Aula de transició

Presentació d'una experiència d'integració d'alumnes nouvinguts

 

Aula de transició

Experiència d’una aula de transició de segon cicle d’ESO (2004-2006)

 

1. Origen de l'aula i tipus d'alumnat

 

El curs 2004-2005 es posa en marxa aquesta experiència al nostre centre, l'IES Puig Castellar, per tal de donar un encaix adequat als alumnes de llengua no romànica d’incorporació tardana que havien arribat al segon cicle d’ESO. El grup s’enfocà com una intermedi entre el TAE i l’aula ordinària. Aquesta actuació cal emmarcar-la com una concreció dels objectius del centre pel que fa al tractament dels alumnes nouvinguts.

 Aquests objectius de caràcter general són:

 • Acollir els alumnes nouvinguts de forma amable i afectuosa
 • Buscar el grup-classe-tutoria més adient per a cadascú
 • Fomentar la participació i la integració del nou alumne en el Centre
 • Estimular el seu desenvolupament acadèmic satisfactori
 • Aconseguir que l’alumnat majoritari aculli els seus nous companys d’una  forma positiva i respectuosa.

 

Composició del grup:

Començaren el curs una desena d’alumnes, provinents majoritàriament del TAE i arribaren a la quinzena entre el segon i tercer trimestre per noves incorporacions en acabar el TAE (recordem que la durada d’aquest era de 9 mesos, que no sempre coinciden amb el cur escolar sinó que es computaven per trimestres). A les tardes, el nombre toptal arribà a 18 amb els alumnes del TAE (matins) corresponents al grup-classe.

Diversitat:

 • Procedència de 5 nacionalitats  (Xina, Marroc, Ucraïna, Bangladesh, Pakistan)
 • Edats i nivells (14-18 anys/ 3r i 4t d’ESO)
 • Lingüística: àrab, berber, xinès mandarí, ucraïnès, bengalí, urdu
 • De nivell de coneixements-comprensió-expressió: dos nivells molt marcats entre el primer grup i els alumnes d’incorporació tardana al grup. Dintre aquests dos nivells, excepcions segons les assignatures (bon nivell de matemàtiques dels alumnes xinesos, bon nivell de comprensió i expressió en català i en castellà dels alumnes marroquins i l’alumna ucraïnesa, hàbits escolars molt baixos en diversos alumnes, molt baix  nivell de matemàtiques en diversos alumnes marroquins ).
 • D’individualitats molt marcades (positivament i negativament) quant a : nivell acadèmic, cura del material, interès i adaptació, participació i implicació en el grup i en el Centre, comportament i actitud amb el professorat.

 

 1. Perfil del professorat

Des del primer moment, l’Equip directiu va tenir clar que el professorat del grup  no havia de ser constituït a còpia de “col·locar” aquesta tasca a professors nous o d’estada provisional al Centre sinó que, preferentment, els professors –i de manera especial el tutor- hi havien de ser per propi consentiment i que aquest professorat havia de ser de continuïtat els dos anys del segon cicle, dins el que fos possible


3.  Concreció de l'experiència

Objectiu bàsic:

 •  fer d’aquest recurs un pont efectiu per la integració d’aquests alumnes al Centre i per a la incorporació posterior a l’aula ordinària.

 
Acció tutorial

Objectius immediats:  

 • Establir un contace fluit amb les famílies
 • Cohesió del grup
 • Adaptació al centre
 • Adaptació al 2n cicle d'ESO
 • Adaptació de materials i nivells a les característiques del grup i dels individus
 • Establir uns criteris d'avaluació i de promoció
 • Establir un contacte fluit amb les famílies
 • Orientació post secundària en algun cas


Per a la consecució d’aquests objectius, el conjunt del professorat i singularment el professor tutor s’han proposat:

