Avaluació

per Marcos Alcocer Gil darrera modificació 2020-03-25T17:37:08+02:00
Guia de l'alumne CCFF: Avaluació

AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I REPETICIÓ DE CRÈDITS I CURSOS, CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES PER ALS CCFF LOE. 

L’AVALUACIÓ SERÀ CONTINUA AL LLARG DE TOT EL CICLE FORMATIU I TÉ PER OBJECTIUS:

 • Valorar el desplegament dels CC.FF en general; i en particular, la coordinació del professorat del Cicle Formatiu, la seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i l’actitud i motivació general de l’alumnat.
 • Modificar les deficiències apreciades en el procés d’aprenentatge.
 • Comprovar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els criteris d’avaluació de les unitats formatives. Definir les estratègies per assegurar l’adquisició de les competències professionals de cada títol.

 

LA JUNTA D’AVALUACIÓ:

 • La junta d’avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el CC.FF.
 • La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CC.FF.

 

SESSIONS D’AVALUACIÓ:

 • Avaluació inicial: Abans de la 1a. Avaluació ordinària. L’objectiu és avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al CC.FF i l’ajust de la programació en cas necessari.
 • Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels mòduls i/o unitats formatives és farà atenent als criteris d’avaluació de la programació. A la darrera sessió ordinària d’avaluació del CF, s’avaluarà i qualificarà col·legiadament per a cadascun dels alumnes el mòdul de síntesi/ projecte. S’obtindrà una qualificació positiva sempre que l’alumne/a hagi assolit en grau suficient l’establert a la programació corresponent i d’acord amb els objectius generals del CF. En cas contrari l’avaluació serà negativa.
 • Avaluació final de curs: L’avaluació final de curs es realitzarà després de la convocatòria extraordinària de recuperació dels mòduls i/o unitats formatives. La junta d’avaluació analitzarà, per cada alumne/a, el grau d’assoliment dels Objectius Generals del Cicle Formatiu i el seu historial acadèmic, i per acord majoritari de la junta, es podrà determinar la superació dels mòduls que tinguin mòduls pendents atorgant la qualificació que es decideixi.
 • Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF l’equip de professorat valorarà per cada alumne/a el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de cadascun mòduls I/o unitats formatives. Per tal de superar el CF cal haver superat tots els mòduls professionals i cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

 

Podrà un alumne superar el CC.FF quan:

a) Tingui aprovats tots els mòduls del CF.

QUALIFICACIONS:

Unitats Formatives: De l’1 al 10 sense decimals.

Mòduls: De l’1 al 10 sense decimals. Com a criteri general la nota del mòdul correspondrà a la suma ponderada de les unitats formatives corresponents.

Mòdul d’FCT: Apte o no apte.

CFGM i CFGS (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimals.

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.PROMOCIÓ, REPETICIÓ I

CONVOCATÒRIES:

 • L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional de formació en centres de treball, que només pot ser avaluat en dues convocatòries. Amb caràcter excepcional, l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director o directora del centre l'ha de resoldre. Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que abandoni, perd la primera convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és voluntària. Si l’alumne no s'hi presenta no se li comptarà aquesta segona convocatòria a l’efecte del còmput màxim i constarà com a "No presentat/ada" (NP).
 • L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 75% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.
 • Quan un alumne repeteix primer curs (el o els mòduls/UF que siguin objecte de matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe com si no. L’alumne podrà decidir presentar-se o no a la convocatòria extraordinària, si no es presenta no se li computarà la convocatòria extraordinària al seu historial acadèmic.

 

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ MOTIVADES PER LES QUALIFICACIONS:

Cliqueu aquí