Reclamacions motivades per les qualificacions

per Marcos Alcocer Gil darrera modificació 2020-03-25T17:37:17+02:00

Procediment

L'alumne o els seus pares o tutors legals en el cas que sigui menor d'edat té dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'una UF o un MP.

Reclamació de nota amb rectificació pel professor:

Quan l’alumne/a no està d’acord amb alguna de les notes d’una avaluació determinada (trimestral), es posa en contacte amb el professor/a implicat a la reclamació.

En cas d’error en la transcripció de la nota el professor/a informarà de la rectificació al tutor. Aquest facilitarà l'acta d'avaluació al professor/a per tal que modifiqui la nota, utilitzant el registre «Proposta de rectificació de nota» indicant-ne el motiu de la rectificació, en aquest registre han de constar les signatures del professor/a implicat i la del cap d'estudis d'FP.

Un cop validat, aquest registre servirà per a fer la corresponent modificació en el fitxer informàtic (SAGA) de les actes.

Es comunicarà a l’alumne/a el resultat de la modificació de nota.

Reclamació de nota final sense rectificació pel professor:

Un cop l’alumne/a té coneixement de les qualificacions finals i no hi està d’acord, s’inicia el procediment anterior de rectificació.

En cas de no produir-se la rectificació, si no les resol directament la junta d'avaluació, l’alumne/a sol·licita la corresponent revisió en el termini de dos dies lectius en escrit adreçat al Director/a del Centre, el qual traslladarà la reclamació al departament corresponent.

El Departament resol la reclamació en reunió convocada a tal efecte i estudia si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel departament. Si aquest consta tan sols d’un o dos membres, s’ampliarà fins a tres amb els professors que el director/a designi (entre el professorat d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius).

A la vista de la proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, el director/a resoldrà la reclamació.

L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es farà constar a l’acta d’avaluació corresponent.

La resolució li serà notificada per escrit a l’alumne/a, haurà de constar en aquesta notificació tan els terminis com el procediment per recórrer.

En cas de persistir en el desacord l’alumne/a pot reiterar la reclamació a través del centre, en el termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la mateixa, per mitjà d’un recurs adreçat a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

La direcció del centre trametrà als serveis territorials en els tres dies hàbils següents aquesta documentació:

  • el recurs corresponent
  • còpia de les actes d’avaluació
  • documentació complementària


La Inspecció educativa emet informe a la Direcció General corresponent. La Direcció General si ho creu convenient pot formar una comissió formada per:

  • un professor/a del centre que no hagi participat en l’avaluació
  • un professor/a d’un altre centre
  • un inspector/a proposat per la Subdirecció General de la Inspecció d’Ensenyament
  • la funció d’aquesta comissió serà la de revisar la qualificació o el procediment d’avaluació

 

La Direcció General corresponent resol definitivament amb notificació a l’interessat/da a través de la direcció del centre. El que resulti de la resolució final de la reclamació s'haurà d'incorporar, amb la diligència corresponent, a l'acta d'avaluació a què es refereixi.

Model d'instància de reclamació de notes