Estudis d'informàtica

per Roger Borrell darrera modificació 2020-03-25T17:36:04+02:00

El centre educatiu ofereix formació professional d'informàtica de grau mitjà i superior.

GrauTÍTOLCOMPETÈNCIA
Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Els tres cicles estan organitzats en dos cursos i tenen hores de formació en centres de treball amb els que l'institut conveni per a la realització de pràctiques.

Centre 3x2

En el cas dels cicles de grau superior, els cursos estan organitzats en un primer comú i un segon que correspon a cada especialitat. D'aquesta manera s'ofereix als alumnes que ho desitgin la possibilitat d'obtenir dues titulacions en tres cursos. En superar el primer curs i els dos de segon corresponents a les dues especialitats.

Aquesta és una opció voluntària que permet obtenir una formació molt completa en un termini de temps breu. Però qui únicament vulgui obtenir una especialitat no es veu entorpit per aquesta organització.


Recursos

El departament d'informàtica aules amb material actualitzat. Tots els equips informàtics tenen prou RAM, disc dur i l'última versió estable del programari. En totes les aules hi ha xarxa Gigabit i WiFi obert, a més els servidors són locals per aconseguir la major velocitat.

El professorat del departament estima la seva feina i està format en les últimes tecnologies, a més la seva forta consciència ètica els impulsa a utilitzar programari lliure. No en va Richard Stallman ha visitat el nostre centre en diverses ocasions.