Glossari

Definicions de termes d'informàtica
Copyleft

El Copyleft és un forma de garantitzar que l´obra derivada d´un programa lliure també sigui lliure. El Copyleft assegura que les modificacions dels programes lliures siguin sent lliures

Creative Commons

Conjunt de llicències per programes o materials multimèdia que donen garantia de determinats drets als potencials usuaris. Per exemple, si l´usuari no preten cap lucre posterior probablement podrà utilitzar lliurament tota l´obra que està sota “creative commons”; en el cas de que la seva finalitat sigui una altra, els seus drets restaran restringits.

Distribucio

Una distribució del sistema operatiu GNU-Linux és una selecció de les eines bàsiques del software que es necessiten pel bon ús d´un sistema informàtic. La distribució seleccionarà, per exemple, la versió del nucli que consideri millor, el navegador que li sembli més eficaç, les eines de desenvolupament més convenients,… i assegurarà la coherència dels diversos elements al unir-se.

Domini públic

Conjunt de bens I drets de titularitat pública que no estan posseïts de forma privativa.

GNU

Acrònim recursiu de “GNU's Not UNIX”. Projecte iniciat a 1984 que té com objectiu desenvolupar de forma complerta un sistema operatiu tipus UNIX que sigui software llliure.

GPL

Acrònim de “General Public License”. La llicència d´ús més estesa en el projecte GNU és la GNU-GPL. Aquesta licència permet les quatre llibertats bàsiques del software lliure i utilitza copyleft. L´obra derivada d´un programa GPL també es lliure.

Kernel (nucli)

És un component del sistema operatiu. La seva funció és manejar de forma eficient els recursos del hardware, i permetre que els programes els utilitzin.

Linux

Considerat de forma estricta és un kernel lliure, està programat en C i el seu desenvolupament va ésser iniciat per Linus Torvalds a 1991.

De forma més col.loquial és una manera de referir-se al sistema operatiu GNU/Linux.

Programari lliure

És el tot el software que proporciona les quatre llibertats bàsiques enunciades I promogudes per la Free Software Foundation.

Programari obert

Ramificació del moviment del software lliure que defensa el software de codi obert com una etiqueta alternativa del software lliure, més en un camp pragmàtic que en un àmbit filosòfic.

Programari privatiu

Programes informàtics en els que els usuaris tenen limitades les possibilitats pel seu ús, per modificar-lo o per redistribuir-lo, amb o sense modificacions, o bé que el seu codi font no estigui disponible per tothom o que el seu accés sigui restringit.

Sistema operativo

Software que gestiona de manera eficient el sistema informàtic de forma tal que aquest pogui realitzar la funció que l´usuari li demani.

Torvalds, Linus

Creador del kernel del sistema operatiu GNU/Linux, sovint anomenat simplement Linux.
Torvalds posseix la marca registrada "Linux”. Supervisa l´ús (o abús) de la marca per mitjà d´una organització sense ànim de lucre anomenada Linux International.

[Aquest glossari va estar publicat al núm. extraordinari de la revista Sota el cel del Puig dedicat a Richard Stallman.]