PC12

Procediments corresponents a PC12 Ensenyament Aprenentatge a la FP.
Fitxer PC12.2v00
Desenvolupar les activitats d’aula FP.
docs
Fitxer PC12.1v02
Procediment d'acollida de l'alumnat d'FP
Fitxer PC12.4v00
Fitxer PC12.2.1
seguiment de la programació