PE03

Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió
PE03.1

Elaborar i revisar el sistema de gestió de la qualitat

PE03.1.1

Elaborar el sistema documental MGQ-MPQ-MIQ

PE03.1.2

Revisar anualment el sistema de gestió de la qualitat

PE03.2

Planificar les eines de Gestió de la Qualitat

PE03.2.1

Establir els objectius anuals de qualitat

PE03.2.2

Planificar la recollida i anàlisi de les veus

PE03.2.3

Planificar les auditories i altres activitats de la Comissió de qualitat

PE03.3

Controlar la gestió, avaluar i actuar