Unitats Formatives DAM

per Adrià darrera modificació 2020-03-25T16:35:44+01:00

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (1r)

/ Unitats Formatives

CODI MÒDUL / Unitats Formatives Curs Hores

M01.

UF1

UF2

UF3

Sistemes informàtics

Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

Implantació de programari específic

ISO

1

1

1

198

71

91

36

M02.

UF1

UF2

UF3

UF4

Bases de dades.

Introducció a les bases de dades

Llenguatges SQL : DML i DDL

Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental

Bases de dades objecte-relacionals

GBD

1

1

1

2

227

55

77

66

29

M03.

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

UF6

Programació

Programació estructurada

Disseny modular

Fonaments de gestió de fitxers

Programació orientada a objectes

POO. Llibreries de classes fonamentals

POO. Introducció a la persistència en BD

PGB

1

1

1

2

2

2

264

85

50

30

35

35

28

M04.

UF1

UF2

UF3

Llenguatges de marques i sis. de gestió d'informació.

Programació amb XML

Àmbits d'aplicació de l'XML

Sistemes de Gestió empresarial

LMQ

1

1

1

99

45

27

27

M05.

UF1

UF2

UF3

Entorns de desenvolupament.

Desenvolupament de programari

Optimització del programari

Introducció al disseny orientat a objectes

EDE

2

2

2

66

20

20

26

M06.

UF1

UF2

UF3

UF4

Accés a dades.

Persistència en fitxers

Persistència en BDR-BDOR-BDOO

Persistència en BD natives XML

Components d’accés a dades

ADA

2

2

2

2

132

33

33

33

33

M07.

UF1

UF2

Desenvolupament d’interfícies.

Disseny i implementació d’interfícies

Preparació i distribució d’aplicacions

DIN

2

2

99

79

20

M08.

UF1

UF2

UF3

Programació multimèdia i dispositius mòbils.

Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils

Programació multimèdia

Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils

PMM

2

2

2

99

45

24

30

M09.

UF1

UF2

UF3

Programació de serveis i processos.

Seguretat i criptografia

Processos i fils

Sòcols i serveis

PSP

2

2

2

99

25

37

37

M10.

UF1

UF2

Sistemes de gestió empresarial.

Sistemes ERP-CRM. Implantació

Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació

SGE

2

2

99

50

49

M11.

UF1

UF2

Formació i orientació laboral.

Incorporació al treball

Prevenció de riscos, avaluació i emergències

FOL

1

1

99

66

33

M12.

UF1

Empresa i iniciativa emprenedora.

Empresa i iniciativa emprenedora

EIE

1

66

66

M13.

UF1

Projecte de DAM.

Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

PRJ

2

99

99

M14.

UF1

Formació en centres de treball.

Formació en centres de treball

FCT

1/2

317

317

Total 2000