixen a l’obtenció de títols professionals.
 2. La durada dels CC.FF és variable, es computa per hores i es determina per a cadascun d’ells.
 3. La durada total dels CC.FF engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.
 4. Els CC.FF s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits/mòduls de caràcter teòrico-pràctic. La durada dels crèdits és variable i s’estableix per a cada un dels CC.FF.
 5. El calendari i l’horari de L’FP específica permeten dur a terme distribucions diverses en funció de les múltiples variables que es poden donar en el seu desplegament: la realització de l’FCT, el cicle de l’activitat empresarial, la tipologia de l’alumnat, etc.


PLANIFICACIÓ CURRICULAR DELS CC.FF.

 1. Els CC.FF es desplegaran en dos cursos acadèmics.
 2. El primer curs serà més intensiu que el segon a fi i efecte que, durant el segon, es realitzi simultàniament l’FCT.
 3. En cap cas els alumnes no faran ni més de 6 hores lectives diàries ni més de 30 hores lectives a la setmana.
 4. L’ordenació del currículum implicarà la jerarquització i seqüenciació dels crèdits i/o mòduls per tal de donar coherència al desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 5. Alguns crèdits/mòduls, a causa del seu component teòrico-pràctic, han de treballar-se amb un nombre reduït d’alumnes, aquest desdoblament del grup s’ha de situar entre 15 i 18 alumnes per professor.
 6. La funció de les hores de lliure disposició que tenen els centres (10% del total de hores lectives dels CC.FF) serà la d’intensificar l’adaptació de la formació dels cicles a l’àmbit socio-econòmic del centre. Assegurar els coneixements professionals bàsics dels alumnes per garantir l’assoliment dels objectius dels CC.FF.
 7. Els departaments implicats en la impartició del CC.FF han d’arribar a concretar en un document totes les unitats didàctiques de cada crèdit i , fins i tot, els objectius terminals, els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, els nuclis d’activitat, els criteris d’articulació de la unitat i la durada horària.
 8. L’elaboració de la programació de cadascuna de les activitats o les situacions d’aprenentatge és una tasca del professor que ha d’impartir el crèdit.


DESPLEGAMENT CURRICULAR AL CENTRE

CALENDARI, HORARI I DISTRIBUCIÓ DE LES FRANGES HORÀRIES DELS CICLES FORMATIUS

 • Els cursos de GM dels CC.FF normalment realitzaran les classes en horari intensiu de matí o de tarda, en funció de la franja horària que tinguin assignada.
 • El cursos de GS normalment realitzaran les classes en horari intensiu de tarda.


Calendari de centre:

 • El calendari del centre lectiu per als alumnes dels CC.FF començarà a principis de setembre fins a la primera setmana de juny. Fins a la tercera setmana de juny es realitzaran els exàmens corresponents a la convocatòria extraordinària. El total és de 35 setmanes.

 

Horari de centre:

 • La proposta d’horaris per als CC.FF s’ha de correspondre i ha d’encaixar amb la resta d’oferta educativa del centre, ja que existeix compatibilitat de professorat per estar en les diferents etapes educatives.
 • Els horaris dels CC.FF es reparteixen en dues franges, de matí i tarda. Hi ha un esbarjo de mitja hora a meitat de la jornada escolar, que serà d'11:20 a 11:50 pels matins, i de 17:55 a 18:15 a la tarda. Els horaris poden consultar-se a la web per cadascun dels cursos:

 

Organització i funcionament a l’Institut

Com que els CC.FF comparteixen l’Institut amb altres etapes educatives que disposen d’un ordre de funcionament intern específic, convé establir un seguit de normes que permetin conviure els diferents alumnes sense que es produeixin problemes derivats dels diferents interessos, objectius, i edats dels alumnes d’ensenyament obligatori i post-obligatori.

 

ENTRADES I SORTIDES DE L’INSTITUT

L’ entrada i sortida de tots els alumnes d’FP serà per la porta principal. Els alumnes aniran ràpidament cap a les aules que tinguin assignades.

Quan un alumne arribi al centre amb retard superior a 5 minuts sobre l'horari d'inici de les classes, ho haurà de fer per la porta principal. La seva entrada a classe coincidirà amb la següent hora lectiva.

 

ESBARJOS

En el descans, que serà d’11:20 a 11.50h., pels alumnes de primer curs de CC.FF, podran sortir fora del recinte escolar. Ho podran fer per la porta principal. És possible que el conserge demani identificació a l’alumne per tal de garantir que no és alumne de l’ESO. Per això convé demanar als alumnes dels CC.FF col·laboració amb l’institut en l’acompliment de les normes ja que resulta complicat en excés aquest tipus d’organització fonamentalment per l’elevat nombre d’alumnes que coincideixen.

