PS23

Procediments corresponents a PS23 Realitzar la gestió del sistema de la qualitat
Fitxer PS23.1
Gestió de documents
Fitxer PS23.2
Gestió de registres
Fitxer PS23.3
Realitzar les auditories internes
Fitxer PS23.4
Controlar els serveis no conformes
Fitxer PS23.5
Controlar les accions correctives i preventives