PE04

Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF
docs
Fitxer PE04.1v00
Contextualitzar els cicles formatius i definir criteris d’elaboració i millora del PC de FP
Fitxer PE04.2v00
Planificació i Seguiment de la Programació Curricular dels departaments
Fitxer PE04.5v00
Planificació i Seguiment del Pla d'Aprenentatge Plurilingüístic (Pla APP)
Fitxer PE04.3v00
Planificació i seguiment de l’acció tutorial a la FP