ASIX

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T17:35:41+02:00

Administració de sistemes informàtics en la xarxa (2n) / INFORMÀTICA

Administración de Sistemas Informáticos en Red / INFORMÁTICA

System Administration for the IT and network / IT

Mòdul professional /

Módulo Profesional /

Professional subject:

ECTS

(Hores)

Idiomes /

Idiomas /

Languages

Implantació de sistemes operatius /

Implantación de Sistemas Operativos.

Operating Systems Implementation

15

(231)

 

Català / Español

Planificació i administració de xarxes. /

Planificación y Administración de Redes. /

Network planning and administration

12

(165)

Català

Fonaments de maquinari /

Fundamentos de Hardware /

Fundamentals of hardware.

6

(99)

Català / English

Programació bàsica /

Programación básica /

Basic programming.

---

(165)

Català / English

Gestió de bases de dades /

Gestión de Base de Datos. /

Data Base Management

11

(165)

Català

Llenguatge de marques I sistemes de gestió d'informació /

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. /

Mark Languages and Information Management Systems

7

(99)

Català / English

Administració de sistemes operativos /

Administración de Sistemas Operativos. /

Operating Systems Administration

8

(132)

Català / Español

Serveis de xarxa i Internet /

Servicios de Red e Internet. /

Network and Internet Services

8

(99)

Català / Español

Implantació d'aplicacions web /

Implantación de Aplicaciones Web. /

Web Applications Implementation

6

(66)

Català / Español

Administració de sistemes gestors de bases de dades /

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. /

Data Base Management System Administration

5

(99)

Català

Seguretat i alta disponibilitat /

Seguridad y Alta Disponibilidad. /

Security and High Availability

6

(99)

Català / Español

Projecte d'administració de sistemes informàtics a la xarxa. /

Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red. /

Final Project

5

(99)

Català / Español / English

Formació i orientació laboral /

Formación y Orientación Laboral.

Job Training and Counselling

5

(99)

Català / Español / English

Empresa i iniciativa emprenedora /

Empresa e Iniciativa Emprendedora. /

Business and Entrepreneurship

4

(66)

Català / Español

Formació en centres de treball /

Formación en Centros de Trabajo /

Traineeship

22

(317h)

 

Total

120

(2000)