FCT

per Marcos Alcocer Gil darrera modificació 2024-01-15T01:11:10+02:00
Guia de l'alumne CCFF: FCT

FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL

 

Normativa de les FCT 23/24 :

- [DOC] Normativa de les FCT - C.F.G.S/M INFORMÀTICA/ADMINISTRACIÓ

Exempcions FCT 23/24 :

- [DOC] Normativa d'Exempció FCT - C.F.G.S/M INFORMÀTICA/ADMINISTRACIÓ

- [DOC] Solicitud d'Exempció FCT- C.F.G.S/M INFORMÀTICA/ADMINISTRACIÓ

Seguretat Social FCT 23/24 :

- [DOC] Alta Seguretat Social

Què és la formació pràctica en centres de treball?

La formació en centres de treball (FCT) són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Què comporten per a l'alumnat?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.

 

Què ofereixen a l'empresa?

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a.
 • Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.


Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació al centre docent.

Normativa legal

ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).

ORDRE EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 4567, de 07.06.2006)

ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny.

RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 20XX de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, que dona instruccions per a cada curs.

Com s'estableix un conveni?

Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni, que l’ha d’autoritzar abans de l'inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l'ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de manera intensiva.

Hi ha la possibilitat de fer una pròrroga amb hores de pràctiques addicionals, sense sobrepassar el 20% de les hores obligatòries d’acord amb el que estableix la normativa de la formació pràctica en centres de treball.

Les pràctiques s’han de fer des de les 8 hores fins a les 22 hores i es podran dur a terme de dilluns a dissabte, excepte els dies festius; llevat de les excepcions degudament autoritzades.

S’ha de garantir que l’alumne o l’alumna faci un mes de vacances, prioritàriament al mes d’agost, i que aquest període quedi explicitat en el conveni.

Alumnat que pot fer aquestes pràctiques

Tot l’alumnat que estigui matriculat en programes de qualificació professional inicial, cicles formatius de formació professional inicial, ensenyaments esportius, d'arts plàstiques i disseny i batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Centres docents i centres de treball que poden establir convenis de pràctiques

Tots els centres docents d'ensenyaments postobligatoris i escoles d’art, tant públiques com privades, de Catalunya. Totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o a algun col·lectiu empresarial, així com les diverses administracions i institucions públiques que hagin formalitzat un conveni marc de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.

 

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent - Tutor/a de pràctiques

 • El/la coordinador/a de formació professional.
 • Els/les tutors/res de pràctiques professionals.

A l’empresa - Tutor/a d'empresa

 • Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

Al Departament d'Ensenyament

 • L'Àrea de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

Assegurança

L’estada d’FCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

 • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L’atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents personals: Mort o invalidesa durant l’activitat ocupacional, així com in itinere. Per a alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris que facin pràctiques en empreses.
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per l’alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se’n derivin. Cobreix tot l’alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Cal tramitar la Tarja Sanitària Europea en els desplaçaments a la Unió Europea.

En el cas de les estades i pràctiques a les empreses en el Principat d'Andorra, la Caixa de Seguretat Andorrana cobreix fins el 75% de la cobertura sanitària.

En cas d’accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial a través del/de la coordinador/a territorial.

El quadern de pràctiques

El quadern de pràctiques (en suport paper i/o telemàtic) ha d’incloure totes les dades del centre docent, l’empresa i l’alumne/a, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, així com el pla d’activitats, els comunicats periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne/a porta a terme a l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumnat així que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món laboral.

Exempcions

Exempció per experiència laboral

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Exempció per validació o reconeixement d’experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) almenys d’un mòdul o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:

 • Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (programa «Qualifica’t»).
 • Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral en activitats socials, d’acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial. Aquestes persones poden quedar totalment exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de treball.

 

Acreditació

S’acredita amb el certificat oficial emès per un centre docent que tingui autoritzat el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials o que va estar autoritzat pel programa «Qualifica’t».

En el cas que aquesta acreditació correspongui a mòduls o crèdits tranversals a un altre o altres cicles formatius, caldrà que la persona aporti evidències de l’experiència adquirida en l’àmbit del perfil professional del cicle formatiu pel que es demani l’exempció.

Exempcions parcials

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle, assignatura o matèria, s’atorga si l’alumne acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

Exempcions del crèdit o mòdul de pràctiques en les distribucions conjuntes de cicles formatius

Algunes de les resolucions d’autorització de distribucions conjuntes de cicles formatius preveuen la reducció d’un nombre d’hores mínimes del mòdul professional de formació en centres de treball. Si es demanen exempcions en aquests casos, cal procedir de la manera següent:

 1. Per atorgar l’exempció total o parcial de l’FCT de cada un dels dos cicles formatius que s’organitzen de forma conjunta, cal que l’alumne acrediti l’experiència professional relacionada amb l’àmbit professional i de treball de cada un dels cicles formatius, d’acord amb allò establert en els supòsits d’exempció.
 2. Una vegada atorgada l’exempció, el percentatge de reducció de l’FCT a aplicar en cada cas s’ha de calcular sobre el nombre d’hores que el centre tingui establertes en la resolució d’autorització.

L’alumne ha de presentar els documents que acreditin l’experiència laboral, actual o prèvia en empreses o institucions, fent tasques o funcions que es corresponguin en cadascun dels supòsits d’exempció.

Queden incloses les persones en condició de “becaris” sempre que hagin estat donats d’alta en el Règim de la Seguretat Social d’acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

Relació de documents acreditatius

 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Contractes laborals.
 • Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne.
 • Fulls de salari.

 

Si es treballa per compte propi:

 • Certificat d’alta d’activitat econòmica.
 • Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
 • Quota de règim d’autònoms.
 • Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

Nota:

En els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’informe de vida laboral i certificat o informe de l’entitat o empresa. El responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents, esmentats anteriorment per tal de comprovar les competències o l’experiència corresponent al treball relacionat amb els estudis professionals respectius.

Els models dels documents relatius a les diferents fases del procediment administratiu es poden obtenir a l’adreça d’Internet: www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct/exempcions

Exempcions en distribucions conjuntes de cicles formatius. Acreditació general.

Avaluació i qualificació del crèdit de formació en centres de treball

L'avaluació del crèdit de formació en centres de treball (FCT) correspon a la junta d'avaluació, tenint en compte la valoració feta per l'empresa i prenent com a referència els objectius terminals o criteris específics d'avaluació, les activitats formatives de referència i els criteris generals d'avaluació determinats en el decret pel qual s'estableix el currículum corresponent al cicle.

L'avaluació del crèdit de formació en centres de treball és continuada durant l'estada de l'alumne a l'empresa. A l'hora de determinar la idoneïtat de l'alumne, el tutor o tutora del cicle i la persona responsable d'aquesta formació a l'empresa han de tenir en compte la valoració que l'alumne en fa i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques.

En acabar l'FCT, la persona responsable de la formació a l'empresa ha de valorar l'evolució de l'alumne, mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al quadern de pràctiques.

L'equip docent, a proposta del tutor o tutora del cicle formatiu, fa l'avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint presents els informes esmentats i la informació recollida en el quadern de pràctiques.

La qualificació del crèdit de formació en centres de treball s'expressa en els termes «Apte» o «No apte». Ha d'anar acompanyada d'una valoració orientadora del nivell d'assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de «Molt bona», «Bona o Bé», «Suficient» en el cas de «Apte», i de «Passiva» o «Negativa» en el cas de «No apte», i s'hi poden afegir observacions.