 •  Millorar el seu grau de comprensió i expressió lingüística (cátala /castellà).
 • Millorar els hàbits de treball i l’adaptació a l’àmbit escolar per a aquells alumnes d’escolarització prèvia escassa o molt deficient.
 • Facilitar el nivell de connexió amb les famílies(agenda, intèrprets, ajut del propi alumne, altres familiars o amics...).
 • Acostumar-los a la forma de treballar a l’aula ordinària : totes les assignatures, major nombre de professors, diferents tipus de materials, exàmens i proves...
 • Fer-los participar en activitats i sortides comunes al seu nivell (3r o 4t d’ESO) adaptant-les a les seves possibilitats : Crèdit de Síntesi, treballs, sortides i excursions amb matèria del programa, crèdits variables, etc.
 • Fer-los participar de manera activa en les festes i tradicions de celebració conjunta: Sant Jordi, Nadal... i trobar punts de contacte amb les celebracions equivalents de les seves cultures o bé trets específics d’aquestes.
 • Des del sentit de pertinença a l’aula i del tractament més individualitzat als àmbits de tutoria i professorat, facilitar el sentiment de pertinença i integració al centre.
 • Donar-los informació sobre activitats, entitats, festivitats, etc. on puguin participar i trobar àmbits de convivència i de lleure (esplais, centres juvenils, esports, revistes, festes populars, castellers, draconaires, diables, centre excursionista, centres cívics, etc.).
 • Donar-los informació sobre la història i la vida de la ciutat: el seu passat, els seus barris, les successives migracions, els edificis i racons singulars, els seus poetes, la natura que l’emmarca (serra de Marina, riu Besòs), els serveis culturals (biblioteques, escola de música, escola d’adults, escola d’idiomes, etc.). En aquest sentit, són d’una gran utilitat les publicacions locals (revista de l’ACI, Fòrum-Grama, Guaita!...), així com el Full d’Informació Municipal.
 • Donar-los informació sobre el país en què viuen i, en la mesura possible, donar-los-el a conèixer (excursions Conèixer Catalunya, visites a Barcelona, textos assequibles i, poemes d’escriptors catalans, museus, cançons, tradicions gastronòmiques, etc.).
 • Donar-los informació sobre l’àmbit cultural castellà i la diversitat lingüística d’Espanya.
 • Connectar-los amb la resta del món a partir dels fets que succeeixen en els seus països d’origen i de notícies d’abast mundial.
 • Orientar-los sobre els estudis que poden seguir tant dins com fora del Centre i  guiar-los cap a centres d’orientació laboral (Grameimpuls).

  

 Criteris d’avaluació i de promoció.

Aspectes considerats:

 • Edat. Nivell d’ESO a què corresponen
 • Grau de comprensió i expressió lingüístiques
 • Nivell de coneixements
 • Actitud i interès
 • Perspectives de futur acadèmic i/o laboralBalanç (provisional)

 
Objectius aconseguits:

 • Un bon grau general d’adaptació a la classe i al Centre.
 • Un bon grau general d’adaptació a la realitat i els hàbits escolars.
 • Un bon grau general de convivència i participació a l’aula.
 • Un augment satisfactori en general dels coneixements.
 • En casos individuals, un bon grau d’integració en el lleure de pati mitjançant l’esport.
 • La potenciació de l’autoestima i de la seguretat d’individus especialment tendents a l’aïllament mitjançant l’esport, els crèdits variables, la participació en activitats conjuntes i l’atenció més individualitzada.
 • El coneixement, respecte i acceptació d’aquests alumnes per part dels alumnes de les aules ordinàries del seu nivell.
 • Una connexió sense dificultats amb la major part de les famílies.
 • En un cas individual, bona orientació post-secundària.
 • Una reubicació correcta de la major part dels alumnes en passar al segon any de l’Aula.


Aspectes a millorar:

 •  La relació i cohesió amb la resta de companys del Centre, més enllà dels grups per país d’origen.
 • L’autonomia de l’alumne dins la classe i dins el Centre (menys dependència dels professors) i la realització de tasques encomanades pels professors (deures, portar material, repassar, lectures breus).
 • La utilització de material el més normalitzat possible, singularment dels llibres de text.
 • La presentació correcta i la puntualitat en el lliurament de treballs.
 • La integració dels col·lectius més reticents en les tasques, sortides  i celebracions conjuntes.
 • El coneixement, respecte i acceptació d’aquests alumnes per part dels alumnes de les aules ordinàries del seu nivell.
 • S’ha d’evitar la impressió dels alumnes de les aules ordinàries que els esforços dels professors són preferentment dedicats als alumnes nouvinguts estrangers. Explicar i evidenciar encara més la nostra dedicació, suport i estima envers tots els alumnes.

 

Aspectes en curs de resolució:

 • Disponibilitat de materials més amplis, diversos i adaptats a aquest nou tipus d’alumnat.
 • Afinament quant a l’avaluació final de l’ESO i l’orientació d’estudis o laboral posterior (tot aconseguint major incidència en la familia respecte a aquesta orientació. 

                                                               

Agustina Rico

IES Puig Castellar

 Santa Coloma de Gramenet, març  2006.


[Aquesta experiència va estar presentada a la II Jornada de l'Aula d'Acollida, organitzada per l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona el 18 de març de 2006. Per a més informació sobre aquest tema, veure: atenció a l'alumnat nouvingut.]

[Per veure algunes fotografies de l'aula de transició, cliqueu aquí.]