Entrant en matèria, treball de les interaccions entre les partícules a partir d’experiències al laboratori

per El Puig darrera modificació 2020-03-25T16:57:04+01:00

Es presenta una unitat didàctica sobre propietats i estructura interna de la matèria destinada a alumnat de 4t d’ESO.
Aquesta unitat es caracteritza per un plantejament didàctic que parteix de l’experimentació d’unes determinades
propietats físiques de substàncies per interpretar-les posteriorment en termes del model d’interaccions entre partícu-
les. El procés de modelització de l’alumnat està orientat per mitjà de preguntes clau, analogies i ús de TIC que facili-
ten la visualització de representacions del model.

Article: