PS23

Procediments corresponents a PS23 Realitzar la gestió del sistema de la qualitat
PS23.3

Realitzar les auditories internes

PS23.4

Controlar els serveis no conformes

PS23.5

Controlar les accions correctives i preventives