En el descans de la tarda (17.55h. a 18.15h.) l’escola estarà oberta i per tant podran entrar i sortir, puntualment, per la porta principal.

 

CANVIS DE CLASSE

Els pocs canvis de classe que es produeixen als CC.FF resta complexitat a aquest punt, no obstant, cal recordar que els alumnes no poden restar als passadissos, s’han de desplaçar amb diligència i promptitud cap a les dependències que tenen assignades. La responsabilitat d’un grup d’alumnes serà del professor amb qui tenen classe.

 

QUAN FALTA UN PROFESSOR

Pel matí, quan un professor falta a classe de forma imprevista, els alumnes esperaran que el professor de guàrdia els ho comuniqui. En qualsevol cas, l’alumne no pot passejar, ni quedar-se pels passadissos.

Per la tarda, quan un professor falta a classe de forma imprevista, els alumnes esperaran que el professor de guàrdia els ho comuniqui. Els alumnes podran anar al bar, biblioteca, sala d’estudis, sortir del centre, etc. però mai podran estar als passadissos en hores de classe.

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES

Les faltes d’assistència dels alumnes tenen una incidència negativa i directa en el seu procés d’aprenentatge. Per tant el tutor del grup ha d’estar assabentat de l’assistència al centre de cadascun dels seus alumnes, per això i tal com s’ha previst en les reunions d’equip docent, els professors inclouran un punt de l’ordre del dia per tractar aquest tema.

Davant de faltes d’assistència dels alumnes el tutor en farà el seguiment, entrevistarà l’alumne, ho comunicarà a la família o bé proposarà la sanció pertinent d’acord amb el RRI del centre. Cada cas i cada situació és diferent i el tutor té la responsabilitat d’actuar com determini la seva experiència i professionalitat, sense que es confongui això amb deixadesa de funcions, la qual cosa seria una falta greu. L’equip docent té la responsabilitat de garantir que els alumnes rebin una educació i seguiment d’acord amb el que disposa la llei. En cas de no ser així, ho comunicaran a la direcció del centre per tal que prengui les mesures oportunes. Per tal que tothom d’un Equip Docent i especialment el tutor/a estigui assabentat de les faltes d’assistència dels alumnes, a les reunions d’Equip Docent (1 mensual) el primer punt a l’ordre del dia serà l’assistència dels alumnes del grup.

Tot i l’anterior, al centre hem acordat que un alumne que no assisteixi al 10% de les hores d’un crèdit/mòdul, perdrà el dret a l’avaluació contínua, i per tant, anirà directament a la convocatòria extraordinària de juny. Evidentment, l’alumne, pot continuar assistint a classe.

 

Suspensió de la matrícula.

La suspensió de la matrícula s’acorda, per escrit al director o directora del centre, a petició de l’alumne, o del seu representant. Les causes motivadores de la suspensió de matrícula són aquelles que no depenen de la voluntat de l’alumne i motiven una absència perllongada. En aquest cas, l’alumne no perd el dret de reserva de plaça, manté la qualificació obtinguda en els crèdits superats i se li computen les hores realitzades de l’FCT. Aquesta suspensió es podrà realitzar només una vegada.

 

CONFLICTES

L’institut és un lloc on conviuen un bon nombre de persones. Com a qualsevol lloc es produeixen conflictes. A l’escola s’han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i l’assumpció per tots que hi ha diferents col·lectius amb funcions, drets i deures ben determinats; no pot ser d’una altra manera. Quan s’ultrapassen aquests pilars en què es fonamenta la convivència al centre, es produeix un conflicte, que normalment té difícil i mala solució per a totes les parts implicades. Quan extraordinàriament passa això, s’estableix el funcionament del Reglament de Règim Interior de l’Institut. Aquest reglament aprovat pel Consell Escolar preveu les conductes sancionables i les sancions derivades d’aquestes faltes de conductes.

En cas d’un incident, l’alumne ha d’intentar resoldre’l amb el professor afectat. Informar immediatament el seu tutor. Si no se soluciona el conflicte, es posarà en coneixement del Cap d’Estudis.

 

FALTES D’ACTITUD I CONDUCTA

L’escola ha de treballar prioritàriament la prevenció dels fets que puguin donar lloc a actuacions disciplinàries, ja sigui mitjançant la relació amb els alumnes o bé amb la cooperació directa amb els pares o representants legals. En cas que aquestes solucions educatives no donin resultat, s’aplicaran les sancions que preveu el nostre RRI en funció de la seva tipificació, normes contràries a la convivència, o faltes greument perjudicials per a la convivència.