PS27

Procediments corresponents a procés PS27 Gestionar el sistema informàtic
PS27.1

Pla de manteniment d’equipament informàtic

PS27.2

PS27.2 Gestió de xarxes informàtiques

PS27.3

PS27.3 Actualització i millora de programari