Sou a: Inici / El centre / Cicles Formatius / Avaluació

Avaluació

Guia de l'alumne CCFF: Avaluació

AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I REPETICIÓ DE CRÈDITS I CURSOS, CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES PER ALS CCFF LOE. 

L’AVALUACIÓ SERÀ CONTINUA AL LLARG DE TOT EL CICLE FORMATIU I TÉ PER OBJECTIUS:

 • Valorar el desplegament dels CC.FF en general; i en particular, la coordinació del professorat del Cicle Formatiu, la seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i l’actitud i motivació general de l’alumnat.
 • Modificar les deficiències apreciades en el procés d’aprenentatge.
 • Comprovar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els criteris d’avaluació de les unitats formatives. Definir les estratègies per assegurar l’adquisició de les competències professionals de cada títol.

 

LA JUNTA D’AVALUACIÓ:

 • La junta d’avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el CC.FF.
 • La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CC.FF.

 

SESSIONS D’AVALUACIÓ:

 • Avaluació inicial: Abans de la 1a. Avaluació ordinària. L’objectiu és avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al CC.FF i l’ajust de la programació en cas necessari.
 • Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels mòduls i/o unitats formatives és farà atenent als criteris d’avaluació de la programació. A la darrera sessió ordinària d’avaluació del CF, s’avaluarà i qualificarà col·legiadament per a cadascun dels alumnes el mòdul de síntesi/ projecte. S’obtindrà una qualificació positiva sempre que l’alumne/a hagi assolit en grau suficient l’establert a la programació corresponent i d’acord amb els objectius generals del CF. En cas contrari l’avaluació serà negativa.
 • Avaluació final de curs: L’avaluació final de curs es realitzarà després de la convocatòria extraordinària de recuperació dels mòduls i/o unitats formatives. La junta d’avaluació analitzarà, per cada alumne/a, el grau d’assoliment dels Objectius Generals del Cicle Formatiu i el seu historial acadèmic, i per acord majoritari de la junta, es podrà determinar la superació dels mòduls que tinguin mòduls pendents atorgant la qualificació que es decideixi.
 • Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF l’equip de professorat valorarà per cada alumne/a el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de cadascun mòduls I/o unitats formatives. Per tal de superar el CF cal haver superat tots els mòduls professionals i cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

 

Podrà un alumne superar el CC.FF quan:

a) Tingui aprovats tots els mòduls del CF.

QUALIFICACIONS:

Unitats Formatives: De l’1 al 10 sense decimals.

Mòduls: De l’1 al 10 sense decimals. Com a criteri general la nota del mòdul correspondrà a la suma ponderada de les unitats formatives corresponents.

Mòdul d’FCT: Apte o no apte.

CFGM i CFGS (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimals.

 

PROMOCIÓ, REPETICIÓ I CONVOCATÒRIES:

 • L’alumnat solament haurà de repetir els mòduls i UF que tingui pendents de superar. En cada matrícula hi ha dos convocatòries, ordinària i extraordinària. L’alumne podrà recuperar de forma presencial, màxim 4 vegades, o bé en assistir a les convocatòries ordinàries i extraordinàries (màxim 4 vegades). L’alumne pot demanar una cinquena convocatòria al director justificada per situacions excepcionals.
 • Un alumne/a promocionarà al segon curs sempre que, una vegada acabada la convocatòria extraordinària, hagi superat tots els mòduls del 1r curs o bé tingui pendents de superar mòduls la suma horària dels quals no sigui superior al 25% del total d’hores del 1r curs. En el cas d’haver de repetir mòduls/UF del primer curs, podrà accedir als mòduls/UF del segon curs sempre que organitzativament sigui possible o bé es canviï per la matricula a UF/mòduls solts. Els alumnes solament hauran de repetir els mòduls/UF que tinguin pendents de superar.
 • Quan un alumne repeteix primer curs (el o els mòduls/UF que siguin objecte de matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe com si no. L’alumne podrà decidir presentar-se o no a la convocatòria extraordinària, si no es presenta no se li computarà la convocatòria extraordinària al seu historial acadèmic.
 • Quan un alumne supera el 1r curs, amb mòduls/UF pendents, se li computarà la convocatòria ordinària si assisteix a classe. En el cas de no assistència, només li computarà la convocatòria extraordinària, si és que es presenta.